logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

OS.7625-7-15/10/11  
                                                          
 
Sulików, dnia 28.04.2011 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE –ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Sulików
z dnia 28.04.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
1. Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 28 kwietnia 2001 r. została wydana decyzja, znak sprawy OS.7625-7-14/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej rozdzielni 400 KV, przystosowaniu do zabudowy przesuwników fazowych dla linii 400, realizowanego na działkach nr: 339/2, 340, 341/1, obręb Mikułowa – teren istniejącej stacji elektroenergetycznej oraz na działkach nr: 339/10 i 352, obręb Mikułowa, gmina Sulików.
 
Decyzja została wydana na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A., ul. Warszawska 16, 05-520 Konstancin – Jeziorna, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Kwita.
Z treścią w/w decyzji oraz stosowną dokumentacją sprawy (w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików (pokój nr 108) w godzinach pracy urzędu.
 
2. Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam wszystkie strony postępowania o wydaniu decyzji, znak sprawy OS.7625-7-14/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej rozdzielni 400 KV, przystosowaniu do zabudowy przesuwników fazowych dla linii 400, realizowanego na działkach nr: 339/2, 340, 341/1, obręb Mikułowa – teren istniejącej stacji elektroenergetycznej oraz na działkach nr: 339/10 i 352, obręb Mikułowa, gmina Sulików, w wyniku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A., ul. Warszawska 16, 05-520 Konstancin – Jeziorna, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Kwita.
 
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików (pokój nr 108) w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Sulików, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Sulików: bip.sulikow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, na tablicy ogłoszeń we wsi: Mikułowa.
 
 
Sprawę prowadzi:
Marta Brzozowska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 0 757 77 87 288
 
Otrzymują:
  1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zbigniewa Kwita, BSIPE „Energoprojekt - Poznań S.A. ul. Piekary 19, 60-967 Poznań.
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
  3. A/a.

Załączniki do pobrania: 2011-04-29 10:53:56 - Załącznik nr 1- Decyzja (511.82 kB)
2011-04-29 10:57:01 - Załącznik nr 2 - Załącznik do decyzji (25.80 kB)

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
Skrócony opis: Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików z dnia 28.04.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Brzozowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-28 10:49:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-29 10:49:56
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-29 10:58:48

Wersja do wydruku...

corner   corner