logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W SULIKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

KSIĘGOWY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SULIKOWIE

UL.POCZTOWA 7A, 59-975 SULIKÓW

przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2015r.

 

 

Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

 1. nazwa stanowiska – księgowy,

 2. wymiar czasu pracy – pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo, od 7:30 do 15:30.

 3. pięciodniowy tydzień pracy.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Sulików, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnienia praw publicznych;

 2. nieposzlakowana opinia;

 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. wykształcenie: średnie, preferowane wyższe ekonomiczne bądź pokrewne;

 5. znajomość przepisów prawa m.in.:

  - ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.),

  - ustawy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2013 poz. 330 ze zm.),

  - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

  - ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.z 2014r. poz.1202 ze zm.),

  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1502 ze zm.);

 6. co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości lub podobnym stanowisku;

 7. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie programów: MS Excel, MS Word, MS Office, Internet Explorer;

 8. rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;

 9. mile widziane doświadczenie pracy na stanowisku kadrowej.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. kompletowanie dowodów księgowych;

 2. prowadzenie bieżącej kontroli pod względem merytorycznym oraz finansowo-księgowym jak również zgodności z planem finansowym;

 3. dekretacja dokumentów, terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej;

 4. prowadzenie okresowej kontroli kont (analiza rozrachunków z klientami, publiczno-prawnych, kosztowych);

 5. przygotowywanie przelewów bankowych za bieżące płatności;

 6. sporządzanie deklaracji ZUS;

 7. rozliczanie i sporządzanie deklaracji PIT;

 8. sporządzanie okresowe raportów dla kierownictwa na temat wpływów i wypływów finansowych;

 9. współpraca z głównym księgowym przy sporządzeniu sprawozdań budżetowych i finansowych;

 10. nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów;

 11. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji w zakresie realizowanych zadań;

 12. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego czy dyrektora ośrodka pomocy społecznej związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV,

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

 6. kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. Poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U.z 2014r. poz.1202 ze zm.).”

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie lub pocztą na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, ul.Pocztowa 7A, 59-975 Sulików, w terminie do dnia 30.10.2015r. z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze KSIĘGOWY.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.sulikow.pl).

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-10-15 15:06:26 - nabór - księgowy (23.34 kB)
2015-10-15 15:06:56 - kwestionariusz osobowy (17.30 kB)

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Świątek
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Światek
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2010-09-08 14:11:30
Data udostępnienia informacji: 2010-09-08 14:11:30
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-16 08:39:56

Wersja do wydruku...

corner   corner