logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 4
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 31 stycznia 2011 roku o godz. 1200
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył IV w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
 
Przewodniczący powitał Wójta Gminy Sulików – Roberta Starzyńskiego, Zastępcę Wójta Gminy Sulików – Jacka Flaszyńskiego, Skarbnika Gminy – Marię Maciaszek oraz kierowników jednostek organizacyjnych i przewodniczących rad sołeckich.
 
Przewodniczący poprosił Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie – Dorotę Świątek o wręczenie nagród zdobytych w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010” uczniom: Karolinie Starzyńskiej i Ewie Czajka z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie oraz Damianowi Radeckiemu  ze Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu składając serdeczne gratulacje.
 
Przewodniczący przedstawił propozycję zmiany porządku obrad polegająca na wprowadzeniuprojektu uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików.
 
Radny Grzegorz Konarski stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu ustalono, że projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych miał zostać przesunięty na kolejne posiedzenia komisji.
 
Radny Tadeusz Polowy dodał, że projekt uchwały miał zostać sprecyzowany i przeniesiony na luty.
 
W związku z uwagami radnych, ostawiono od wprowadzenia zmiany w porządku obrad.
 
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji,
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
 6. Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok:
a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)      odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
d)      przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji,
e)      przedstawienie ewentualnych autopoprawek i poprawek do projektu uchwały,
f)        dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
g)      głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
h)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte autopoprawki i poprawki.
 1. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sulików do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA,
b)      w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
c)      w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
d)      w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
e)      w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas nieokreślony do trzech lat,
f)        w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
g)      w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
 1. Zapytania radnych.
 2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przewodniczący poinformował, żewraz z materiałami na dzisiejszą sesję radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji. Do protokołu nie wpłynęły żadne uwagi.
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 17 stycznia o godz. 1000 odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy. Porządek posiedzenia przewidywał wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących. Przewodniczącymi i zastępcami poszczególnych komisji zostali:
Komisja Budżetu i Finansów: Przewodnicząca: Bogusława Delijewska,
                                                Wiceprzewodniczący: Jerzy Nowicki.
Komisja Rozwoju Gminy: Przewodniczący: Tadeusz Polowy,
                                           Wiceprzewodniczący: Grzegorz Konarski.
Komisja Społeczna: Przewodnicząca: Weronika Ziółkowska,
                                 Wiceprzewodniczący: Józef Ziomek.
 
Ponadto na posiedzeniu Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 2011. Radni zapoznali się również z projektami uchwał na dzisiejszą sesję. Posiedzenie zakończono objazdem terenu Gminy w celu zapoznania się ze stanem obiektów użyteczności publicznej: świetlic wiejskich, remiz Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół.
 
Radni nie zgłosili uwag do informacji.
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Przewodniczący przedstawił informację ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym oraz otrzymaną korespondencję.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. (zał. 4)
 
Radny Andrzej Dominikowski w związku z informacją na temat zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych zapytał, czy w umowach ujęte są sołectwa czy miejscowości.
 
Wójt odpowiedział, że w jego w sprawozdaniu nie zostały ujęte szczegóły co do odśnieżanych miejscowości, i poinformował, że droga prowadząca do Ksawerowa również będzie odśnieżana.
 
Sołtys Stanisław Kowalski zapytał czy drogi w Małej Wsi Dolnej będą odśnieżane.
 
Wójt odpowiedział, że przez Firmę Pana Stanisława Kaszy będą odśnieżane drogi powiatowe oraz gminne w tej miejscowości, które są potrzebne do dowozu dzieci do szkół.
 
Radny Tadeusz Polowy zapytał dlaczego sprawa zimowego utrzymania dróg została zorganizowana w tak dziwny sposób i podzielona pomiędzy różnych wykonawców. Pan Stribrny jest z Czech, w związku z tym, radny pytał czy nie można było rozwiać tej sprawy w innych sposób.
 
Wójt odpowiedział, że pod koniec roku firma Pana Stanisława Kaszy ROLIN-TRANS nie złożyła oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie całej Gminy. W związku z tym należało szukać innego rozwiązania i innych wykonawców. Poszczególni wykonawcy będą utrzymywać drogi gminne w przypisanych im miejscowościach.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 5
Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.
 
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018 została przyjęta jednogłośnie.                                                                                   (zał. 5)
 
Ad. 6
Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 2011.
 
Przewodniczący przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 
Przewodniczący przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej.
 
Wójt nie wniósł uwag do opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki i poprawki do projektu uchwały budżetowej.
 
Autopoprawki i poprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2011 zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Uchwała budżetowa Gminy Sulików na rok 2011 została przyjęta jednogłośnie.     (zał. 7)
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sulików do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
2) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
3) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
4) w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas nieokreślony do trzech lat.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
6) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
7) w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 8
Zapytania radnych.
 
Radny Józef Ziomek pytał czy nie ma możliwości wynajmu lub sprzedaży całego budynku po Zakładzie Mleczarskim w Radzimowie Górnym.
 
Wójt odpowiedział, że została podpisana umowa najmu na okres trzech lat, jedynie na część pomieszczeń tego budynku. Możliwe, że ta sprawa z czasem się rozwinie i uda się sprzedać lub wynająć cały budynek.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że nowe wydanie biuletynu jest bardzo ciekawe, dlatego jego zdaniem powinien trafić do jak najszerszego grona mieszkańców, np. za pośrednictwem sołtysów.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że nigdy nikt nie pyta sołtysów o zdanie, a materiały do rozniesienia trafiają od razu na stół. Sołtysi nigdy nie usłyszeli za to żadnego podziękowania.
 
Wójt stwierdził, że nikt nie zmusza sołtysów do roznoszenia jakichkolwiek materiałów. Jeżeli ktoś nie ma ochoty nie musi tego robić.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że jeżeli w Radzimowie Górnym będzie problem z rozniesieniem biuletynu informacyjnego, radny sam przyjedzie i osobiście rozwiezie biuletyn dla mieszkańców.
 
Radna Weronika Ziółkowska przypomniała, że podczas kontynuacji objazdu świetlic, należałoby także zwizytować świetlicę w Małej Wsi Górnej. Radna zgłosiła również problem dróg gminnych w Małej Wsi Górnej nr 81 i 161 na której most został zniszczony przez wodę.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, jak Wójt odniesie się do sprawy drogi powiatowej Radzimów Dolny – Mała Wieś Górna zniszczonej przez ciężki sprzęt Firmy Pana Strykowskiego.
 
Wójt odpowiedział, że wszystkie obiekty gminne takie jak mosty, przepusty będą sprawdzane na bieżąco przez pracowników Urzędu Gminy. Wójt wystąpił do Starostwa Powiatowego o zmniejszenie tonażu na drodze o której mówił radny Polowy. Tą drogą jeździ ciężki sprzęt i to ostatnia chwila, aby ustanowić ograniczenie tonażu. Droga ta będzie dostępna dla autobusów i aut o ładowności do 10t.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała, czym są spowodowane przerwy w dostawie prądu.
 
Wójt odpowiedział, że przerwy w dostawie prądu są spowodowane modernizacją oświetlenia i będą miały miejsce jeszcze przez dłuższy czas. Modernizacja oświetlenia będzie musiała zostać skoordynowana z pracami kanalizacyjnymi. Wójt będzie informował na bieżąco
o dalszym przebiegu modernizacji oświetlenia.
 
Radny Józef Ziomek mówił o bardzo złym stanie drogi powiatowej łączącej Radzimów i Zawidów, a w szczególności odcinka koło cmentarza komunalnego. Radny pytał kogo należy zawiadamiać, gdyby w związku ze złym stanem nawierzchni został uszkodzony samochód lub miał miejsce wypadek.
 
Wójt odpowiedział, że należy zawiadomić policję, aby wypadek został odnotowany w protokole, a następnie zarządcę drogi.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała, czy nadzór budowlany przydzielił status mieszkania, pomieszczeniom znajdującym się na piętrze budynku po byłej szkole w Radzimowie. Obecnie przebywają tam nowi lokatorzy. Rodzina, która się tam wprowadziła nie pochodzi z Radzimowa. Nowi mieszkańcy mają małe dzieci, w związku z tym w pomieszczeniach należących do sołectwa nie będą mogły odbywać się żadne uroczystości. Sołtys mówiła również o złym stanie kotłowni w tym budynku.
Sołtys pytała również czy firma budująca most w Radzimowie Górnym otrzymała pozwolenie na wywóz powstałych odpadów na wyrobisko w Radzimowie. Sołtys poprosiła również, o przestawienie pojemników do segregacji odpadów, z placu przy Kościele w Radzimowie Górnym. Mieszkańcy wysypują do pojemników i wokół nich różnego rodzaju odpady, co wygląda bardzo nieestetycznie. Zdaniem Pani Sołtys nie jest to odpowiedni miejsce na pojemniki do segregacji odpadów. Sołtys poprosiła również o interwencję w sprawie drogi biegnącej koło bloków w Radzimowie, zniszczonej przez ciężki sprzęt Pana Maronia.
 
Wójt odpowiedział, że nikt nie wydał zgody na wywóz odpadów, które pozostały po remoncie mostu w Radzimowie, na wyrobisko i sprawdzi to zgłoszenie. Wójt osobiście zwróci się do Pana Maronia o zaprzestanie uszkadzania drogi, o której mówiła Pani Wrzeszcz. W kwestii pojemników do segregacji odpadów Wójt stwierdził, że należy znaleźć inne, dostępne dla mieszkańców miejsce na ich ustawienie. Ustawienie ich koło Kościoła, nie było właściwe.
 
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie, poinformowała, że mieszkanie w budynku po byłej szkole w Radzimowie, zostało przyznane rodzinie przez Gminną Komisję Mieszkaniową. Poza opłacanym czynszem, mieszkaniec ogrzewa budynek. Mieszkańcy, wprowadzając się, wiedzieli że część pomieszczeń służy jako świetlica wiejska.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie poinformował, że GOK zawarł umowę na wynajem mieszkania i ponosi część opłat za jego utrzymanie.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że gdyby działano zgodnie z Kartą Nauczyciela, mieszkanie powinien zająć nauczyciel, który w zamian za to, uczyłby w jednej ze szkół na terenie gminy. Pomieszczenia w tym budynku, zdaniem radnego nie nadają się na świetlicę wiejską.
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki, pytał czy będzie miała miejsce rozbudowa oświetlenia w Wilce. 
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z ustaleniami, w pierwszym roku będzie miała miejsce wymiana opraw oświetleniowych na terenie całej gminy. W przyszłym roku nastąpi dobudowa kolejnych punktów oświetleniowych. Następnym etapem będzie budowa iluminacji świetlnych przy kościołach i przy Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie.
O każdej zmianie i nowych ustaleniach Wójt będzie informował na bieżąco.
 
Sołtys Stanisław Kowalski, pytał czy przerwa w dostawie prądu, w dniu 4 lutego jest spowodowana przebiegającą modernizacją oświetlenia. Sołtys poinformował także, że w Małej Wsi Dolnej jest potrzeba dostawienia jeszcze jednego punktu świetlnego.
 
Wójt odpowiedział, że przerwy w dostawie prądu są spowodowane modernizacją oświetlenia. Jeżeli będzie możliwe wprowadzenie zmian do planów, lampa zostanie dostawiona.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki, stwierdził, że mieszkańcy dopytują się o termin budowy oświetlenia i mają do niego pretensje. Sołtys oczekuje jasnej odpowiedzi.
 
Wójt zapytał jakiej odpowiedzi oczekuje sołtys.
 
Sołtys Zdzitowiecki odparł, że chce znać termin budowy oświetlenia.
 
Wójt stwierdził, że podał terminy w jakich odbędą się kolejne etapy modernizacji oświetlenia.
 
Sołtys Beata Mazur pytała, kiedy będzie miała miejsce budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie.
 
Wójt odpowiedział, że możliwe są problemy z finansowaniem inwestycji, ponieważ otrzymana dotacja pokrywa jedynie 50% całkowitych kosztów budowy sieci wodociągowej. Wójt będzie informował, o przebiegu tej sprawy na bieżąco.  
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
1) Wójt zaprosił przewodniczących rad sołeckich na spotkanie w dniu 8 lutego o godz. 1000.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, zamknął IV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (1430).
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 4360
Nazwa dokumentu: Protokół nr 4
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 31 stycznia 2011 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-03-11 11:52:17
Data udostępnienia informacji: 2011-03-11 11:52:17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-11 11:56:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner