logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 5
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 lutego 2011 roku o godz. 1500
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył V w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
 
Przewodniczący powitał Wójta Gminy Sulików – Roberta Starzyńskiego, Zastępcę Wójta Gminy Sulików – Jacka Flaszyńskiego, Skarbnika Gminy – Marię Maciaszek oraz kierowników jednostek organizacyjnych i przewodniczących rad sołeckich.
 
Przewodniczący poinformował, że Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad sesji o dwa projekty uchwał:
-w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/08 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
-w sprawie zmiany uchwały nr XVII/126/08 Rady Gminy Sulików z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.  
 
Wójt zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowej zmiany porządku obrad w związku z pismem Rady Sołeckiej Sołectwa Studniska Dolne, które wpłynęło do wójta na kilka godzin przed sesją, na temat wycofania z porządku obrad sesji, projektu uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczeń bo byłym ośrodku zdrowia w Studniskach Dolnych. Wójt postanowił, że poinformuje mieszkańców sołectwa o zamiarze sprzedaży lokalu w Studniskach Dolnych na zabraniu wiejskim.
 
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia wraz z proponowanymi zmianami:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Plan pracy Rady Gminy Sulików na 2011 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików,
b)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów
c)      w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
d)     w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetragowej na rzecz najemcy,
e)      w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze przetargu,
f)       w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze przetargu,
g)      w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów do rad sołeckich w sołectwach Gminy Sulików,
h)      w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. „Każde dziecko potrafi… Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Nr POKL.09.01.02-114/10 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
i)        w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego,
j)        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy,
k)      w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików,
l)        w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
m)    w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/08 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
n)      w sprawie zmiany uchwały nr XVII/126/08 Rady Gminy Sulików z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
 1. Zapytania radnych.
 2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Do projektu protokołu nie wpłynęły uwagi radnych.
 
Na sesji radni również nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji.
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak przedstawiła protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 22 lutego 2011 r.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania i przyjęli informację jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym. (zał. 4)
Przewodniczący poinformował, że informacja w formie pisemnej została przekazana radnym przed sesją.
Radni nie zgłosili uwag do informacji.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. (zał. 5)
Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
 
Radna Weronika Ziółkowska poprosiła o rozszerzenie informacji na temat spotkania z Firmą Fornax i Geo Renewables na temat budowy elektrowni wiatrowych.
 
Radny Andrzej Dominikowski poprosił o szerszą informacje na temat spotkania z przedstawicielami Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i Stowarzyszenia Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego oraz udziału w otwarciu Hali Sportowej w Zawidowie, a także na temat spotkania z Burmistrzem Mirska.
 
Radna Bogusława Delijewska poprosiła o szerszą informację na temat umowy z Firmą BBF na wykonanie na wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików za lata 2009-2010 oraz sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za lata 2009-2010. Radna pyta o tę sprawę, ponieważ w ostatnim czasie nastąpiła znaczna emisja pyłów z kopalni bazaltu, co bardzo utrudnia życie mieszkańcom. Mieszkańcy są gotowi nawet do tego, aby zablokować dojazd ciężkich samochodów do zakładu. Radna poprosiła, aby Wójt prowadził rozmowy z kopalnią, które doprowadzą do konsensusu w tej sprawie.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1)      Spotkanie z udziałem przedstawicieli ARiMR oraz Stowarzyszenia Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego zostało zorganizowane przez Starostę Zgorzeleckiego i miało na celu zaprezentowanie funkcjonowania Stowarzyszenia Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy z terenu Powiatu Zgorzeleckiego wybrani w zeszłorocznych wyborach.
2)      Wójt wraz ze swoim Zastępcą został zaproszony na uroczyste otwarcie Hali Sportowej, której budowa została zakończona przez sąsiedni samorząd – Miasto Zawidów. Hala Sportowa została wybudowana ze środków unijnych, za kwotę ok. 7 mln. zł. W otwarciu hali udział wzięli samorządowcy z Powiatu Zgorzeleckiego oraz Wicewojewoda Ilona Antoniszyn-Klik.
3)      Spotkanie z Burmistrzem Mirska, który pełni tę funkcję od czterech kadencji miało na celu wymianę doświadczeń m.in. na temat gospodarki odpadami, funkcjonowania Ośrodka Kultury oraz działalności Straży Gminnej.
4)      W spotkaniu z Firmą Fornax wziął udział również przedstawiciel Firmy Geo Renewables – Pan Stanisław Dobrzański – były minister obrony narodowej, który pełnił również funkcję Prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jego obecność w dyskusji uwierzytelnia projekt, który Firma chciałaby realizować na terenie gminy. Podczas spotkania, zostały przedstawione zmiany w strukturze organizacyjnej Firmy Fornax, która staje się częścią firmy Geo Renewables. Geo Renewables to duże konsorcjum, które zamierza zbudować farmy wiatrowe na terenie południowej Polski. Gmina ma duże oczekiwania wobec inwestora, Firma Fornax nie wywiązała się ze wcześniejszych zobowiązań, które będą kontynuowane przez firmę Geo Renewebles – nowego inwestora. W trakcie spotkania poinformowano o farmie wiatrowej Koźmin, której częścią jest Mała Wieś Dolna. Jest to najbardziej zaawansowany projekt na terenie gminy.
5)      Obowiązujące przepisy nakładają na gminę sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska. Radni otrzymają te opracowania wraz z materiałami w formie projektów uchwał.
 
Radna Bogusława Delijewska zapytała, jak ta sprawa rozłoży się w czasie, ponieważ mieszkańców będzie to interesować.  
 
Wójt odpowiedział, że dokładne terminy są ujęte w umowie. Sprawa jest zaszłością z ubiegłego roku, jednak zdaniem Wójta nie należy łączyć tego ze sprawą protestów mieszkańców.
 
Radny Andrzej Kurek prosił o szerszą informację na temat spotkania z przedstawicielami Firmy Lafarge w sprawie budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni.
 
Wójt poprosił Zastępcę o udzielenie informacji w tym temacie.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał o spotkanie z Firmą Fornax, ponieważ był jedną z osób które protestowały przeciwko budowie elektrowni wiatrowych na terenie Radzimowa i Biernej. Zdaniem radnego wypowiedź Wójta nie odzwierciedla tej sytuacji. Firma nadal chce zrealizować inwestycje, jednak zainteresowani są tym tylko mieszkańcy, którzy odniosą z niej korzyści. Radny prosił o jaśniejszą odpowiedź.
 
Wójt odpowiedział, że Firma Fornax zawarła porozumienie z Gminą Sulików, na wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Porozumienie obowiązuje do końca bieżącego roku. Po stronie Firmy leży finansowanie kosztów związanych z wprowadzeniem tych zmian. Zmieniła się struktura własnościowa firmy, jej nowi właściciele chcieli spotkać się z przedstawicielami samorządów. Celem Firmy Geo Renewables jest budowa elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Głównym zamierzeniem jest obecnie to, aby do projektu, który przedstawiała dotąd Firma Fornax, wprowadzić znaczące zmiany. Elektrowni wiatrowych będzie o połowę mniej, czyli około 60 sztuk na terenie całej gminy. Zwiększy się natomiast moc elektrowni wiatrowych. Istnieje obawa, że taka koncepcja Firmy Geo Renewables, doprowadzi do tego, że wszystkie ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będą nieaktualne. Z Firmą Fornax zawartych zostało wcześniej kilka umów o wzajemnej współpracy i sponsoringu niektórych przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Firma niestety nie wywiązała się z tych zobowiązań. Zaistniała więc możliwość określenia nowych i korzystniejszych dla gminy warunków współpracy z Firmą Geo Renewables. Jeżeli inwestor jest zdeterminowany i będzie dążył do budowy elektrowni wiatrowych, powinien dotrzeć przede wszystkim do mieszkańców. Gmina Sulików, jest zbyt atrakcyjną gminą, żeby tanio odstąpić tereny pod elektrownie wiatrowe.
 
Radny Polowy poinformował, że w programie telewizyjnym, który oglądał przedstawiono sytuację związaną z elektrowniami wiatrowymi, która miała miejsce w miejscowościach położonych w Kotlinie Kłodzkiej. Inwestycja dotyczy czeskiej i polskiej miejscowości. Inwestor rozpoczął już inwestycję, jednak mieszkańcy domagają się wydłużenia odległości elektrowni od zabudowań. W przypadku Gminy Sulików, radny chciałby aby mieszkańcy każdego sołectwa mogli wypowiedzieć się w tym temacie. Radny wyraził nadzieje, że nie będzie miało miejsca zbyt szybie i pochopne podpisanie umowy z inwestorem.
 
Wójt odpowiedział, że stoi na straży budżetu gminy, który jest budowany w powiązaniu z wieloletnim planem inwestycyjnym. Zgodnie z nim założono, że cześć inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów pochodzących z elektrowni wiatrowych. Zakładając, że nie dopuścimy do budowy elektrowni wiatrowych, należy mieć świadomość, że rodzi to konsekwencje zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym. W związku z tym, nastąpi konieczność rezygnacji z niektórych inwestycji. Największą inwestycją jest budowa wodociągu w Starym Zawidowie, Welichowie i Skrzydlicach. Wójt podkreślił, że decyzje zapadające na sesjach należą wyłącznie do radnych i należy świadomie brać za nie odpowiedzialność.
 
Zastępca Wójta w kwestii spotkania z Firmą Lafarge poinformował, że dotyczyło ono sprawy dokumentacji projektowej i realizacji porozumienia dotyczącego budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni. Firma Lafarge z lekkim opóźnieniem dostarczyła dokumentację techniczną projektu. W pierwszej dekadzie stycznia wyłoniony został geodeta, który dokonał podziału działek pod budowę obwodnicy. Zastępca poinformował o inicjatywie skorzystania ze specustawy w sprawie budowy dróg lokalnych. W związku z tym zostanie przekazany wniosek do Starosty Powiatu Zgorzeleckiego o wydanie zbiorczej decyzji i zaakceptowanie projektu drogi oraz podziału działek. Procedura przewiduje również decyzję mającą na celu przejęcie gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy. Według wstępnych ustaleń Firma Lafarge określa czas zakończenia prac na koniec czerwca br. Należy jednak przyjąć pewną dozę tolerancji terminowej, ze względu na to, że część działań jest związana z decyzją Starostwa.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, czy firma Lafarge planuje wywiązać się ze swoich deklaracji dotyczących ustawienia ekranów wyciszających przy domach na ul. Pocztowej.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że podczas rozmów z Firmą ten temat zostanie poruszony. Jeżeli padły takie deklaracje ze strony Firmy Lafarge w poprzedniej kadencji należy je wyegzekwować.
 
Radna Bogusława Delijewska, stwierdziła, że temat ekranów jest poruszany od wielu lat, również w kwestii ul. Nowe Miasto. Radna zaznaczyła, że jest to temat priorytetowy dla mieszkańców tej ulicy.
 
Wójt stwierdził, że Firma Lafarge jest jednym z największych przedsiębiorców na terenie Gminy i zgodna współpraca jest bardzo istotna. Wzajemne zrozumienie potrzeb każdej ze stron, jak np. likwidacja drogi gminnej przebiegającej przez teren kopalni doprowadzi do obopólnych korzyści. Jeżeli droga zostanie zlikwidowana, wówczas możliwe jest skuteczniejsze wyegzekwowanie od Lafarge działań, które poprawią warunki życia mieszkańców. Firma deklaruje dużą chęć współpracy ze społeczeństwem naszej Gminy, co przejawia się wkładem własnych środków na budowę drogi służącej poprawie funkcjonowania kopalni ale przede wszystkim poprawie życia mieszkańców.
 
Radna Bogusława Delijewska, zaznaczyła, że poprzez dyskusje należy złagodzić konflikt który narasta pomiędzy mieszkańcami a Firmą, ponieważ może dojść do eskalacji tego zjawiska. Radna prosiła o prowadzenie rozmów z Firmą w zakresie ograniczenia emisji pyłów.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że radni przyjmują porządek obrad nie po to aby zadawane były dodatkowe pytania. Zdaniem radnego porządek sesji przewiduje w tym celu osobny punkt.
 
Radna Delijewska stwierdziła, że zadawane pytania dotyczą sprawozdania z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 5
Plan pracy Rady Gminy Sulików na rok 2011.
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 2011.
 
Wójt zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały polegającej na przesunięciu sprawy udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok z kwietnia na maj. Tym samym tematem sesji kwietniowej byłaby działalność jednostek OSP oraz stan dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, który został zaplanowany na maj. Taką zmianę umożliwia nowa ustawa o finansach publicznych.
 
Radny Tadeusz Polowy, stwierdził że temat dotyczący stanu dróg powinien zostać przesunięty.
 
Zdaniem Wójta nie ma znaczenia kiedy temat stanu dróg będzie realizowany. Na sesję w tym temacie zapraszani są osoby odpowiedzialne za stan poszczególnych dróg i ma miejsce dyskusja w tym temacie. Każdy z radnych zna stan dróg doskonale.
 
Radny Polowy stwierdził, że w planie pracy Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony
Środowiska objazd dróg jest zapisany w miesiącu maju.
 
Wójt stwierdził, że plan pracy Komisji może ulec zmianie i zostać dostosowany do planu pracy Rady Gminy.
 
Radna Weronika Ziółkowska pytała, czy byłoby możliwe przeniesienie tematu dotyczącego realizacji zadań oświatowych na miesiąc wrzesień. Czerwiec to koniec roku szkolnego, szkoły są wówczas bardzo obciążone.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że temat informacji z realizacji zadań oświatowych jest obligatoryjny i musi zostać zrealizowany w czerwcu.
 
(Radny Andrzej Dominikowski opuścił sesję o godz. 1600 w sesji bierze udział 14 radnych.)
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z proponowaną zmianą.
 
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (W głosowaniu brało udział 14 radnych). (zał. 6)
 
(godz. 1605 - na sesję wrócił radny Dominikowski,  w sesji bierze udział 15 radnych.)
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych. (zał. 7)
 
2) W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  (zał. 8)
 
3) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 9)
 
4) W sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetragowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 10)
 
6)      W sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 11)
 
7)      w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów do rad sołeckich w sołectwach Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Aleksandra Adamiak – referent ds. obsługi organów gminy przedstawiła poprawki do projektu uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 12)
 
8)      w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. „Każde dziecko potrafi… Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Nr POKL.09.01.02-114/10 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 13)
 
9)      w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 14)
 
10) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 15)
 
11) w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Marian Kurek poprosił aby głosowanie nad projektem uchwały przesunąć na kolejną sesję, aby radni mogli zapoznać się z pięcioma wariantami wysokości diet, które przygotował.
 
Przewodniczący stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych radni zdecydowali, że projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia radnych znajdzie się w porządku obrad dzisiejszej sesji i w związku z tym podda go pod głosowanie.
 
Wójt stwierdził, że już dwukrotnie przekładano głosowanie nad tym projektem uchwały, a projekt uchwały był z jego inicjatywy.
 
Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 16)
 
12) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 17)
 
13) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/08 Rady Gminy Sulików z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 18)
 
14) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/126/08 Rady Gminy Sulików z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
15) Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.
16) Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 19)
 
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
Radny             Jerzy Nowicki poinformował, że jeden z mieszkańców gminy stwierdził, że zgodnie z informacją z Urzędu Gminy jego działki budowlane znajdują się za tzw. „białą linią” która określa teren pod zabudowę, w związku z lokalizacją elektrowni wiatrowych. W tym przypadku, nie jest możliwa jakakolwiek budowa. Jeżeli będą ustalane nowe warunki z inwestorami, radny prosił aby wziąć tę sprawę pod uwagę, aby mieszkańcy mieli możliwość zagospodarowania swojego terenu i przesunąć ewentualnie tę granicę.
Ponadto radny wyraził uznanie za organizację wyjazdowego posiedzenia Komisji stałych do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich. Radni mogli się zapoznać z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, z którym najprawdopodobniej gmina zawrze porozumienie. Dzięki wyjazdowi radni mają pełny obraz tej sprawy i wiedzą na co wydane zostaną środki z budżetu gminy.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że mieszkańcy Biernej i Radzimowa byli bardzo zaangażowani w sprawę budowy elektrowni wiatrowych na terenie tych miejscowości. Radna zwróciła uwagę, aby Wójt prowadząc rozmowy z inwestorem miał na uwadze to, że przed każdym podjęciem decyzji mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w tym temacie. Odnośnie gospodarki odpadami, radna zaproponowała, aby zamiast wspólnego posiedzenia komisji stałych zorganizować spotkanie osób z terenu gminy, zainteresowanych tym tematem. Radna przede wszystkim chciałaby aby w spotkaniu wzięli udział sołtysi.
 
Radni Józef Ziomek, pytał kiedy będzie miała miejsce odbudowa tzw. „drogi serwatkowej” w Radzimowie Górnym. Brak tej drogi powoduje utrudnienie dla mieszkańców np. w przywiezieniu opału do swoich domów.
 
Radny Grzegorz Konarski, pytał czy w ramach budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni zostanie wyremontowany fragment drogi prowadzącej do Podgórza.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że biuletyn gminny powinien być szerzej propagowany i wydawany w większej ilości egzemplarzy.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania:
1)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest otwarty ale nie został jeszcze skończony, w związku z tym linia zabudowy nie jest ustalona. O decyzjach w sprawie linii zabudowy będzie można mówić, wówczas gdy przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto Wójt dodał, że na etapie zmian w planie organizowane są konsultacje, w których może wziąć udział każdy mieszkaniec.
2)      Wójt przekaże pozytywne zdanie radnych dla Pana Michała Turkiewicza – Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
3)      Biuletyn gminny jest wydawany w ilości 500 egzemplarzy, jest również dostępny na stronie internetowej gminy.
4)      Wójt poparł inicjatywę spotkania dotyczącego gospodarki odpadami w szerszym gronie. Ponadto Wójt poinformował, że Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu przekazał mu, że wysypisko z którego Spółka do tej pory korzystała zostanie zamknięte. Ta sytuacja przekreśla istnienie ŁHK. Decyzje dotyczące gospodarki odpadami zostaną podjęte na sesji marcowej.
5)      Sprawa odbudowy „drogi serwatkowej” nie była jeszcze rozpatrywana przez Wójta. Odbudowa mogłaby być zrealizowana ze środków na usuwanie skutków powodzi przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednak w tym roku gmina nie trzymała tych środków. Wójt chciałby aby droga została odbudowana w większości ze środków zewnętrznych, jednak nie chce określać terminu tej odbudowy. Kolejna transza dotacji z MSWiA będzie dzielona w lipcu.
6)      Wójt wielokrotnie powtarzał, że to mieszkańcy będą wypowiadać się o usytuowaniu elektrowni wiatrowych, co oczywiście musi następować w sposób zgodny z prawem, a nie poprzez głośnie protesty i interwencje telewizji. Jeżeli mieszkańcy będą mieli uwagi do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, będą mogli je wnieść w stosownym czasie.
7)      W kwestii remontu drogi na Podgórze, Wójt poinformował, że obwodnica do wywozu urobku z kopalni będzie finansowana prze firmę Lafarge, fragment drogi o którym mówił radny musiałby być odremontowany ze środków z budżetu gminy. W tegorocznym budżecie nie przewidziano na to środków.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
1)      Sołtys Ewangelis Zaras poprosił o przedstawienie wysokości ryczałtu, który będą otrzymywali radni, w związku ze zmianą uchwały.
Wójt poinformował, że ryczałt nie różni się od wcześniej przyznawanych dla radnych diet. Zmieniła się wysokość ryczałtu Przewodniczącego, który dzieląc się obowiązkami z wiceprzewodniczącymi, podzielił się również częścią swojej diety. Ponadto, zmieniły się zasady przyznawania diet dla radnych.
2)      Sołtys Andrzej Polowy mówił o potrzebie założenia rynien odpływowych przy drodze przez którą przebiega most w Radzimowie Górnym dzięki którym woda mogłaby swobodnie odpływać.
Ponadto sołtys zwrócił uwagę, że temat stanu dróg został ujęty w planie pracy Rady Gminy na miesiąc maj i jest to zbyt późny termin, ponieważ stan dróg gminnych jest bardzo zły.
3)      Sołtys Ewa Wrzeszcz w związku z podpisaniem umowy z Łużycką Higieną Komunalną na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, prosiła aby egzekwować realizację tej usługi przez Firmę.
4)      Sołtys Grażyna Szpak poinformowała, że przy posesjach, które znajdują się przy drodze zostały poustawiane duże kamienie, co utrudnia przejazd samochodów, a przede wszystkim autobusu szkolnego. Sołtys poprosiła o interwencję w tej sprawie u mieszkańca tej posesji, na którego ona nie ma wpływu.
5)      Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki poinformował, że na dzikim wysypisku śmieci znalazł zeznania podatkowe, mieszkańca Zawidowa. Sołtys pytał w jaki sposób i gdzie ma tę sprawę zgłosić.
 
Ad. 9
Wójt zwrócił uwagę, aby sprawy które wymagają szybkiej interwencji były zgłaszane wcześniej, a nie dopiero na sesji.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1)      Wójt podziękował Sołtysowi Zdzitowieckiemu za zaangażowanie w sprawę i odpowiedział, że w najbliższym czasie pojawi się u niego Strażnik Gminny.
2)      Sprawa odbudowy mostów nie jest jeszcze zakończona, Wójt nie jest w stanie przytoczyć wszystkich szczegółów dotyczących każdej z budowy. W miejscu o którym mówił Sołtys Polowy należy przeprowadzić wizję lokalną i jeżeli w ramach odbudowy mostów będzie można dokonać dodatkowych prac zostanie to wykonane.
3)      Wójt dopilnuje, aby sprzątanie przystanków przez Łużycką Higienę Komunalną było właściwie egzekwowane.
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
1)      Przewodniczący poinformował, że o terminach posiedzeń komisji stałych i terminie sesji radni zostaną poinformowani odrębnymi zaproszeniami.
2)      W związku ze szkoleniem radnych, które odbyło się w dniu 7 lutego br. Przewodniczący wręczył zaświadczenia o ukończeniu szkolenia radnym.
3)      Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak poinformowała o pisemnej prośbie Kierownik Ośrodka Zdrowia w Zawidowie w sprawie dofinansowania w wysokości 5 tys. zł na zakup aparatu do rehabilitacji układu kostno – mięśniowego pacjentów. Wiceprzewodnicząca poprosiła o wyrażenie opinii w tej sprawie przez radnych. Z usług Ośrodka Zdrowia w Sulikowie korzysta około 50% mieszkańców z terenu gminy.
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że przy tak dużej liczbie mieszkańców Gminy Sulików leczących się w Zawidowie należałoby dofinansować zakup tego sprzętu i poprosił o przychylenie się do tego wniosku.
 
Wójt stwierdził, że aby przekazań takie środki, musiałoby to zostać określone jako zadanie inwestycyjne, które powinno zostać wprowadzone stosowną uchwałą do budżetu gminy. Wójt poprosił aby radni dali szanse znalezienia tych środków w budżecie gminy.
 
Radni jednogłośnie zdecydowali o zasadności przekazania środków dla Ośrodka Zdrowia w Zawidowie na zakup sprzętu do rehabilitacji układu kostno – mięśniowego pacjentów.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku, na podstawie § 42, ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął V w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1710).
 
 
Protokołowała:
 1. Adamiak

Ilość odwiedzin: 3993
Nazwa dokumentu: Protokół nr 5
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 lutego 2011 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-12 22:36:19
Data udostępnienia informacji: 2011-04-12 22:36:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-12 22:37:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner