logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 
OS.7625-5-8/10                                                                                                           
  Sulików, dnia 25.10.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
 
         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 41071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 Głównego Punktu Zasilania (GPZ) oraz zespołu 22 siłowni wiatrowych o wysokości maksymalnej do 175 m, wysokości wieży od 94 m do 125 m, średnicy wirnika Ø od 90 m do 112 m i zainstalowanej mocy jednostkowej maksymalnie do 3 MW każda, dróg i placów montażowych, przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych zlokalizowanych w Gminie Sulików, w obrębie Bierna (działka: 249/3, 271/4, 293/1, 436/3, 281/2, 445/5, 513/2, 590, 588/1, 593, 605/3, 600/5, 595), w obrębie Radzimów (działka: 338, 341/1, 349, 792, 797, 790/38), wszczętym w dniu 09.09.2010 r. na wniosek Pana Karola Sieńkowskiego, działającego w imieniu i na rzecz inwestora – AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustawa Brzyszcz, wydane zostały następujące postanowienia:
1.  Postanowienie z dnia 25.10.2010 r. znak sprawy OS/0156-36/10 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Od powyższego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (ul. Obrońców Pokoju 26a, 58-505 Jelenia Góra), za pośrednictwem Wójta Gminy Sulików, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
2.  Postanowienie z dnia 25.10.2010 r. znak sprawy OS/0156-37/10 o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
         Z treścią w/w postanowień oraz zebraną dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, parter (pokój 108), w godzinach pracy Urzędu.
         Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Sulików: bip.sulikow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, Urzędu Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka, na tablicach ogłoszeń we wsiach: Bierna, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Miedziana, Zalipie, Platerówka.
            Zgodnie z art. 28 kpa, „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
 Zastępca Wójta
 Wojciech Pająk
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Agro & Ekoplan mgr inż. Gustaw Brzyszcz, Postomino 46, 76-113 Postomino, Biuro Dolnośląskie: ul. Piłsudskiego 9, 58-500 Jelenia Góra za pośrednictwem pełnomocnika Pana Karola Seńkowski.
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
  3. A/a.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie
Skrócony opis: O nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Brzozowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-25 11:57:00
Data udostępnienia informacji: 2010-10-27 11:57:23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-04 13:06:53

Wersja do wydruku...

corner   corner