logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 5 LISTOPADA 2010 ROKU DO 10 GRUDNIA 2010 ROKU
 
W okresie od dnia 5 listopada 2010 r. do dnia 10 grudnia 2010 r. Wójt podjął następujące działania:
 1. Podpisał porozumienie w zakresie współpracy Województwa Dolnośląskiego i Gminy Sulików przy realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.
 2. Podpisał porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu i aplikacji teleinformatycznych w ramach realizacji projektu indywidualnego pl.ID – „Polska ID karta” z 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 3. Podpisał ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Studniskach Dolnych (działka nr 47/2) oraz ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Miedzianej (działka nr 342).
 4. Zapoznał się z porozumieniem ze Starostwem Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie powierzenia Gminie Sulików zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików oraz polecił przygotowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików.
 5. Zatwierdził wybór wykonawcy dostawy urządzeń zabawowych na plac zabaw w Sulikowie w ramach zadania „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” oraz podpisał umowę z wybranym wykonawcą – Firmą PLAYEKO Sp. z o.o. z miejscowości Jelcz Laskowice.
 6. Polecił bieżącą kontrolę stanu dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy w zakresie odśnieżania.
 7. Zaakceptował harmonogram rzeczowo-finansowy termomodernizacji i remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie wykonywanego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”.
 8. Zatwierdził projekty uchwał na najbliższa sesję Rady Gminy Sulików.
 
 
 Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
 2. W sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi.
 3. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.
 5. W sprawie wyznaczenia Lidera Gminnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz powołania Gminnego Biura Spisowego.
 6. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 7. W sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu w wyborach Wójta Gminy Sulików w dniu 5 grudnia 2010 roku.
 8. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 9. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania umundurowania lub równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy Straży Gminnej w Sulikowie.
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Podpisał aneks nr 1 do umowy nr 123/IN/2010 z dnia 20.10.2010 r. zawartej z Firmą Systemy Komputerowe i Elektryczne SYSTEMS Tomasz Woś na dokończenie wykonania ogrzewania elektrycznego w budynku nr 78 w Studniskach Dolnych.
 2. Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2010 r.”
 3. Umowę z Firmą Rolin-Trans Stanisław Kasza ze Studnisk Dolnych na wykonanie prac remontowych części drogi wewnętrznej na odcinku ok. 150 m (działka nr 129) w Miedzianej.
 4. Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi prowadzonymi w trakcie realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau” z Firmą BUDNARY 2 Nadzory Kosztorysowanie Wykonawstwo Krystyna Nawrocka ze Zgorzelca.
 5. Umowę lokat terminowych z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w celu osiągania dochodów z tytułu odsetek bankowych.
 6. Aneks nr 3/10 do umowy nr 1/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku dotyczącej dotowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych.
 7. Umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych z siedzibą w Zgorzelcu na wykonanie odwodnienia drogi nr 123 w miejscowości Skrzydlice.
 8. Umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na wykonanie prac remontowych drogi wewnętrznej nr 50 w miejscowości Wielichów.
 9. Umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Strykowski Spółka Jawna z Radzimowa Dolnego na wykonanie robót budowanych polegających na wykonaniu tymczasowego przejazdu przez działki nr 319 oraz 320/2 obr. Sulików na czas wykonywania odbudowy mostu w ul. Górnej w Sulikowie.
 10. Aneks do umowy dotacji nr 0341/8C/126/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Sulików dotyczącej świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 11. Umowę z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. z Poznania na przedłużenie gwarancji na programy SIGID na 2011 rok.

Ilość odwiedzin: 2431
Nazwa dokumentu: Od 2010.11.05 do 2010.12.10
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 5 listopada 2010 roku do 10 grudnia 2010 roku .
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-17 11:46:16
Data udostępnienia informacji: 2011-01-17 11:46:16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:50:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner