logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      minus Wrzesień
         minus XXII_169_08
         minus XXII_170_08
         minus XXII_171_08
         minus XXII_172_08
         minus XXII_173_08
         minus XXII_174_08
         minus XXII_175_08
         minus XXII_176_08
         minus XXII_177_08
         minus XXII_178_08
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Wrzesień > XXII_178_08

 

          UCHWAŁA NR XXII/178/08           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2008 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Zwiększa się dochody o kwotę 111.497,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zwiększa się wydatki o kwotę 91.650,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 19.847,01 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu gminy.
 
§ 4.
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 6.
 
Załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 7.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6.
 
§ 8.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7.
 
§ 9.
 
Załącznik nr 14 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8.
 
§ 10.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2008 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      17.723.411,51 zł
                                         po stronie wydatków      18.785.018,31 zł
 
§ 11.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 12.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie
 
 
1.      Zwiększono dochody per saldem o kwotę 111.497,16 zł, z tego:
-       w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310 zwiększono dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem,
-       w dziale 900, rozdziale 90003, § 2440 zmniejszono dochody o kwotę 2.200,00 zł na podstawie umowy dotacji nr 33/OZ/JG/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Zakup pojemników do segregacji odpadów”,  
-       w dziale 926, rozdziale 92601, § 6339 dokonano korekty planowanych wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego: nr FB.I.AA.3011NW-1/2008 z dnia 03 stycznia 2008 roku w sprawie planu finansowego wydatków niewygasających w 2007 roku do zrealizowania przez gminę w roku 2008 w kwocie 217.679,00 zł oraz nr FB.VIII.ES.3050/256/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji w kwocie 110.191,00 zł.
 
2.      Zwiększono wydatki o kwotę 91.650,15 zł, z tego:
-       w dziale 754, rozdziale 75412, § 2820 zwiększono wydatki o kwotę 800,00 zł tytułem dotacji na dofinansowanie szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej (400,00 zł) i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie (400,00 zł),
-       w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 zwiększono wydatki o kwotę 67.000,00 zł tytułem wniesienia w zamian w zamian za udziały w spółce Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna „Suplaz” Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego (uchwała nr XXI/160/08 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna „Suplaz” Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym), 
-       w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 zwiększono wydatki o kwotę 620,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym (uchwała nr 02/08 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny z dnia 08 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok),
-       w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 23.230,15 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”.
 
3.      Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 255.500,00 zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a)      zmniejszono:
-        w dziale 600, rozdziale 60017, § 4270 o kwotę 8.500,00 zł  wydatki na remont dróg wewnętrznych,
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 4270 o kwotę 90.000,00 zł wydatki na remont budynku Urzędu Gminy Sulików,
-        w dziale 854, rozdziale 85412, § 4210 o kwotę 1.000,00 zł wydatki na zorganizowanie wycieczki dla uczniów z terenu gminy Sulików,
-        w dziale 900, rozdziale 90003, § 6060 o kwotę 36.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych”,
-        w dziale 900, rozdziale 90015, § 4270 o kwotę 120.000,00 zł wydatki na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy
b)     zwiększono:
-        w dziale 600, rozdziale 60017, § 6050 o kwotę 1.650,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Dolnych”,
-        w dziale 600, rozdziale 60017, § 6050 o kwotę 6.850,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikułowej”,
-        w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 o kwotę 19.277,00 zł wydatki związane ze zbyciem nieruchomości,
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 4210 o kwotę 5.600,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 4700 o kwotę 8.000,00 zł wydatki na szkolenia pracowników,
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 4750 o kwotę 4.000,00 zł wydatki na zakup akcesoriów komputerowych,
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 o kwotę 100.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”,
-        w dziale 852, rozdziale 85295, § 3020 o kwotę 2.500,00 zł wydatki na odzież i obuwie robocze, napoje, posiłki profilaktyczne, itp. dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
-        w dziale 852, rozdziale 85295, § 3020 o kwotę 500,00 zł wydatki na materiały i wyposażenie dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
-        w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 o kwotę 100.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z rozbudową”,
-        w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 o kwotę 7.123,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”.
 
4.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Górny (uchwała nr 02/08 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Górny z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 2.191,00 zł do:
-       działu 921, rozdziału 92109, § 6050 kwotę 2.191,00 zł tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”.
 
5.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Mała Wieś Górna (uchwała nr 01/08 zebrania wiejskiego sołectwa Mała Wieś Górna z dnia 05 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.389,00 zł do:
-       działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.389,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno – rekreacyjną na terenie sołectwa Mała Wieś Górna.
 
6.      Zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 19.847,01 zł jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo 111.497,16 zł a wydatków o kwotę per saldo 91.650,15 zł.
 
7.      Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 20.200,00 zł w związku ze zmianami wydatków budżetowych, a w konsekwencji zmniejszeniem o wyżej wymienioną kwotę wysokości pożyczek z Wojewódzkiego Gospodarki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z tego:
-       pożyczkę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł,
-       pożyczkę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup pojemników do segregacji odpadów” zmniejszono o kwotę 2.200,00 zł.
 
8.      Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 352,99 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zapewnienie płynności projektu „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (prefinansowanie).
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 1775
Nazwa dokumentu: XXII_178_08
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 13:56:43
Data udostępnienia informacji: 2011-02-09 13:56:43
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 14:15:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner