logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus VII/45/11
         minus VII/46/11
         plus VII/47/11
         minus VII/48/11
         minus VII/49/11
         minus VII/50/11
         plus VII/51/11
         minus VII/52/11
         minus VII/53/11
         minus VII/54/11
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Kwiecień > VII/46/11

 

UCHWAŁA NR VII/46/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 KWIETNIA 2011 ROKU
 
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2010 rok
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2010 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 
Uzasadnienie
 
          Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie prowadzi działalność jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Został utworzony na mocy uchwały nr XLI/250/2002 Rady Gminy Sulików z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Zapisany jest pod pozycją 1/02 w „Rejestrze instytucji kultury” prowadzonym przez Gminę Sulików.
          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 1 w/w ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysku i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
     
Przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w dniu 31 marca 2011 roku sprawozdanie finansowe za 2010 rok zawiera:
1) bilans instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 29.012,64 zł,
2) rachunek zysków i strat za 2010 rok w wariancie porównawczym wykazujący stratę netto w wysokości 17.225,50 zł,
3) informację dodatkową,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące kapitał (fundusz własny) na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 5.790,81 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 2005
Nazwa dokumentu: VII/46/11
Skrócony opis: W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2010 rok.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-27 10:23:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-09 10:23:58
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 09:40:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner