logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 39
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 21 września 2010 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni na posiedzeniu.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy,
oraz w części posiedzenia podinspektor ds. administracyjno-oświatowych Władysław Szatkowski.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1. Sprawa realizacja umowy na dowóz uczniów do szkół.
2. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. – analiza informacji Wójta.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
4. Opiniowanie bieżących zmian budżecie gminy.
5. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodniczący poinformował, że na czerwcowym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, podczas rozpatrywania głównego tematu – finansowania jednostek oświatowych została poruszona również kwestia finansowania dowozu uczniów do szkół. W związku z tym, że sposób rozliczania dowozów wzbudził wątpliwości wśród członków Komisji, Przewodniczący zwrócił się do Wójta o przedstawienie informacji na ten temat oraz oddelegowanie na posiedzenie pracownika zajmującego się realizacją tego zadania. Informacja sporządzona przez Pana Władysława Szatkowskiego została przekazana wszystkim członkom Komisji. Przewodniczący stwierdził, że dokumentacja i zestawienie, przedłożone członkom Komisji nie jest wystarczające do zapoznania się z tą sprawą.
Komisja zwróciła uwagę na znaczny koszt organizacji dojazdu uczniów do szkół przez przewoźnika w porównaniu do poprzedniego rozwiązania – dowożeniu uczniów autobusem szkolnym. Koszt i jakość organizacji mogłaby zmniejszyć się, np. wówczas gdyby na terenie gminy działało dwóch przewoźników. Przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wybór przewoźnika, zostały wysłane zaproszenia do składania oferty do PKS w Zgorzelcu i w Lubaniu, żadne z przedsiębiorstw nie wykazały zainteresowania i nie złożyły swojej oferty do przetargu.
W trakcie obowiązywania umowy, od czasu jej podpisania nie miało miejsce zastosowanie § 8 umowy, który mówi, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania usług przez przewoźnika zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego kosztu przewozu dzieci i uczniów na wszystkich trasach, określonego w przedstawionej ofercie. Kara umowna może zostać zastosowana w szczególności wówczas, gdy:
-przewóz dzieci odbywa się bez zapewnienia opiekuna,
-dowóz dzieci był opóźniony powyżej 15 minut,
-nie został zabezpieczony pojazd zastępczy w przypadku awarii,
-nie zostały zapewnione miejsca siedzące wszystkim przewożonym dzieciom.
 
Przewodniczący Komisji przekazał następujące uwagi do przebiegu przewozu uczniów do szkół, które zgłaszają rodzice:
-Opiekunka, która powinna dbać o porządek i spokój w autobusie, zajmuje miejsce koło kierowcy, nie interesując się tym co się dzieje w autobusie.
-Dzieci przyjeżdżają do szkół zdecydowanie za wcześnie – pierwszy kurs przywozi uczniów już o 720. W niektórych przypadkach uczniowie, a wśród nich również bardzo małe dzieci muszą wychodzić na autobus już o 630. Jeżeli gmina zleca realizację zadania firmie i wypłaca znaczne wynagrodzenie, powinno się wymagać poprawienia tej sytuacji – przewoźnik powinien zorganizować dojazd tak, aby dzieci nie musiały spędzać tak długiego czasu w szkole przed rozpoczęciem zajęć. W stosunku do ceny świadczonej usługi jej jakość jest zbyt niska.
-Rodzice pytają również o możliwość dowozu dzieci z Małej Wsi Dolnej. Pan Sztkowski odpowiedział, że jeżeli droga do szkoły nie przekracza 3 km, gmina nie ma obowiązku dowożenia.
Radna Wioletta Rynkiewicz zwróciła uwagę, że informacja o godzinach przyjazdu i odjazdu autobusu powinna zostać umieszczona na przystankach autobusowych i w przypadku zniszczenia na bieżąco uzupełniana
Ponadto w dyskusji nad sprawą dowozu uczniów radny Jankowski pytał co było przyczyną zrezygnowania z gimbusa. Zastępca Wójta stwierdził, że 10-letni autobus szkolny często się psuł, koszty jego utrzymania zwiększały się. Ponadto Urząd Gminy zatrudniał kierowcę autobusu szkolnego, przysługiwały mu urlopy, zwolnienia chorobowe, które dezorganizowały dowóz uczniów. Poruszono również kwestię ilości dzieci znajdujących się w jednym autobusie lub busie. W ubiegłym roku szkolnym radny Marian Kurek wielokrotnie zwracał na to uwagę. Zdaniem Pana Szatkowskiego ta sytuacja uległa poprawie.
 
Ad. 2
Skarbnik Gminy przedstawiła informację na temat przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2010 roku.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykonania planowanych dochodów do końca 2010 roku. W związku z tym wskazane byłoby wdrożenie programu oszczędnościowego i weryfikować planowane wydatki na 2010 rok. 
 
Członkowie Komisji w dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku zwrócili uwagę na niskie przychody do budżetu gminy z tytułu działalności Straży Gminnej w Sulikowie. Poruszono również kwestie realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w 2010 r. Zastępca Wójta stwierdził, że realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku pod względem finansowym nie jest zagrożona.
 
Komisja 4 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2010 r.
 
BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
 
 
Lp.
 
Wyszczególnienie
Plan na dzień
 
Wykonanie
 
Procent
01.01.2010 r.
30.06.2010 r.
I.
DOCHODY
z tego
-dochody bieżące
-dochody majątkowe
14 820 443,00
 
14 089 443,00
731 000,00
15 853 736,25
 
15 122 736,25
731 000,00
8 262 063,14
 
8 022 424,97
239 638,17
52,11 %
 
53,05 %
32,78 %
II.
WYDATKI
z tego:
-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe
16 014 043,00
 
14 774 039,00
1 240 004,00
17 191 454,41
 
15 374 666,87
1 816 787,54
8 404 870,86
 
7 572 474,77
832 396,09
48,89%
 
49,25%
45,82%
III.
DEFICYT/NADWYŻKA
1 193 600,00
1 337 718,16
142 807,72
10,68%
IV.
PRZYCHODY
z tego:
-kredyty
-obligacje
-wolne środki
2 000 000,00
 
 
2 000 000,00
1 984 694,62
 
 
2 000 000,00
   -15 305,38
635 406,15
 
650 711,53
           0,00
-15 305,38
32,02%
 
-
0,00%
100,00%
V.
ROZCHODY
 z tego:
-spłata pożyczek
-spłata kredytów
-wykup obligacji
806 400,00
 
193 900,00
612 500,00
 
646 976,46
 
34 476,46
612 500,00
346 976,46
 
34 476,46
312 500,00
53,63 %
 
100,00 %
51,02%
 
Ad. 3
Rozpatrzenie projektów uchwał:
Przewodniczący zaproponował aby korzystając z obecności Pani Skarbnik rozpocząć od omawiania finansowych projektów uchwał.
 
1)     W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2009 roku organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej w drodze uchwały, która w szczególności powinna określać:
-wymaganą szczegółowość projektu budżetu,
-terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej,
-wymogi dotyczące uzasadnienia oraz materiały informacyjne, które zostaną przedłożone wraz z projektem uchwały budżetowej.
W związku z tym, że Komisja Budżetu i Finansów zgodnie z projektem uchwały formułuje opinie zawierającą ocenę projektu budżetu i ewentualne propozycje zmian członkowie Komisji pytali czy komisja nie powinna zapoznawać się z materiałami do projektu budżetu.
Skarbnik Gminy zaproponowała, że przedstawi tę wątpliwość Regionalnej Izbie Obrachunkowej i poinformuje o stanowisku w tej sprawie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2)     W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2009 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Skarbnik Gminy ponadto przedstawiła planowane zmiany w budżecie, które radni otrzymają na sesji. Zmiany będą dotyczyły głównie wprowadzenia do budżetu gminy środków otrzymanych na likwidację szkód spowodowanych przez sierpniową powódź.
Zastępca Wójta omówił sposób w jaki będzie przebiegała odbudowa zniszczeń po powodzi.
Komisja przystąpiła do rozpatrywania pozostałych projektów uchwał omówionych przez Zastępcę Wójta:
-w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy (obręb Sulików),
-w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy (obręb Wilka),
-w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy (obręb Mała Wieś Górna),
-w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy (obręb Wrociszów Dolny),
-w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
-w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Małej Wsi Górnej.
-Zastępca poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Mikułowej zostaje wycofany w związku z pismem Sołtysa Sołectwa Mikułowa z prośbą o wstrzymanie sprzedaży tej nieruchomości w związku z tym, że sołectwo ma plany na zagospodarowanie tej nieruchomości na użytek mieszkańców.
Do czasu spotkania z Rada Sołecką Sołectwa Mikułowa i omówienia dalszego sposobu wykorzystania działki, sprzedaż nieruchomości zostaje wstrzymana.
 
Zastępca Wójta poinformował również, że na sesji zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy na wodę dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie w związku z wpłynięciem wniosku o przedłużenie taryfy.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1.      Przewodniczący Komisji odczytał pismo Rady Sołeckiej dotyczące prośby o odwołanie decyzji Wójta Gminy w sprawie anulowania umowy dzierżawy stawu dla prywatnego właściciela. Wcześniej mieszkańcy wspólnie zadbali o to, aby staw stał się miejsce wypoczynku dla wszystkich. Powstał konflikt między właścicielem a mieszkańcami.
Zastępca Wójta poinformował, że umowa z dzierżawcą została zawarta na 3 lata.
Członkowie Komisji stwierdzili, że kiedy umowa dzierżawy wygaśnie, Urząd Gminy nie powinien zawierać kolejnej, po to aby mieszkańcy mogli swobodnie korzystać ze stawu.
2.      Przewodniczący Komisji pytał kto nadzoruje dowóz odpadów na składowisko opadów w Sulikowie.
Zastępca Wójta stwierdził, że przyjmowanie odpadów nadzoruje Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie i są one przyjmowane legalnie. Przywożone odpady to odpady popowodziowe i są zwolnione z opłaty marszałkowskiej.
3.      Radny Przemysław Okrasa monitował w sprawie remontu drogi do posesji Pana Oleśniewicza w Miedzianej.
4.      Radny Piotr Jankowski, przypomniał, że podczas obioru po zakończeniu I etapu odbudowy koryta rzeki Czerwona Woda, na odcinku koło posesji Pana Piotrowskiego, została stwierdzona konieczność poszerzenia koryta rzeki i rozebrania murku. Problem ten miał zostać rozwiązany podczas realizacji drugiego etapu zadania.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1945.
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 2247
Nazwa dokumentu: Protokół nr 39
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 września 2010 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-18 14:23:30
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18 14:23:30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 14:25:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner