logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU DO 24 WRZEŚNIA 2010 ROKU
W okresie od dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 24 września 2010 r. Wójt podjął następujące działania:
 1. Wójt wraził zgodę na organizację mety VIII etapu oraz uroczystego zakończenia całego wyścigu kolarskiego „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” w 2011 roku na terenie Gminy Sulików z zastrzeżeniem możliwości zmiany przebiegu trasy wyścigu, spowodowanej pracami związanymi z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 2. Ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej pozostałościami po zabudowaniach oraz istniejącym drzewostanem, położonej w obrębie Miedzianej, nr działki 39.
 3. Ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Małej Wsi Dolnej, nr działki 180/3.
 4. Ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sulikowa, działka nr 460/1.
 5. Podpisał porozumienie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Lwówku Śląskim w sprawie utrzymania obiektów komunikacyjnych przez Gminę Sulików w należytym stanie technicznym i estetycznym przez okres pięciu lat po zakończeniu realizacji zadania pn.: Czerwona Woda etap II – odbudowa koryta rzeki Gm Zgorzelec i Sulików.
 6. Przyznał dodatek motywacyjny dla dyrektorów jednostek oświatowych z terenu gminy.
 7. Przydzielił 8 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2010/2011.
 8. Nadzorował akcję ratowniczą podczas powodzi w dniu 7 sierpnia br. oraz koordynował działania mające na celu naprawę znoszeń wyrządzonych przez powódź.
 9. Polecił opracowanie planu odbudowy i napraw skutków powodzi, zawierającego harmonogram zadań pod względem terminu wykonania.
 10. Polecił rozdysponowanie zboża przekazanego w ramach pomocy popowodziowej przy udziale sołtysów z poszkodowanych miejscowości.
 11. Wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej w miesiącu sierpniu.
 12. Polecił pilne podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania bezpłatnego doradztwa prawnego przez mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi   w dniu 14 września br. w Urzędzie Gminy Sulików.
 13. Podpisał protokół w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę oznaczoną nr 144/8 o powierzchni 0,0070 ha położoną w Sulikowie.
 14. Podpisał warunki umowy sprzedaży na własność nieruchomości położonej w obrębie Małej Wsi Dolnej, stanowiącej działkę nr 180/3 zabudowaną budynkiem gospodarczym.
 15. Podpisał warunki umowy sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 460/1 położoną w Sulikowie przy ulicy Nowe Miasto (była droga).
 16. Podpisał warunki umowy sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej pozostałościami po zabudowaniach wraz ze składnikiem roślinnym, stanowiącej działkę nr 39 położoną w Miedzianej.
 17. Polecił przeprowadzenie kontroli dowozów uczniów do szkół pod kątem właściwej opieki nad uczniami korzystającymi z dowozu oraz punktualności odbierania uczniów z przystanków autobusowych.
 18. Polecił realizację następnych zadań przez Straż Gminną w Sulikowie:
-zaostrzenie „Akcji posesja” pod kątem egzekwowania właściwego numerowania posesji,
-podjęcie bardziej zdecydowanych działań w zakresie kontroli ruchu pieszego na Placu Wolności w Sulikowie,
-organizację spotkań edukacyjnych z uczniami jednostek oświatowych z terenu gminy pod kątem bezpiecznego ruchu drogowego,
-wzmożoną kontrolę przy współpracy z Posterunkiem Policji w Zawidowie pod kątem prędkości przejazdu samochodów ciężarowych przez Sulików.
 1. Zatwierdził projekty uchwał na sierpniową i wrześniową sesję Rady Gminy Sulików.
 2. Zatwierdził aneksy do arkuszy organizacji szkół z terenu gminy.
 3. Zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach Skrzydlice, Wrociszów Górny, Studniska Górne i Wilka.
 4. Polecił rozeznanie potrzeb uzupełnienia oznakowania drogowego, informującego o zamknięciu dróg i mostów uszkodzonych na skutek sierpniowej powodzi.
 5. Polecił uzupełnienie oznakowania drogowego na drodze gminnej (ul. Górna w Sulikowie) o znak informujący o możliwości przejazdu przez znajdujący się tam most pojazdów o masie do 5 t.
 6. Odstąpił od budowy tymczasowych przejazdów drogowych w Radzimowie Górnym i Biernej uszkodzonych na skutek sierpniowej powodzi z powodu zbyt wysokiego kosztu zadania.
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 2. W sprawie zmiany składów osobowych obwodowych komisji wyborczych nr 1 i 4.
 3. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
 5. Zarządzenie wewnętrzne w spawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 6. W sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 7. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (działka nr 113/19 obręb Sulików).
 8. W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 9. W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sulików.
 10. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 11. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 12. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Sulików.
 13. W sprawie powołania komisji ds. oszacowania start powstałych wskutek powodzi w dniu 7 sierpnia 2010 roku w Gminie Sulików.
 14. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 15. W sprawie zmian budżecie gminy na rok 2010.
 16. W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2010 roku budżetu Gminy Sulików oraz planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 17. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 18. W sprawie określenia szczegółowych zasad opracowywania materiałów do projektu budżetu Gminy Sulików na 2010 r.
 19. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 20. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów dla zatrudnionych skazanych oraz zasad ich wydawania
 21. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Sulików. 
 22. W sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sulików.
 23. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 24. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 
 
