logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Sulików: Odbudowa mostu w km 0+243,6 drogi gminnej nr 109797D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny
Numer ogłoszenia: 330428 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 7787613, faks 75 7756922.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sulikow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa mostu w km 0+243,6 drogi gminnej nr 109797D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu zniszczonego przez powódź, która wystąpiła 7 sierpnia 2010r. na rzece Czerwona Woda. Istniejący most to budowla kamienna o konstrukcji łukowej. Światło budowli wynosi B x H = 4,0 x 2,20m i długości 5,0m, przy czym: B - szerokość budowli netto, H - wysokość (głębokość) netto w miejscu największego wzniesienia łuku Fundamenty mostu zostały podmyte. W efekcie widać wyraźnie spękanie przyczółków. Uszkodzone zostały również skrzydełka mostu. Celem inwestycji jest umożliwienie przejazdu przez rzekę Czerwona Woda mieszkańcom, których posesje położone są po prawej stronie rzeki.
Zakres inwestycji obejmuje:
- Rozbiórkę istniejącego mostu z wywozem gruzu na najbliższe wysypisko odpadów z ewentualnym wykorzystaniem części kamienia do umocnień koryta rzeki,
- Wykonanie tymczasowego kanału obiegowego,
- Wykonanie mostu ramowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych; światło mostu 4,50 x 2,50m, dł. 6,0m,
- Wykonanie korekty trasy rzeki oraz korekty trasy drogi w rejonie mostu.
Most proponuje się wykonywać w następującej kolejności:
1.Roboty rozbiórkowe, ziemne i odwodnieniowe polegają na:
- rozbiórce istniejącej budowli,
 - wykonaniu kanału obiegowego,
 - wykonaniu grodzy dolnej i górnej, najlepiej z worków z piaskiem,
- wykonaniu drenażu korytkowego wraz z ujęciem wody studnią śr. 80 cm + pompowanie wody,
 - wykonaniu dokopu pod fundamenty;
2.Roboty konstrukcyjne polegają na:
- wykonaniu podsypki z pospółki na geowłókninie grubości pospółki 15 cm;
- pod ławę fundamentową przepustu podsypka z pospółki grubości 37 cm;
- wykonaniu podłoża z betonu C8/10;
- wykonaniu ławy fundamentowej pod przepust i skrzydełka z betonu C25/30;
- ławy należy dozbroić prętami stalowymi śr. 12 mm w siatce o oczkach 20 x 20cm;
- ułożenie przewodu z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dołączonych do SIWZ.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże iż zrealizował w sposób należyty w ostatnich 5 latach, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy lub/i odbudowy lub/i remontu drogowego obiektu inżynierskiego o wartości minimum 200.000,00 zł brutto, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana należycie (np. referencje, protokół odbioru końcowego itp.)
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia jeżeli wykaże co najmniej: - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej. Wyżej wymieniona osoba musi posiadać uprawnienia do realizacji robót budowlanych określone przepisami prawa budowlanego (muszą być członkami właściwych terytorialnie okręgowych izb samorządu zawodowego)
 
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sulikow.pl w zakładce: przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 Sulików pok. nr 107.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 Sulików pokój nr 103 Biuro Obsługi Klienta.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 
Aby obejrzeć dokumentacje projektową w postaci rysunków technicznych należy zainstalować program, który jest załącznikiem nr 4 niniejszego ogłoszenia.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu
Skrócony opis: „Odbudowa mostu w km 0+243,6 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowosci Radzimów Górny”
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pawlińska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-11 16:12:14
Data udostępnienia informacji: 2010-10-13 13:55:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-13 13:56:43

Wersja do wydruku...

corner   corner