logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus V/22/11
         minus V/23/11
         minus V/24/11
         minus V/25/11
         minus V/26/11
         minus V/27/11
         minus V/28/11
         minus V/29/11
         minus V/30/11
         minus V/31/11
         minus V/32/11
         minus V/33/11
         minus V/34/11
         minus V/35/11
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Luty > V/29/11

 

UCHWAŁA NR V/29/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU
 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego      
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
 
§1.
 
Ustala się opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Sulików.
 
§2.
 
Ustala się następujące wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego:
 
1. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym wynosi:
 

 

Element pasa drogowego
Wysokość opłaty
Wysokość opłaty
 
Przy całkowitym zamknięciu ruchu drogowego.
Przy utrzymaniu ruchu kołowego.
Jezdnia
3,00 zł.
2,00 zł.
Chodnik, zatoka, pobocze, parking
1,00 zł.
0,80 zł.
Zieleń i pozostałe elementy pasa drogowego
0,20 zł.
0,50 zł.

 

 
W przypadku zajęć w celu przeprowadzenia robót inwestycyjno-remontowych, których inwestorem jest zarządca dróg gminnych opłaty za zajęcie pasa drogowego nie obowiązują.
 
2. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania pasa drogowego przez 1 m² rzutu poziomego obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi 1,00 zł.
 
3. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania pasa drogowego przez 1 m² powierzchni reklamy wynosi 1,00 zł.
 
4. Dla reklam umieszczonych na nośniku lampy oświetlenia ulicznego, wiacie lub innym elemencie infrastruktury występującej w pasie drogowym stawka opłaty za jeden dzień zajmowania pasa drogowego przez 1 m² powierzchni reklamy wynosi 0,50 zł.
 
5. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania 1 m² pasa drogowego zajętego na prawach wyłączności w innych celach niż wymienione w pkt. 1-4 wynosi 0,40 zł.
 
6. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zarządca drogi pobiera opłatę za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:
 
a) w pasie drogowym poza terenem zabudowanym                             - 10,00 zł.
b) w pasie drogowym w terenie zabudowanym                                   - 18,00 zł.
c) na obiekcie mostowym                                                                   - 165,00 zł.
 
 
§ 3.
 
Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Sulików nr XXII/149/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Wydając zezwolenia za zajęcie pasa drogowego organ ten zobowiązany jest do pobierania opłaty ustalonej jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 i liczby dnia zajmowania pasa drogowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz zmiany ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku (Dz. U. nr 200 poz. 1953) – art. 40 ust. 8 „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego”.
Dlatego też, zgodnie z cytowaną wyżej podstawą prawną, konieczne jest uchwalenie przez Radę Gminy Sulików stawek za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych na terenie Gminy Sulików. Ostatnia regulacja pochodzi z 15 listopada 2004 r.
Przedłożony projekt uchwały ustala wysokość opłaty za 1 m2 zajętego pasa drogowego z uwzględnieniem: rodzaju elementu pasa drogowego: jezdnia, chodnik, inne elementy, rodzaj zajęcia pasa drogowego, rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego. Opłaty uzyskane z zajęcia pasa drogowego stanowią przychody, z których pokrywane są wydatki ponoszone na utrzymanie i ochronę dróg. W związku z rosnącymi w/w kosztami proponuje się podwyższenie stawek opłat. Stąd podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym jest w pełni uzasadnione.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 3147
Nazwa dokumentu: V/29/11
Skrócony opis: W sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Ziemlak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 14:39:00
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03 14:39:58
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-13 09:37:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner