logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 
 
Protokół nr 2
 
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 13 grudnia 2010 roku o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył II w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
 
Przewodniczący powitał:
-Pana Roberta Starzyńskiego - Wójta Elekta Gminy Sulików,
-Pana Romana Brodniaka – Posła na Sejm RP,
-Józefa Kozłowskiego – Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
-Artura Bielińskiego – Starostę Zgorzeleckiego,
-Rafała Gronicza – Burmistrza Miasta Zgorzelec,
-Lidię Rychtarczyk – Sekretarza Gminy Sulików,
-Marię Maciaszek – Skarbnika Gminy,
-ks. Andrzeja Wojciechowskiego – Proboszcza Parafii pw. Św. Marii Magdaleny
w Radzimowie.
oraz obecnych na sesji kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Przewodniczący przestawił porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.Objęcie obowiązków przez nowo wybranego Wójta Gminy Sulików:
-wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Sulików,
-złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Sulików.
      3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie
           międzysesyjnym.
       4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
       5. Podjęcie uchwał:
            a) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Sulików,
            b) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików, c) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików,
d) w sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym w roku 2011,
e) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o.
       6. Zapytania radnych.
       7. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
       8. Odpowiedzi na zapytania.
       9. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Genowefa Wilczak – Raczak zgłosiła propozycję zmiany porządku obrad polegającą na wycofaniu dwóch projektów uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Sulików oraz w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików. Radna zaproponowała, aby na spotkaniu przed kolejną sesją ustalić składy stałych komisji Rady Gminy oraz skład Komisji Rewizyjnej i wówczas podjąć uchwały w tej sprawie.
 
Nie zgłoszono więcej uwag do porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia wraz z propozycją Wiceprzewodniczącej został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że wraz z materiałami na dzisiejszą sesję radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji. W pierwszym akapicie pojawił się błąd w imieniu radnego Ziomka, który zostanie poprawiony. Ponadto radny Grzegorz Konarski zgłosił poprawkę, polegającą na zmianie nazwiska radnego zgłaszającego kandydaturę radnej Weroniki Ziółkowskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sulików. Omyłkowo zostało wpisane nazwisko radnego Mariana Kurka.
Poprawny zapis będzie brzmiał:
„Radny Grzegorz Konarski zgłosił kandydaturę radnej Weroniki Ziółkowskiej”.
 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
 
Protokół z poprzedniej sesji wraz z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Objęcie obowiązków przez nowo wybranego Wójta Gminy Sulików:
Pani Beata Szczepańska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie wręczyła Panu Robertowi Starzyńskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Sulików.
 
Robert Starzyński złożył ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd Wójta Gminy Sulików uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”
 
W swoim pierwszym wystąpieniu Wójt Gminy Sulików Pan Robert Starzyński podziękował, za wybór jego osoby na stanowisko Wójta Gminy oraz za wysoką frekwencje mieszkańców
w drugiej turze wyborów. Wójt podkreślił konieczność zgodnej współpracy na rzecz gminy. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań i umiejętności aby Gmina Sulików mogła się sprawnie rozwijać. Wszelkie plany i propozycje będą poddawane pod głosowanie Rady Gminy Sulików. Wójt stwierdził, że będzie kontynuował zadania wcześniej rozpoczęte oraz będzie otwarty na nowe propozycje i pomysły radnych. Pierwszą bardzo istotną sprawą, którą Wójt zajmie się już w dniu jutrzejszym będzie sprawa odbudowy zniszczonych przez sierpniową powódź mostów w Radzimowie i Biernej, oraz sprawa zimowego utrzymania dróg. Kolejnym istotnym tematem, będzie budżet gminy na 2011 rok. Wójt zaznaczył, że samorząd tworzą wszyscy mieszkańcy, życzył wszystkim pomyślności w działaniu na rzecz gminy.
 
Pan Roman Brodniak – poseł na Sejm RP, podziękował za zaproszenie na sesję, która ma szczególne znaczenie, ponieważ biorą w niej udział mieszkańcy, który właśnie wybrali nowe władze w kolejnych demokratycznych wyborach. Wybierając radnych, mieszkańcy postawili na ludzi, którzy są gwarancją rozwoju gminy. Mieszkańcy po raz pierwszy obdarzyli nowego Wójta zaufaniem, w związku z tym Pan Poseł zwrócił się do niego z prośbą, aby swoją pracą przez 4 lata potwierdził słuszność tego wyboru. Pan poseł, życzył powodzenia nowo wybranym władzom oraz pracownikom Urzędu Gminy i zapewnił o woli współpracy, której nadrzędnym celem jest dobro całej gminy i jego mieszkańców.
 
Pan Józef Kozłowski – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w swojej wypowiedzi stwierdził, że bierze udział w sesji z ogromną satysfakcją oraz zapewnił o chęci współpracy na rzecz gminy, w której się wychował. Życzył owocnej współpracy Rady Gminy i Wójta oraz przypomniał o tym, że praca w samorządzie to służebność wobec mieszkańców.
 
Ks. Andrzej Wojciechowski – Proboszcz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie stwierdził, że sukces zawsze ma wielu ojców a porażka zawsze pozostaje sierotą. Proboszcz nawiązał do modlitwy: „dziękujemy za dobro, które wniósł, które nam przypadło w udziale” oraz dodał, że na zgliszczach również można zacząć budować coś nowego. Proboszcz zaznaczył, że w tak poważniej posłudze należy nie popadać w pychę. Ponadto zaprosił Wójta, radnych Gminy oraz wszystkich obecnych na uroczystą mszę świętą, w dniu 6 stycznia 2011 roku, o godz. 1000, w kościele w Radzimowie Górnym, która odbędzie się w intencji wszystkich samorządowców Gminy Sulików.
 
Pan Artur Biliński - starosta Zgorzelecki pogratulował Wójtowi zwycięstwa wyborach oraz podkreślił jak trudna jest praca na tym stanowisku.
 
Ad. 3
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący poinformował, że w okresie między sesjami wziął udział w przygotowaniu materiałów na dzisiejszą sesję oraz podejmował działania dotyczące organizacji pracy Rady Gminy Sulików. Ponadto Przewodniczący poinformował, że dyżury w sprawie przyjmowania wniosków i skarg, będą przez niego pełnione w poniedziałki w godzinach: 1600-1700.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację byłego Wójta Gminy Sulików o jego działalności w okresie od dnia 5 listopada do 10 grudnia, przed objęciem tego stanowiska przez Pana Roberta Starzyńskiego. (zał.4)
 
Ad.5
Podjęcie uchwał:
1) W sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały, odczytując proponowane składniki wynagrodzenia Wójta Gminy:
 -wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.900 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych)
-dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)
 -dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
-dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                (zał. 5)
 
2) W sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym w roku 2011.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że kwestia odśnieżania na terenie gminy to priorytet. Radny mieszka w rejonie gminy, gdzie zimą mieszkańcy często mają problem z przemieszczaniem się. Zdaniem radnego mówi się ciągle o drogach powiatowych, a drogi boczne i dojazdowe do posesji mieszkańców niejednokrotnie okazują się być ważniejsze od powiatowych. Radny określił stan odśnieżania tych dróg jako tragiczny. Radny każdego dnia wielokrotnie kontaktuje się z pracownikiem koordynującym sprawę odśnieżania, który robi co tylko może, aby sprawa była realizowana sprawnie. Według radnego gmina ponosi wydatki, z których mogłaby zrezygnować i przeznaczyć zaoszczędzone środki na zimowe odśnieżanie dróg. Jest to opinia jego wyborców, których zdaniem stan odśnieżania dróg bocznych jest katastrofalny, a firma która wykonuje tę usługę robi to wedle własnego uznania.
 
Wójt stwierdził, że jeszcze zanim objął swój urząd, podjął działania w kwestii odśnieżania.
W dniu dzisiejszym miał zostać rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i lokalnych na trenie gminy. Wpłynęła tylko jedna oferta, dotycząca odśnieżania tylko dróg powiatowych. Umowa na odśnieżanie z dotychczasowym wykonawcą kończy się w dniu 31 grudnia 2010 r. Nie ma oferenta, który miałby odśnieżać drogi należące do gminy. Zdaniem Wójta firmie Rolin-Trans Pana Stanisława Kaszy należą się słowa uznania. Praca tej firmy jest wzorem odśnieżania dla całego Powiatu. Niestety, mieszkańcy nie okazują w związku z tym wdzięczności, wręcz przeciwnie mają nieprzychylne i negatywne nastawienie. Wójt, zwrócił się z prośbą do sołtysów aby uświadamiali mieszkańcom, jak ważną rolę pełni firma Pana Stanisława Kaszy. Jeżeli projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym w roku 2011 nie zostanie podjęty, wówczas zlecenia dla firmy, która zajmie się odśnieżaniem dróg powiatowych będą wystawiane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Wówczas to Powiat będzie decydował i koordynował zimowe utrzymanie dróg. Wójt stwierdził, że liczy na dalszą współprace z Panem Kaszą i na zrozumienie ze strony mieszkańców gminy.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym w roku 2011.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                  (zał. 6)
 
3. W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o.
 
Radny Grzegorz Konarski zapytał, czy po 31 marca będzie miała miejsce podwyżka taryfy za wodę.
 
