logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus I/1/10
         minus I/2/10
         minus I/3/10
         minus II/4/10
         minus II/5/10
         minus II/6/10
         minus III/7/10
         minus III/8/10
         minus III/9/10
         minus III/10/10
         minus III/11/10
         minus III/12/10
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Grudzień > III/10/10

 

UCHWAŁA NR III/10/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm), Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje
§ 1
 
Określa się szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej tych organizacji.
 
§ 2
 
1.    Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie gminy.
2.    Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
§ 3
 
1.    Konsultacje rozpoczyna się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sulików, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sulików ogłoszenia Wójta Gminy Sulików o rozpoczęciu konsultacji, zawierającego: przedmiot, termin, zakres oraz formę konsultacji, wraz z projektem aktu prawa miejscowego.
2.    W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.
3.    Termin konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia Wójta Gminy Sulików w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sulików.
 
§ 4
 
1.    Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w jednej z następujących form:
a)    otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
b)   konsultacje pisemne;
c)    konsultacje z użyciem strony internetowej miasta (formy uwzględniające użycie technik informatycznych np.: ankiety internetowe, email), lub innych dostępnych stronom form konsultacji dozwolonych prawem.
2.    Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.
3.    Za termin otrzymania opinii i informacji w sprawie konsultowanych projektów aktu prawa miejscowego lub projektów programu współpracy, o których mowa w § 2 uznaje się datę wpływu informacji do Urzędu Gminy Sulików.
4.    Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego integralną częścią jest lista obecności uczestników spotkania.
5.    Termin wyrażenia opinii przez organizację pozarządowe nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.
 
§ 5
 
Wyniki konsultacji są przekazywane Radzie Gminy Sulików wraz ze stosownym projektem uchwały a także podawane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy, nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.
 
§ 6
 
1.    Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.
2.    Konsultacje uważa się za przeprowadzone również wtedy, gdy organizacja lub organizacje zrezygnują z prawa do wyrażenia opinii do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego, w tym nie przedstawią opinii w terminie.
§ 7
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Sulików.
 
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

 
 
Uzasadnienie:
W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 5 ust. 5 znowelizowanej ustawy zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 2238
Nazwa dokumentu: III/10/10
Skrócony opis: W sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami [...]
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Tymiński
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-12-28 11:10:00
Data udostępnienia informacji: 2010-12-31 11:10:46
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-07 07:38:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner