logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus VII/45/11
         minus VII/46/11
         minus VII/47/11
            minus Rozstrzygnięcie Nadzorcze
         minus VII/48/11
         minus VII/49/11
         minus VII/50/11
         plus VII/51/11
         minus VII/52/11
         minus VII/53/11
         minus VII/54/11
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Kwiecień > VII/47/11

Spis dokumentów:
1. Rozstrzygnięcie Nadzorcze
W sprawie nieważności § 3 pkt 4 i § uchwały nr VII/47/11 Rady Gminy Sulików

 

 
Uchwała  Nr VII/47/11
Rady GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 KWIETNIA 2011 ROKU
 
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 
 
§ 1.
Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem”, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 
 
§ 2.
1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa w  ustawie  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, zgłaszają Wójtowi Gminy Sulików na piśmie po dwóch kandydatów na członków Zespołu. 
3. Kadencja każdego członka Zespołu trwa 5 lat. 
4. Po upływie kadencji danego członka Zespołu podmioty, o których mowa w ust. 1, wskazują Wójtowi Gminy Sulików osoby, które będą je reprezentowały w Zespole w trakcie następnej kadencji. 
5. W sytuacji opisanej w ust. 4 dopuszcza się ponownie wskazanie osoby, której kadencja wygasła. 
6. Każdy podmiot, który może wejść w skład Zespołu, może wnioskować do Wójta Gminy Sulików o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
7. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Sulików w terminie 30 dni od zawarcia porozumień ze wszystkimi podmiotami, których uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe. 
 
§ 3.
Wójt Gminy Sulików odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 
1)na jego pisemny wniosek; 
2)na pisemny wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 
3)na pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach; 
4)w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
§ 4.
1. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu. 
2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zespołu tworzą Prezydium Zespołu. 
3. Wybór Prezydium Zespołu następuje spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym. 
4. Każdy z członków Prezydium Zespołu wybierany jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. 
5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół. 
6. Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zmianę członka Prezydium Zespołu, postanowienia ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
 
§ 5.
1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu. 
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu. 
4. Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zwołanie posiedzenia. 
 
§ 6.
Do zadań Zespołu należy w szczególności: 
1) opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
2) wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy    Sulików; 
3) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
4) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy Sulików oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 
5) inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie; 
6) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 
7) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub modernizacji istniejących miejsc pomocy; 
8) wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i  sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania; 
9) prowadzenie banku informacji o działających na terenie gminy Sulików i powiatu zgorzeleckiego instytucjach i organizacjach udzielających pomocy rodzinom dotkniętych przemocą domową; 
10) współpraca z mediami w celu upowszechniania informacji dotyczących przemocy w rodzinie  oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
11) tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 
 
§ 7.
1. Zespół, w sprawach należących do zakresu jego działania, podejmuje uchwały. 
2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. 
3. Zwykła większość głosów oznacza taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. 
4. Członkowie Zespołu głosują w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki. 
5. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. 
6. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zespołu i przekazuje je Wójtowi Gminy Sulików. 
7. Zespół może w drodze uchwały uregulować zasady powoływania, odwoływania i funkcjonowania grup roboczych. 
 
§ 8.
1. W posiedzeniach Zespołu uczestniczy co najmniej jeden przedstawiciel każdego z podmiotów,   o których mowa w § 2 ust. 1. 
2. Członek Zespołu biorący udział w posiedzeniu obowiązany jest podpisać listę obecności. 
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego  Zastępca. 
 
§ 9.
Członkowie Zespołu wykonują zadania Zespołu w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych. 
 
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 
 
§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki 
 
 
 
Uzasadnienie:
Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz.1493 ze zm.). Nakłada ona na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Art. 9a ust.15 wyżej cytowanej ustawy obliguje radę gminy do określenia w drodze uchwały trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 1584
Nazwa dokumentu: VII/47/11
Skrócony opis: W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Świątek
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-27 10:24:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-27 10:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-09 10:27:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner