logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      minus Styczeń
         minus IV/13/11
         minus IV/14/11
         minus IV/15/11
         minus IV/16/11
         minus IV/17/11
         minus IV/18/11
         minus IV/19/11
         minus IV/20/11
         minus IV/21/11
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Styczeń > IV/20/11

 

 UCHWAŁA NR IV/20/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 31 STYCZNIA 2011 ROKU
 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 
 
            Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2010 roku, Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje :
 
 
§ 1.
 
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Sulikowa i oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka numer 576/3 o powierzchni 0, 0084ha dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą Nr KW JG1Z/00015410/6,
 
§ 2.
 
Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz: EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Śląskich 20, kod pocztowy 53-314, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000073321, NIP 611-02-02-860, z kapitałem zakładowym w wysokości 82.282.436,18 PLN w całości wpłaconym.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 
 
 
Uzasadnienie
 
 Działka Nr 576/3 powierzchni 0,0084 ha, obręb Sulików została wydzielona pod budowę stacji transformatorowej. Decyzją Wójta Gminy Sulików z dnia 27 lipca 1010 roku Nr Gn.7430-22/10 w sprawie zatwierdzenia projektu podziału, na podstawie zgody tj. Decyzji wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nr 876/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku, pozwolenia na prowadzenie prac i robót przy zabytku, udzielono pozwolenie na podział działki Nr 576/2. Pismem z dnia 28 września 2010 roku UG1/AW/556/2010, EnergiaPro S.A. Oddział w Jeleniej Górze wystąpiła z wnioskiem o nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 576/3 o powierzchni 0, 0084ha. w obrębie Sulikowa. Ponieważ na nieruchomości tej planowana jest budowa nowej stacji transformatorowej dla potrzeb społeczności lokalnej. Nieruchomość zbywana jest w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. z 2010r. dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmn.), której zapis art. 37 ust. 3 brzmi: „........rada lub sejmik – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe..... „ Wobec powyższego należy uznać, spełnione zostały warunki zawarte w art. 37 ust 3 wyżej wymienionej ustawy, a podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu uważa się za uzasadnione.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 1625
Nazwa dokumentu: IV/20/11
Skrócony opis: W sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-31 08:24:00
Data udostępnienia informacji: 2011-02-02 08:24:55
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-02 08:28:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner