logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

Sulików: Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna
Numer ogłoszenia: 332993 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330260 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 7787613, faks 75 7756922.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu zniszczonego przez powódź, która wystąpiła 7 sierpnia 2010r. na rzece Czerwona Woda.
Istniejący most to budowla kamienna o konstrukcji łukowej. Światło budowli wynosi B x H = 3,70 x 1,20m, długości 3,5m, przy czym:
B – szerokość budowli netto,
H – wysokość (głębokość) netto w miejscu największego wzniesienia łuku.
Woda zniszczyła większość konstrukcji. Pozostała około 1/5 część mostu, co stanowi duże zagrożenie w przypadku użytkowania jej przez pieszych.
Celem inwestycji jest umożliwienie przejazdu przez rzekę Czerwona Woda mieszkańcom, których posesje położone są po prawej stronie rzeki.
Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego mostu z wywozem gruzu na najbliższe wysypisko odpadów z ewentualnym wykorzystaniem części kamienia do umocnień koryta rzeki,
- wykonanie tymczasowego kanału obiegowego,
- wykonanie mostu ramowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych; światło mostu 4,50 x 2,00m, dł. 6,0m,
- wykonanie korekty trasy rzeki oraz korekty trasy drogi w rejonie mostu.
 
 
Most proponuje się wykonywać w następującej kolejności:
1.      Roboty rozbiórkowe, ziemne i odwodnieniowe polegają na:
- rozbiórce istniejącej budowli,
- wykonaniu kanału obiegowego, 
- wykonaniu grodzy dolnej i górnej, najlepiej z worków z piaskiem,
- wykonaniu drenażu korytkowego wraz z ujęciem wody studnią śr. 80 cm + pompowanie wody, 
- wykonaniu dokopu pod fundamenty;
2.      Roboty konstrukcyjne polegają na: 
- wykonaniu podsypki z pospółki na geowłókninie grubości pospółki 15 cm;
- pod ławę fundamentową przepustu podsypka z pospółki grubości 37 cm; 
- wykonaniu podłoża z betonu C8/10;
- wykonaniu ławy fundamentowej pod przepust i skrzydełka z betonu C25/30;
- ławy należy dozbroić prętami stalowymi śr. 12 mm w siatce o oczkach 20 x 20cm;
- ułożenie przewodu z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o., ul. Młodych Energetyków 3, 59-916 Bogatynia, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 213895,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 298290,00
Oferta z najniższą ceną: 298290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 373248,96
Waluta: PLN.
 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Skrócony opis: Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pawlińska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-11-23 13:18:53
Data udostępnienia informacji: 2010-11-23 13:18:53
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-23 13:21:05

Wersja do wydruku...

corner   corner