 Podpisał następujące umowy:
 1. Aneks nr 1do umowy nr 4/2008/NP. z dnia 3 marca 2008 roku zawartej z Łużycką Higieną Komunalną w Zgorzelcu.
 2. Aneks nr 2 do umowy nr 16/OS/2008 z dnia 1kwietnia 2008 roku zawartej z Łużycką Higiena Komunalną w Zgorzelcu.
 3. Aneks nr 1 do umowy 11/SUPLAZ/07 z dnia 3 września 2007 roku zawartej z MSWK SUPLAZ Sp. z o.o. w Sulikowie.
 4. Aneks nr 2 do umowy nr 89/ZP/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku zawartej z AM Mobilis Andrzej Munika z Sulikowa.
 5. Umowy dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości na okres trzech lat, następujących gruntów na cele rolnicze: działka nr 110 obręb Studniska Górne, działka nr 342/13 obręb Mikułowa.
 6. Umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie dotacji na dofinansowanie konserwacji cieku Studzianka położonego na terenie Gminy Sulików.
 7. Aneks nr 5 do umowy o korzystanie z usług pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu zawartej w dniu 3 lipca 2007 roku z p.p.u.p. „Poczta Polska” Centrum Poczty Oddział Regionalny we Wrocławiu, Przedstawicielstwo Handlowe w Jeleniej Górze.
 8. Aneks nr 01.2010 ze Starostą Zgorzeleckim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu do porozumienia nr 5/2010 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 23 lutego 2010 roku.
 9. Umowę ma na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku edukacyjno – kulturowego w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” z Firmą „BUDNARY 2” Nadzory, Kosztorysowanie, Wykonawstwo ze Zgorzelca.
 10. Umowę na dostawę i montaż trybun na boisku sportowym w Sulikowie z Firma Best Sport Sp. z o.o. z Żywca.
 11. Aneks nr 1/10 z Ochotniczą Strażą Pożarną w Miedzianej do umowy nr ZK-14 zawartej w dniu 2 marca 2010 roku dotyczącej dotowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej.
 12. Aneks nr 1/10 z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sulikowie do umowy nr ZK-17/10 zawartej w dniu 2 marca 2010 r. dotyczącej dotowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie.
 13. Aneks nr 2/10 z Ochotniczą Strażą Pożarną w Studniskach Dolnych do umowy nr 1/10 zawartej w dniu 26 stycznia 2010 r. dotyczącej dotowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych.
 14. Umowę zlecenie na świadczenie usługi polegającej na tłumaczeniu rozmów prowadzonych przez uczestników podczas spotkań dotyczących projektu pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” w ramach POWT Polska-Saksonia 2007-2013 z języka polskiego na niemiecki oraz tłumaczenia korespondencji dotyczącej w/w projektu.
 15. Umowę z firmą Handlowo-Usługową Zygmunt Wrona z Ubocza na przygotowanie podłoża pod trybunę na terenie boiska sportowego w Sulikowie.
 16. Umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji z Firmą Energia Pro S.S. dla świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych 66.
 17. Aneks do umowy z Firmą „VEKTOR” z Zawidowa na dowóz skazanych z Zakładu Karnego w Zarębie do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
 18. Umowę dofinansowania na realizację projektu pn. „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau’.
 19. Podpisał aneks nr 2 do porozumienia z dnia 9 marca 2010 r. na dofinansowanie w 2010 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 20. Aneks do porozumienia nr SUL/N/85/4/2009/ZP/2009 zawartego w dniu 15 kwietnia 2009 roku z Kopanią bazaltu Radan Bazalt Sp.
  z o.o. z siedzibą w Sulikowie dotyczącego ustaleń związanych z budową przejazdu kolejowego, budowy drogi wewnętrznej wraz z łącznikiem..
 21. Umowę na dowożenie niepełnosprawnego ucznia zamieszkałego we Wrociszowie Górnym do Gimnazjum w Zawidowie na trasie dom-szkoła-dom przez rodzica.
 22. Umowę z gminą Suchy Dąb w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej od mieszkańców Gminy Suchy Dąb z zebranych darowizn z przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi, tj. na odbudowę infrastruktury drogowej, która została zniszczona przez powódź.
 23. Umowę o udzielenie Gminie Zgorzelec pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej w Niedowie.
 24. Umowę ze Stowarzyszeniem „Farma na rozdrożu dzieciom” w Mikułowej na wsparcie realizacji zadania „Wspomaganie rozwoju kultury w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę gminy”.
 25. Umowę na dowożenie i opiekę ucznia niepełnosprawnego, zamieszkałego w Sulikowie do Szkoły Podstawowej w Zgorzelcu na trasie dom-szkoła-dom przez rodzica.
 26. Umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach Skrzydlice, Wrociszów Górny, Studniska Górne i Wilka z firmą NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw z Gromu.
 27. Umowę z Firmą Sobet S.A. z Brzegu na przekazanie Gminie Sulików masy ziemnej w ilości około 12 000 m3 na działki nr 184/10 oraz 184/8.
 
 

Ilość odwiedzin: 2729
Nazwa dokumentu: Od 2010.06.30 do 2010.09.24
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 30 czerwca 2010 roku do 24 września 2010 roku .
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-17 11:41:57
Data udostępnienia informacji: 2011-01-17 11:41:57
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:44:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner