logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 6
 
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 marca 2011 roku o godz. 1200
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczyła Genowefa Wilczak – Raczak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sulików.
Wiceprzewodnicząca Rady powitała wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzyła VI w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
Nieobecny był radny Jan Solecki.
Wiceprzewodnicząca powitała Wójta Gminy Sulików – Roberta Starzyńskiego, Zastępcę Wójta Gminy Sulików – Jacka Flaszyńskiego, oraz zaproszonych na sesje gości: Arkadiusza Słowińskiego – Burmistrza Miasta Lubań,Michała Turkiewicza – Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych i przewodniczących rad sołeckich.
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała zmianę w porządku obrad, polegającą na przeniesieniu punktu dotyczącego gospodarki odpadami po sprawozdaniu z międzysesyjnej działalności Komisji w związku z obecnością zaproszonych gości. Ponadto Wiceprzewodnicząca zaproponowała, aby podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego zostało ujęte również w punkcie dotyczącym gospodarki odpadami. W związku z tym, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych radni opowiedzieli się za projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku, Wiceprzewodnicząca zawnioskowała o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad.
Porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami, przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji.
3. Gospodarka odpadami na terenie gminy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Funkcjonowanie Straży Gminnej w Sulikowie.
7. Podjęcie uchwał:
a)  w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików,
b)  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
c)   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
d)  w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików,
e)   w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików,
f)   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
g)  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
h)  w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
i)  w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego,
j)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
k) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
8. Zapytania radnych.
9. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11.  Sprawy różne. Komunikaty.         
 
Porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły uwagi radnych.
Na sesji radni również nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2
Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji.
Radna Bogusława Delijewska przedstawiła protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych, odbytego w dniu 21 marca 2011 roku.
Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 3
Gospodarka odpadami na terenie gminy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 
Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu – Michał Turkiewicz przedstawił szczegółową informację o funkcjonowaniu zakładu w oparciu o prezentację multimedialną. Prezes przedstawił informację o przebiegu sortowania odpadów oraz o nowej inwestycji: budowie linii do prasowania surowców wtórnych w istniejącym budynku sortowni. Realizacja tej inwestycji pozwoli na zwiększenie recyklingu, obniżenie opłat środowiskowych oraz wydłużenie czasu funkcjonowania składowiska odpadów.
 
Burmistrz Miasta Lubania – Arkadiusz Słowiński zachęcił radnych do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, ponieważ wówczas będzie możliwa realizacja wspólnego celu – gospodarki odpadami.
 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 4)
 
Wójt podziękował radnym, za podjęcie tak ważnej decyzji oraz wyraził nadzieje, że współpraca z Miastem Lubań w zakresie gospodarki odpadami będzie solidna i udana.
 
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Radni otrzymali pisemną informację przed sesją.
 
Radny Grzegorz Konarski zapytał o udział radnych w spotkaniu z przedstawicielami Firmy Lafarge.
 
Wójt stwierdził, że w jego sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej również znalazła się informacja o tym spotkaniu i omówi szczegóły w stosownym punkcie.
 
Radny Jerzy Nowicki, stwierdził, że przeglądając materiały, które otrzymuje na sesję, porównał je z uchwałami, które znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i dopatrzył się nieścisłości. Zdaniem radnego jedna z uchwał różni się od projektu uchwały, który otrzymał na sesję, dlatego projekty uchwał powinny być numerowane, aby radni mogli łatwiej je później odnaleźć na BIPie. Radny stwierdził, że w związku z tym, że nie pamięta szczegółów tej sprawy, przekaże je w późniejszym terminie.
 
Wiceprzewodnicząca odpowiedziała, że numery uchwał są nadawane dopiero po ich podjęciu.
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została podjęta jednogłośnie. (zał. 5).
(W głosowaniu wzięło udział 13 radnych - radny Tadeusz Polowy nie brał udziału w głosowaniu).
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 oraz poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu.
Radni nie zgłosili uwag do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej i przyjęli go jednogłośnie.
 
Wiceprzewodnicząca powitała nowo wybranego sołtysa Sołectwa Mała Wieś Górna - Adama Czesnakowskiego, który przybył na sesję.
 
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił informację o swojej pracy w okresie miedzysesyjnym.
W kwestii spotkania z przedstawicielami Firmy Lafarge, Wójt poinformował, że było to spotkanie robocze mające na celu omówienie kwestii wzrostu zapylenia i poziomu hałasu spowodowanego działalnością kopalni bazaltu. Na spotkaniu przedstawione zostały oczekiwania mieszkańców wobec Firmy Lafarge. Po otrzymaniu informacji na temat działań Firmy w tych kwestiach, zostanie zorganizowane spotkanie w szerszym gronie - z mieszkańcami ulic Pocztowej i Nowe Miasto.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał czy zostały podjęte działania w zakresie dzikiego wysypiska śmieci na granicy Miasta Zawidów i Starego Zawidowa. Ta sprawa została poruszona na zebraniu wiejskim, które odbyło się w dniu 17 marca w Starym Zawidowie.
 
Wójt odpowiedział, że działania nie zostały jeszcze podjęte, ponieważ nie doszło do spotkania z Burmistrzem Zawidowa. Działania w tej sprawie Wójt podejmie w najbliższym czasie.
 
Radny Dominikowski pytał o zarządzenie w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Miasta Zawidów.
 
Wójt odpowiedział, że zarządzenie dotyczy działki zabudowanej zbiornikiem wodnym, istniejącym na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z Zawidowa. Decyzja o nieodpłatnym przekazaniu tej działki została podjęta w drodze uchwały przez poprzednią Radę Gminy.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy zostało przyjęte jednogłośnie. (zał. 6)
 
Ad. 6
Funkcjonowanie Straży Gminnej w Sulikowie.
Komendant Straży Gminnej - Marian Smokowski przedstawił informacje na temat funkcjonowania Straży Gminnej w Sulikowie.
 
Radny Józef Ziomek stwierdził, że Komendant przedstawił działalność Straży Gminnej
w bardzo pozytywnym świetle, ale jego zdaniem w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego wcale tak nie jest. W trakcie zimy, gdy drogi były zamknięte, nie było żadnej informacji na ten temat, a Straż Gminna stała pod Urzędem Gminy. Radny zwrócił również uwagę na zbyt małą ilość patroli w miejscach gdzie pojawiają się tzw. dzikie wysypiska śmieci.
 
Komendant odpowiedział, że możliwości kadrowe Straży nie zawsze pozwalają na to, aby być wszędzie tam gdzie jest to potrzebne. W sytuacji, gdy droga jest zamknięta, Straż powiadamia również policję, aby wspólnie zawiadamiać o zamknięciu drogi.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał, na czym polegało 46 interwencji w okresie zimowym. Radny stwierdził, że w budżecie gminy brakuje środków na łatanie dróg, na odbudowę mostów a Straż Gminna generuje wydatki w wysokości około 200 tys. zł. Na zebraniu wiejskim w Starym Zawidowie mieszkańcy stwierdzili, że Straż Gminna nie jest potrzebna. Zdaniem radnego należy zastanowić się nad zasadnością funkcjonowania Straży Gminnej, w związku z innymi ważnymi wydatkami z budżetu gminy.
 
Komendant stwierdził, że budżet Straży Gminnej to 148 tys. zł. Zdaniem Komendanta za 200 tys. zł można zwiększyć kadry Straży o dwóch funkcjonariuszy. Funkcjonowanie Straży Gminnej zależy od decyzji radnych.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy Straż Gminna monitoruje dzikie wysypisko, przy drodze powiatowej w stronę Radzimowa. Ponadto radna mówiła o zbyt szybko jeżdżących pojazdach na ulicy Nowe Miasto. Kierowcy potrafią tam osiągać prędkość nawet 80km/h, co stanowi zagrożenie dla mieszkańców tej ulicy. Radna zwróciła uwagę na konieczność zamontowania progów zwalniających na tej ulicy oraz organizacji wzmożonych patroli.
 
Komendant odpowiedział, że składowisko o którym mówiła radna zostało zarejestrowane, udokumentowane, a sprawa przekazana dalej. W kwestii kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość na ulicy Nowe Miasto, Komendant zapewnił o zwiększonych patrolach na tej ulicy.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że kodeks drogowy wyraźnie ogranicza prędkość pojazdów w terenie zabudowanym do 50 km/h. Zdaniem radnego jeżeli gmina nie ma środków na remonty dróg, nie może wydawać pieniędzy na progi zwalniające.
 
Radny Andrzej Kurek pytał czy na Placu Wolności na pewno znajdują się tylko dwie kamery, ponieważ słyszał o czterech. Radny prosił również o przedstawienie, w jakich godzinach pracuje Straż Gminna. Radny zwrócił również uwagę na konieczność udrożnienia drogi prowadzącej do przedszkola i szkoły.
 
Komendant odpowiedział, że Straż pracuje w godzinach pracy Urzędu Gminy, jednak stara się, aby w ciągu tygodnia miały miejsce łączone dyżury z policją lub patrole popołudniowe. Komendant odpowiedział, że wie o dwóch kamerach zamontowanych na Placu Wolności.
 
Radny Konarski stwierdził, że podczas przebudowy ulic spowodowanych budową sieci kanalizacyjnej, Straż Gminna powinna działać w zakresie informowania kierowców o zamknięciu poszczególnych dróg.
 
Komendant stwierdził, że jest w stałym kontakcie z kierownikiem budowy, prosił o bieżące informacje na temat przebiegu budowy kanalizacji, aby Straż Gminna mogła jak najszybciej interweniować.
 
Radny Jerzy Nowicki ponowił pytanie, na czym polegały 46 interwencji Straży Gminnej w okresie zimowym.
 
Komendant odpowiedział, że interwencje były związane z zamknięciem nieprzejezdnych dróg, utrudnieniami w ruchu drogowym, oznakowaniem dróg i sprawdzaniem ich przejezdności.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał, czy w związku z zamierzeniem zakupu sprzętu do łapania i przewożenia bezpańskich dróg Strażnicy sami będą zajmować się ich wyłapywaniem.
 
Komendant odpowiedział, że sami strażnicy będą wyłapywać psy, a do tego potrzebny jest odpowiedni sprzęt.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała, czy Straż Gminna posiada uprawnienia do kontroli sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
 
Komendant odpowiedział, że Straż ma uprawnienia do kontrolowania posiadania przez sprzedawców pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Straż planuje podjęcie działań w tym zakresie wspólnie z policją.
 
Sołtys Jan Kolbuch stwierdził, że Straż Gminna sprawdza się, ich interwencje i patrole przynoszą efekty i prowadzą do większego porządku na terenie gminy.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki mówił o sprawie dzikiego wysypiska śmieci na Wilce, prosił, aby strażnicy zgłosili się do niego w tej sprawie i podjęli działania.
 
Sołtys Adam Czesnakowski, prosił o częstsze kontrole pod kątem dzikich wysypisk śmieci na terenie Małej Wsi Dolnej. Za posesją sołtysa znajduje się wysypisko odpadów, powstało po remoncie drogi polnej, teraz mieszkańcy nagminnie wysypują tam śmieci.
 
Informacja na temat funkcjonowania Straży Gminnej w Sulikowie została przyjęta 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się. (w głosowaniu udział wzięło 13 radnych – radnych Kaczmarczyk nie był obecny przy głosowaniu)
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał.
1)      W sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 7)
 
2) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku obok Przedszkola, i przypomniała, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych projekt nie uzyskał akceptacji radnych.
Uchwała została odrzucona 11 głosami przeciwnymi i 3 głosami wstrzymującymi się. (zał. 8)
 
3) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików w drodze bezprzetragowej na rzecz najemcy.
Uchwała została odrzucona 10 głosami przeciwnymi i 4 głosami wstrzymującymi się. (zał. 9)
 
4) W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 10)
 
5) W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. (zał. 11)
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
6) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 12)
 
7) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików w drodze bezprzetragowej na rzecz najemcy.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 13)
 
8) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, radni stwierdzili, że zanim zostanie podjęta uchwała należy sprawdzić, czy ta sprzedaż nie utrudni sprzedaży całego budynku po mleczarni w Radzimowie w przyszłości.
Wójt stwierdził, że głosowanie można przesunąć i sprawdzić sytuację tego lokalu a następnie wrócić do głosowania w innym terminie.
Wiceprzewodnicząca zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały.
Radni jednogłośnie zdecydowali o wycofaniu z porządku obrad projektu uchwały.
 
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 14)
 
10) W sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
Wójt poinformował o zmianie projektu uchwały, która polega na wprowadzeniu §2, który mówi o wykreśleniu ze statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 15)
 
11) W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 16)
 
12) W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 17)
 
Ad. 8
Zapytania radnych.
Radny Nowicki pytał czy są w planie cząstkowe remonty dróg gminnych, niektóre z nich są w tak złym stanie, że trudno jest nimi nawet poruszać się na piechotę. Radny przypomniał również o koniczności oznakowania ulicy Starozawidowskiej.
 
Wójt odpowiedział, że najbliższa sesja Rady Gminy będzie poświęcona tematowi dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych na terenie gminy. W kwestii remontów dróg gminnych, miała miejsce weryfikacja wniosków mieszkańców w terenie. Potrzeby remontów dróg gminnych są bardzo duże, jednak nie na wszystkie remonty znajdą się środki w budżecie gminy. Wójt zaznaczył, że priorytetem jest remont drogi do Ksawerowa, która zdecydowanie jest w najgorszym stanie. Pozostałe drogi w miarę możliwości finansowych będą remontowane częściowo.
 
Radny Józef Ziomek pytał, w jaki sposób wymusić na Gminnym Zakładzie Komunalnym ogrzewanie szatni dla sportowców przy budynku po szkole podstawowej. Klub Sportowy „Cosmos” otrzymuje środki na ogrzewanie tego pomieszczenia, mimo to nie jest ono ogrzewane.
 
Wójt odpowiedział, że w całym budynku ogrzewanie jest uszkodzone i źle funkcjonuje.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał czy mieszkańcy mogą sami złożyć wniosek o przydział kamienia, czy radny sam może złożyć wniosek. Ponadto radny w odniesieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego na uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, pytał, kiedy kluby sportowe na swoją działalność, która w tym roku już się rozpoczęła.
 
Wójt odpowiedział, że może być to wniosek zarówno radnego jak i mieszkańców. Remonty dróg będą uzależnione od środków w budżecie gminy. Wójt dodał, że wśród mieszkańców panuje przekonanie, że Urząd Gminy nadal przydziela kamień na drogi. Kamień nie będzie już przydzielany, ponieważ kopalnia spłaciła już swoje zadłużenie wobec gminy, w formie przekazywanego kamienia.
Uchwała dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi powinna zostać przyjęta do końca listopada ubiegłego roku, jednak została przyjęta dopiero na koniec grudnia.
W związku z tym cała procedura przyznawania środków dla organizacji pozarządowych została opóźniona. Przyznanie środków będzie najprawdopodobniej możliwe dopiero w maju.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy ktoś kontroluje pracę wykonawców budowy sieci kanalizacyjnej, ponieważ nie wszystkie prace są wykonywane jak należy. W związku z tym radna prosiła o zwiększenie nadzoru nad wykonawcami.
 
Wójt zgodził się ze zdaniem radnej, że sytuacja na drogach, jaką pozostawiają po sobie wykonawcy kanalizacji nie powinna tak wyglądać. Wójt uczestniczy w radach budowy i zwraca na to uwagę wykonawcom. Wójt prosił radnych, aby w miarę możliwości przyglądali się pracy wykonawców budowy sieci kanalizacyjnej i zgłaszali na bieżąco swoje uwagi.
 
Radny Józef Ziomek pytał czy jest już możliwe zakupienie piłkochwytów w ramach środków z funduszu sołeckiego.
 
Wójt odpowiedział, że Skarbnik Gminy skontaktuje się z radnym w tej sprawie.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał, w jakiej formie, będzie realizowane zadanie polegające na wyłożeniu kostki brukowej koło szatni dla sportowców w Studniskach Dolnych.
Wójt odpowiedział, że wszystkie zadania ze środków z funduszu sołeckiego są wykonywane przez Urząd Gminy, więc to Urząd wystawi zlecenie na wykonanie kosztorysu.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Andrzej Polowy pytał, kiedy będzie możliwa realizacja zadania z funduszu sołeckiego w Radzimowie Dolnym, które polega na nawiezieniu kamienia na drogę. Mieszkańcy sami będą rozplanowywać kamień.
 
Sołtys Jan Kolbuch zgłosił uszkodzenie asfaltu koło posesji Pana Kuca w Studniskach Dolnych związane z budową sieci kanalizacyjnej.
 
Ad. 10
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1) Jeżeli środki są zabezpieczone w budżecie na realizację zadania w Radzimowie Dolnym nie ma przeszkód, aby realizować na to zadanie. Każda inicjatywa ze strony mieszkańców jest mile widziana.
2) Wójt zwrócił uwagę, aby nie czekać do sesji ze zgłaszaniem tak pilnych spraw, dotyczących realizacji budowy kanalizacji, ponieważ często można je załatwić w ciągu jednego dnia.
 
Ad. 11
W sprawach różnych:
1) Wiceprzewodnicząca poinformowała, że o terminach posiedzeń komisji stałych i terminie sesji radni zostaną poinformowani odrębnymi zaproszeniami.
2) Wiceprzewodnicząca przypomniała o terminie składania oświadczeń majątkowych. Radni otrzymali stosowne druki na sesji.
3) Radny Andrzej Kurek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem o wyłączenie radnej Weroniki Ziółkowskiej z kontroli problemowej dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie funkcjonowania świetlic z powodu zatrudnienia radnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
Radni przyjęli wniosek 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
4) Wójt zaprosił wszystkich obecnych na Dolnośląski Finał Tenisa Stołowego, który odbędzie się w dniu 3 kwietnia w Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie. Dzięki hojności kilku firm z terenu Gmin Sulików, możliwy był zakup dwunastu stołów do tenisa stołowego.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku, na podstawie § 42, ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Wiceprzewodnicząca zamknęła VI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1520)
 
 
Protokołowała:
A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 3957
Nazwa dokumentu: Protokół nr 6
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 marca 2011 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-28 09:17:53
Data udostępnienia informacji: 2011-04-28 09:17:53
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-28 09:22:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner