logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      minus Styczeń
         minus IV/13/11
         minus IV/14/11
         minus IV/15/11
         minus IV/16/11
         minus IV/17/11
         minus IV/18/11
         minus IV/19/11
         minus IV/20/11
         minus IV/21/11
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Styczeń > IV/21/11

 

UCHWAŁA NR IV/21/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 31 STYCZNIA 2011 ROKU
 
w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz, 858), Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Udziela się dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę w wysokości:
 
- odbiorcy wody: - dopłata za 1m³ dostarczanej wody – 2,32 zł netto, 2,51 złotych brutto.
 
§ 2.
Dopłaty udziela się w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku.
 
§ 3.
1.    Dopłaty, o których mowa w § 1 zostaną pokryte z budżetu Gminy Sulików.
2.    Dopłaty zostaną przekazane Międzygminnej Spółce Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików, po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików.
  
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 
  
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) rada gminy jest organem kompetentnym do udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług, w tym przypadku odbiorców wody.
Zastosowana dopłata pozwoli na zmniejszenie ceny za 1 m3 dostarczanej wody o ok. 41 %.
Bez dopłaty, cena za 1 m3 dostarczanej wody wyniesie netto 5,61 zł netto + VAT (uchwała nr XXXV/273/09 Rady Gminy Sulików z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o, ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików oraz uchwała Rady Gminy Sulików nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o, przedłużająca dotychczasową taryfę na okres od dnia 01.01.20011 r. do dnia 31.03.2011 r.).
Po zastosowaniu dopłaty cena za 1 m3 dostarczanej wody wyniesie 3,29 zł netto + VAT.
Przedmiotową dopłatę Gmina Sulików zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) przekaże dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Źródłem pokrycia wydatków będą dochody własne Gminy Sulików.
W budżecie gminy Sulików na 2011 rok zostały zabezpieczone środki na powyższy cel (uchwała nr IV/14/11 Rady gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2011 rok.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

 

Ilość odwiedzin: 1692
Nazwa dokumentu: IV/21/11
Skrócony opis: W sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Brzozowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-31 08:28:00
Data udostępnienia informacji: 2011-02-02 08:28:09
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-02 08:32:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner