logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie
 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków ma zadanie neutralizować ścieki generowanie przez dom poprzez mechaniczne i biologiczne oczyszczalnie ścieków. Następnie za pomocą drenażu oczyszczone ścieki są rozsączane bezpośrednio do gleby lub zbiorników wodnych takich jak zbiorniki melioracyjne czy rzeki. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego nie jest wymagane obligatoryjnie pozwolenie na budowę.
 
Szambo jest bezodpływowym zbiornikiem, najczęściej wykonanym z betonu. Instalacja szamba wydaję się pozornie tańsza, ale roczny koszt wywozu nieczystości jest znacznie większy. Ponadto wymagane jest pozwolenie na budowę.
 
Źródła dofinansowania:
-    FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA ZAOPATRZENIE WSI w WODĘ
Dysponuje dwoma programami budowy P.O.Ś.:
Program pilotowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla pierwszych dwóch w każdym województwie wsi, której mieszkańcy podejmą się budowy tych oczyszczalni, co najmniej w 20 gospodarstwach należących do tej wsi. Wtedy fundacja pomaga finansowo do wysokości 50 % kosztów budowy P.O.Ś, przy czym połowa tej kwoty pomocy udzielana jest w formie bezzwrotnej dotacji, a druga połowa w formie kredytu niskooprocentowanego.
Program pomocy finansowej z BOŚ SA na budowę P.O.Ś dla wsi nie objętej programem pilotowym. Pomoc ta ma formę kredytów preferencyjnych do wysokości 60 % całkowitych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni realizowanych w danej wsi.
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ŚRODOWISKA
Agencja ta udziela dotacji zarządom gmin w wysokości do 40 % całkowitego kosztu budowy P.O.Ś pod warunkiem, że obejmą one swym zasięgiem całą wieś, a nie tylko pojedyncze gospodarstwa.
-    BUDŻET GMINY – pieniądze z opłat i kar środowiskowych. Pozyskanie dotacji na przydomowe oczyszczalnie odbywa się na podstawie umowy z gminą.
 
Gmina Sulików posiada mało środków (około 40 tysięcy złotych) z tytułu kar i opłat środowiskowych to zdecydowanie za mało by udzielić dotacji dla właścicieli domów, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców czy innych osób prawnych.
 
Dotacje można pozyskać z gminy lub z funduszy strukturalnych UE poprzez pośrednictwo gminy.
 
Dofinansowanie z gminy jest uzależnione od posiadanych środków jednostki oraz od realizowanych przez nią programów. Dofinansowanie na grupowe programy oczyszczalni ścieków byłoby możliwe, gdyby budowa sieci kanalizacyjnej była nie opłacalna.
W Gminie Sulików trwa budowa sieci kanalizacyjnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni Czerwona Woda”. Stąd też nie można otrzymać dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie, gdyż cały projekt byłby nie celowy.
Przypomina się, że projekt obejmuje swym zasięgiem:
  1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 40,05 km wraz z 32 przepompowniami.
  2. Budowę oczyszczalni ścieków w Sulikowie, o przepustowości 480 m³/d.
  3. Budowę 16,43 km sieci wodociągowej w miejscowości Sulików.
 
Nie zależnie od tego czy dotacje pochodzą bezpośrednio z budżetu gminy, czy z funduszy unijnych i są tylko dystrybuowane przez gminę, należy spełnić szereg wymagań określonych w specjalnych regulaminach, bądź wytycznych. Otrzymane dofinansowanie z pieniędzy publicznych jest skrupulatnie kontrolowane, dlatego też należy pełnić wszystkie określone prawem wymagania. Wśród nich mogą pojawić się:
1. Na etapie aplikowania o dotację:
·   stosowny wniosek o dotację wg formularza dostępnego w gminie,
·   złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
·   ewentualne zgody współwłaścicieli,
·   zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy,
·   wymóg posiadania projektu,
·   operatu wodno – prawnego (jeśli jest konieczny),
·   zaświadczenie potwierdzające brak sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych,
·   pozwolenie na budowę.
2. Na etapie otrzymania dotacji:
·   protokół odbioru lub zgłoszenie o oddaniu oczyszczalni do użytku,
·   kopię rachunków i faktur,
·   aprobaty techniczne,
·   deklaracje zgodności z normami.
 
Przed podjęciem decyzji o pozyskaniu dotacji należy uzyskać wiedzą na temat:
1. Zakresu kosztów kwalifikowanych, czyli jakie koszty dotacje może pokryć;
czasami, bowiem jest tak, że dotacje są przeznaczone tylko na budowę określonego typu oczyszczalni albo tylko np.: na likwidację szamba, często dotacja obejmuje także koszt przygotowania niezbędnych projektów i innych dokumentów,
2. Poziomu dofinansowania, który może być bardzo różny od 20% do 100% kosztów,
3. Terminów składania wniosków, czasami programy są działaniami jednorazowymi i niezłożenie wniosku w wymaganym czasie uniemożliwia nam skorzystanie z tej formy dofinansowania; niejednokrotnie jednak programy mają charakter cykliczny i wówczas można starać się o środki także w późniejszym czasie,
4. Przepływów pieniężnych w większości przypadków dotacja ma formę refinansowania, co oznacza na podstawie rachunków, odzyskujemy część zapłaconej wykonawcom kwoty,
5. Organizacji programu, często w przypadku programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych gmina zajmuje się także aspektami prawno – formalnymi związanymi z budową oczyszczalni, odpada nam wówczas cała procedura związana z pozyskaniem stosownych projektów, pozwoleń i innych dokumentów
 
Krok po kroku przy pozyskaniu dotacji:
  1. Złożenie wniosku o dotację.
  2. Podjęcie decyzji przez gminę o jej przyznaniu (pisemne potwierdzenie najczęściej  w postaci umowy o dotację).
  3. Realizacja budowy oczyszczalni
  4. Zwrot części nakładów na podstawie wniosku o płatność.
 
Niekiedy gmina żąda przekazania oczyszczalni na własność i jednocześnie nakłada obowiązek utrzymania instalacji we właściwym stanie technicznym, umożliwiającym sprawną eksploatację.
 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)
W ramach PRO realizowane są cele związane z podniesieniem konkurencyjności i
innowacyjności oraz poziomu przedsiębiorczości gospodarek regionalnych i turystyki m. in. Dotacje na inwestycje dla istniejących nowopowstałych mikro, małych i średnich firm.
 
Dofinansowanie wynosi średnio od 30 do 70% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw.
 
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
W ramach priorytetu 3 PROW: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, planowane są m. in. Działania w zakresie:
·   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
·   Rozwój mikroprzedsiębiorców na terenach wiejskich.
Dofinansowanie może wynieść do 100% tys. zł nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych.
 
Możliwość uzyskania dotacji unijnej wyłącznie na przydomową oczyszczalnie ścieków bezpośrednio (bez pośrednictwa gminy) jest w praktyce niemożliwe.
 
LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA (LGD)
Analogiczne możliwości pozyskania funduszy jak przy PROW.
 
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
We współpracy z wojewódzkimi WFOŚiGW Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów na inwestycje związane z przydomowa oczyszczalnia ścieków.
- Kredyty przeznaczane są:
- dla osób prawnych,
- dla osób fizycznych,
- osób prowadzących działalność gospodarczą.
- Kwota kredytu do 50.000,00 zł – dla osób fizycznych
                         do 100.000,00 zł dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących             
                         działalność gospodarczą.
- Okres kredytowania: 36 miesięcy
- Oprocentowanie: 0,4 stopy redyskonta weksli NBP, lecz nie mniej niż 4 % rocznie.
 
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA (BOŚ)
Kredyt na urządzenia i wyroby służące środowiska typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych.
 
- Możliwość dofinansowania max. kwoty kredytu – do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu w określonych warunkach
- Okres kredytowania – 8 lat
- Oprocentowanie - zmienne, ustalone na podstawie Zarządu BOŚ S.A. w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku)
 

Nazwa dokumentu: Informacja o dotacjach
Skrócony opis: Informacja o dotacjach na przydomowe oczyszczalnie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Angelika Suchecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-19 15:20:07
Data udostępnienia informacji: 2011-05-19 15:20:07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-23 07:44:10

Wersja do wydruku...

corner   corner