Prezes Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ Pan Krzysztof Lipko odpowiedział, że informacja na ten temat będzie miała miejsce około 20 stycznia oraz poinformował, że raz na rok spółka może wystąpić do Rady Gminy o przedłużenie obowiązującej taryfy o trzy miesiące.
 
Wójt dodał, że z budżetu gminy, zarówno w tym roku jak i w przyszłym, zaplanowano dopłatę do 1 m3 wody. Dzięki tej dopłacie, która na poziomie budżetu gminy wynosi ok.. 300 tys. zł, możliwa jest tak niska opłata, którą ponoszą mieszkańcy. Niestety podwyżka ceny wody jest nieunikniona. Gmina prowadzi duża inwestycję – budowę kanalizacji, mieszkańcy byli już informowani z jakimi podwyżkami wiąże się to zadanie.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                              (zał. 7)
 
Ad. 6
Zapytania radnych.
 
Radny Andrzej Dominikowski w kwestii zimowego odśnieżania dróg stwierdził, że drogi w Ksawerowie i sąsiednich miejscowościach są niewłaściwie odśnieżane. Po odśnieżeniu drogi są zbyt wąskie aby mogły minąć się dwa samochody. Drogi są odśnieżane zbyt późno, bo dopiero około godziny 1100, mieszkańcy muszą dojechać do pracy i do szkoły o wiele wcześniej. Zdaniem radnego wszyscy mieszkańcy płacą podatki i chcieliby jeździć po dobrze odśnieżonych drogach.
 
Wójt odpowiedział, że na terenie gminy znajduje się około 140 km dróg, których jednoczesne odśnieżenie nie jest możliwe do wykonania. Wójt sprawdzi tę sprawę i postara się aby droga o której mówił radny Dominikowski była odśnieżana wcześniej.
Radny Jerzy Nowicki zasugerował, że należy się zastanowić nad zasadnością funkcjonowania i utrzymywania z budżetu gminy Straży Gminnej. Mają miejsce zabawne sytuacje, gdy mieszkańcy gminy są karani mandatami za to, że zwierzęta hodowlane wychodzą na jezdnie. Zdaniem radnego należy rozważyć, czy działalność Straży Gminnej przynosi korzyść dla gminy. Wcześniej na terenie gminy wystarczała działalność policji, tym bardziej, że w gminie poziom przestępczości nie jest zbyt wysoki.
 
Wójt stwierdził, że jest to bardzo rozległy temat, który zostanie poruszony przy podejmowaniu projektu budżetu na 2011 rok przez Radę Gminy.
 
Ad. 7
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz poinformowała, że po akcji „Posesja” prowadzonej przez Straż Gminną wielu mieszkańców zawarło umowy na wywóz nieczystości stałych z Łużycką Higieną Komunalną. Umowy te były jednak rozwiązywane po kilku dniach, ze względu na brak możliwości dojazdu i odbioru odpadów z tych posesji. Po tej sytuacji wspólnie z Panią Wilczak-Raczak i Zastępcą Wójta dokonano objazdu tych miejsc i ustalono, gdzie staną kontenery z których mieszkańcy będą mogli korzystać. Kontenery nie zostały ustawione do tej pory, a mieszkańcy otrzymali mimo to faktury. Po interwencji pani Sołtys faktury zostały anulowane. Jednak nadal w tej sprawie nie ma żadnych zmian.
 
Ad.8
Odpowiedzi na zapytania.
W kwestii poruszonej przez Sołtys Ewę Wrzeszcz Wójt stwierdził, że sprawdzi dlaczego do tej pory nie ma postępów w tej sprawie. 
 
Ad. 9
W sprawach różnych:
1. Przewodniczący poinformował, że najbliższa sesją odbędzie po Świętach Bożego Narodzenia. Radni zostaną poinformowani o terminie odrębnym zaproszeniem. Sesja zostanie poprzedzona spotkaniem w sprawie ustalenia składów komisji stałych Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej. Ponadto Przewodniczący przypomniał o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego przez radnych.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął II w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (17:15)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Protokowała:
Aleksandra Adamiak
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 5941
Nazwa dokumentu: Protokół nr 2
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 13 grudnia 2010 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2010-12-31 11:17:15
Data udostępnienia informacji: 2010-12-31 11:17:15
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 13:41:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner