logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus VII/45/11
         minus VII/46/11
         plus VII/47/11
         minus VII/48/11
         minus VII/49/11
         minus VII/50/11
         minus VII/51/11
            minus Formularze - Osoby prawne
            minus Formularze - Osoby fizyczne
         minus VII/52/11
         minus VII/53/11
         minus VII/54/11
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Kwiecień > VII/51/11

Spis dokumentów:
1. Formularze - Osoby prawne
2. Formularze - Osoby fizyczne

 

UCHWAŁA NR VII/51/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 KWIETNIA 2011 ROKU
 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami),  art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się wzory formularzy mających zastosowanie w podatku od nieruchomości:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej zgodnie
z załącznikiem DN-1 do niniejszej uchwały.
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych zgodnie z załącznikiem IN-1 do niniejszej uchwały.
3. Dane o nieruchomościach zgodnie z załącznikiem ZN-1/A do niniejszej uchwały.
4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem ZN-1/B do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Określa się wzory formularzy mających zastosowanie w podatku rolnym:
1. Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej zgodnie z załącznikiem DR-1 do niniejszej uchwały.
2. Informacja w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych zgodnie z załącznikiem IR-1 do niniejszej uchwały.
3. Dane o nieruchomościach rolnych zgodnie z załącznikiem ZR-1/A do niniejszej uchwały.
4. Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym zgodnie z załącznikiem ZR-1/B do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Określa się wzory formularzy mających zastosowanie w podatku leśnym:
1. Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej zgodnie z załącznikiem DL-1 do niniejszej uchwały.
2. Informacja w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych zgodnie z załącznikiem IL-1 do niniejszej uchwały.
3. Dane o nieruchomościach leśnych zgodnie z załącznikiem ZL-1/A do niniejszej uchwały.
4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym zgodnie z załącznikiem ZL-1/B do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
 
Traci moc uchwała nr XXXV/271/09 Rady Gminy Sulików z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików
 
§ 6.
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 2186
Nazwa dokumentu: VII/51/11
Skrócony opis: W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Bassa
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-27 10:50:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-09 10:50:54
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-09 22:34:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner