logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 43
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 22 września 2010 roku o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Franciszek Fleszar Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików,
-Lidia Rychatrczyk – Sekretarz Gminy Sulików.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia, do którego członkowie Komisji nie wnieśli uwag:
1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał.
3.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy przedstawiła informację na temat wykonania budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2010 roku.
Zestawienie dochodów i wydatków w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:
 
Tabela
 
Skarbnik Gminy stwierdziła, że w związku z licznymi podaniami o umorzenie podatku, spowodowane ostatnią powodzią i opadami deszczu istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykonania strony dochodowej z tytułu podatku rolnego.
W dyskusji członkowie Komisji poruszyli kwestię darowizny od Firmy FORNAX, z przeznaczeniem na remonty dachów na świetlicach wiejskich w Skrzydlicach i Studniskach Górnych oraz remont dachu na Przedszkolu Publicznym w Sulikowie. Przewodniczący Komisji pytał czy jest zagrożenie wykonania tych remontów w drugim półroczu 2010 roku. Zastępca Wójt stwierdził, że nie ma zagrożenia dla realizacji tych inwestycji.
Przewodniczący Komisji przedstawił ponadto informację Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury na temat zrealizowanych remontów i napraw w świetlicach wiejskich.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2010 roku Komisja Społeczna we wstępnym glosowaniu przyjęła jednogłośnie.
 
Korzystając z obecności Pani Skarbnik, zostały omówione finansowe projekty uchwał:
1)     (druk nr 9)
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2)     (druk nr 10)
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Skarbnik Gminy omówiła również planowane zmiany w budżecie. Projekt uchwały zostanie przedstawiony na sesji.
Ad. 2
Zastępca Wójta omówił projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy:
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1.      Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Sołtysa Sołectwa Skrzydlice w którym zwraca się z prośbą do Wójta o odstąpienie od umowy dzierżawy działki na której znajduje się staw. Mieszkańcy włożyli wiele pracy, aby wszyscy chętni mogli korzystać ze stawu i łowić ryby. Obecnie ma miejsce konflikt z dzierżawcą, który nie wyraża zgody na korzystanie ze stawu. Zdaniem komisji niezbędne było zasięgnięcie opinii zebrania wiejskiego w sprawie wydzierżawienia działki. W tym wypadku, mieszkańcy muszą czekać do czasu wygaśnięcia umowy i zając stanowisko tej w sprawie.
2.      Sekretarz Gminy omówiła sprawę prośby Proboszcza Parafii w Sulikowie o wymianę drzwi do świetlicy środowiskowej.
3.      Poruszono kwestię niszczonego, zabytkowego budynku w Skrzydlicach nr posesji 23. Cześć budynku jest własnością prywatną a pozostała część należy do Skarbu Państwa. Straż Gminna po swojej interwencji nie stwierdziła, że budynek został rozbierany przez mieszkańców.
Zastępca Wójta stwierdził, że Urząd Gminy wystosuje w tej sprawie pismo do Starostwa Powiatowego, do informacji Nadzoru Budowlanego.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1630.
Protokołowała:
A.    Adamiak

Ilość odwiedzin: 2042
Nazwa dokumentu: Protokół nr 43
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 22 września 2010 roku o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-18 14:59:22
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18 14:59:22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 15:00:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner