logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus V/22/11
         minus V/23/11
         minus V/24/11
         minus V/25/11
         minus V/26/11
         minus V/27/11
         minus V/28/11
         minus V/29/11
         minus V/30/11
         minus V/31/11
         minus V/32/11
         minus V/33/11
         minus V/34/11
         minus V/35/11
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Luty > V/32/11

 

 UCHWAŁA NR V/32/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU
 
w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików.
 
            Na podstawie art. 25 ust. 4-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyznaje się radnym Gminy Sulików miesięczne zryczałtowane diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Gminy Sulików, w wysokości uzależnionej od funkcji pełnionej w Radzie Gminy.
 
§ 2.
1.      Podstawę do obliczania wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety stanowi 50% półtora krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 roku, Nr 110, poz. 1255).
 
2.      Wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety wynosi:
1)      dla Przewodniczącego Rady Gminy Sulików – 65% kwoty podstawowej,
2)      dla I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików – 55% kwoty podstawowej,
3)      dla II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików – 52% kwoty podstawowej,
4)      dla przewodniczących stałych komisji resortowych – 37 % kwoty podstawowej,
5)      dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 52% kwoty podstawowej,
6)      dla członków Komisji Rewizyjnej – 48% kwoty podstawowej,
7)      dla radnych innych niż wymienieni w pkt. 1-6 – 33 % kwoty podstawowej.
 
§ 3.
1.      Wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety, o której mowa w § 2 ust. 3 ulega obniżeniu, z zastrzeżeniem ust. 2, w razie nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na sesji lub na posiedzeniu komisji, według następujących zasad:
1)      za nieobecność na sesji – 30% miesięcznego ryczałtu,
2)      za nieobecność na każdym posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem –20 % miesięcznego ryczałtu.
2.      Radny zachowuje prawo do miesięcznej zryczałtowanej diety bez potrąceń w przypadku, gdy jego nieobecność na sesji lub posiedzeniach komisji następuje z powodu wykonania obowiązków zleconych przez Radę Gminy.
 
§ 4.
Zryczałtowane miesięczne diety przysługują radnym za miesiące, w których odbywały się sesje Rady Gminy Sulików.
 
 
§ 5.
1.      Wypłata miesięcznej zryczałtowanej diety następuje z dołu, w terminie do 14 dnia następnego miesiąca, na wskazany przez radnego rachunek bankowy.
2.      Kwoty diet, o których mowa w § 2 ust. 2 zaokrągla się w ten sposób, że pomija się grosze.
3.      Podstawą wypłaty zryczałtowanej diety jest podpis na liście obecności, potwierdzający udział radnego w sesji lub posiedzeniu komisji.
 
§ 6.
Tracą moc uchwały Nr IV/29/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie zasad i wysokości diet dla radnych gminy Sulików i Nr X/74/07 Rady Gminy Sulików z dnia 11 lipca 2007 roku o zmianie uchwały w sprawie zasad i wysokości diet dla radnych gminy Sulików.
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

 
Uzasadnienie
 
W projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwota bazowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze wynosi 1.766,46 zł.
Kwota podstawowa: 1.766,46 x 1,5% = 1.324,85 zł
 

 

Lp.
Wyszczególnienie
Ryczałt na 2011 rok w zł
Miesięczna wysokość diet
w 2010 roku w zł
1.
Przewodniczący Rady Gminy
861
1.376
2.
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy
728
-
3.
II Wiceprzewodniczący Rady Gminy
688
-
4.
Przewodniczący komisji resortowych
490
494*
(sesja + jedna komisja)
5.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
688
686*
(sesja + 2 komisje, tj. resortowa i rewizyjna)
6.
Członek Komisji Rewizyjnej
635
631*
(sesja + 2 komisje, tj. resortowa i rewizyjna)
7.
Nie wymieniony wyżej radny
437
439*
(sesja + komisja)

 

 
·          wysokość diet w 2010 roku wynosiła:
-za sesję – 247 zł
-za posiedzenie komisji – 192 zł
-dla przewodniczącego komisji – 247 zł.
 
W projekcie budżetu gminy na 2011 rok na diety radnych zaplanowano kwotę 90.000,00 zł.
 
Szacunkowe koszty diet w 2011 roku, przy założeniu, że rada nie pracuje w miesiącach lipcu i sierpniu, wynoszą:
 
Przewodniczący Rady Gminy                        861 x 10 = 8.610 zł
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy        728 x 1 x 10 = 7.280 zł
II Wiceprzewodniczący Rady Gminy       688 x 1 x 10 = 6.880 zł
Przewodniczący komisji resortowych    490 x 3 x 10 = 14.700 zł
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej             688 x 10 = 6.688 zł
Członkowie Komisji Rewizyjnej            635 x 4 x 10 = 25.400 zł
Nie wymienieni wyżej radni                   437 x 10 x 4 = 17.480 zł
                                               …………………………………….
                                                                           Ogółem 87.230 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 2341
Nazwa dokumentu: V/32/11
Skrócony opis: W sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 14:47:00
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03 14:47:42
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 10:22:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner