logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

POMOC NA ZALESIENIE
 
Od 1 czerwca 2011r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesienie gruntów rolnych i zalesienie gruntów innych niż rolne” finansowanego z PROW 2007 – 2013. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 1 sierpnia 2011r.
 
Według nowych przepisów beneficjent w całym okresie realizacji PROW na lata 2007 – 2013 może posadzić las na powierzchni do 100 ha. Ponadto istnienie możliwość zalesienia gruntu o powierzchni powyżej 0,5 ha, jeśli dany grunt graniczy z lasem, przy czym minimalna powierzchnia gruntu do zalesienia to 0,1 ha.
 
Pomoc finansowa na zalesienie gruntów udzielana jest w trzech transzach.
 
Pierwsza z nich to WSPARCIE NA ZALESIENIE, czyli jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualne ogrodzenia uprawy leśnej – wypłacana w pierwszym roku po dokonaniu zalesienia.
Kwota pomocy przyznanej w ramach wsparcia na zalesienie wynosi od 4160 do 6260 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie zalecanego przez nadleśniczego OGRODZENIA MŁODEJ UPRAWY LEŚNEJ 2-METROWĄ SIATKĄ METALOWĄ, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 za metr bieżący wykonanego ogrodzenia.
 
Rolnikowi przysługuje również PREMIA PIELĘGNACYJNA, czyli zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, z tym, że jest ona wypłacana, co roku przez 5 lat. Wysokość premii obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych określonych w planie zalesienia przeze wszystkim;
- odchwaszczenie,
- czyszczenie wczesne
- ochrona sadzonek przed zwierzyną.
Kwota pomocy przyznawanej rocznie w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi 970 lub 1360 zł/ha. Dodatkowo można uzyskać w ciągu roku płatność za zastosowanie zalecanych przez nadleśniczego, INDYWIDUALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY UPRAWY LEŚNEJ PRZED ZWIERZYNĄ, w wysokości od 190 do 700 zł/ha.
 
Równolegle z premia pielęgnacyjną rolnik może otrzymać PREMIĘ ZALESIOWĄ. Jest to zryczałtowana płatność do hektara zalesianych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Można ja otrzymywać przez 15 lat od założenia sprawy leśnej, Otrzymują ją tylko ci, którzy udokumentowali, że co najmniej 25% dochodów czerpią z rolnictwa. Kwota pomocy przyznanej rocznie w ramach pomocy zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha.
 
Natomiast pomoc na zalesienie gruntów INNYCH NIŻ ROLNE składa się z 2 transz:
  1. Wsparcie na zalesienie
  2. Premia pielęgnacyjna.
 
Różni się tylko wysokością przyznanej pomocy.
·   Kwota pomocy przyznanej w ramach wsparcia na zalesienie wynosi od 1700 (w przypadku zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 6260 zł/ha
·   Kwota pomocy przyznanej w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi rocznie 970 do 2050 zł/ha.
Jak starać się o pomoc na „zalesienie gruntów rolnych oraz innych niż rolne” krok po kroku
 
Przed złożeniem wniosku rolnik powinien posiadać PLAN ZALESIENIA sporządzony przez nadleśniczego. Plan powinien zawierać wytyczne założenia i prowadzenia uprawy leśnej.
 
W celu sporządzenia planu zalesienia należy zgromadzić następujące dokumenty:
1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, potwierdzające, że grunty przeznaczone do zalesienia sa położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia;
3. Oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
4. Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia;
5. Mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287) na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów, a także wskazanie granic przeznaczonych do zalesienia:
  • Celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowego lub na obszarze ich otulin,
  • Planami ochrony lub planami zadań ochronnych danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienie jest położony na obszarze Natura 2000 lub obszarach znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
8. opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności planowanego zalesienia z celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest położony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszarów znajdujących się na liście o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr z 2009r. Nr 151, poz. 1220. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 76 poz. 489).
 
Złożyć w nadleśnictwie wniosek o sporządzenie planu zalesienia.
 
Wniosek sporządza się w DWÓCH EGZAMPLARZACH. (Jeden dla rolnika – potwierdzenie terminu złożenia wniosku, a drugi pozostaje w nadleśnictwie).
 
Wykonanie planu zalesienie jest BEZPŁATNE. Może zwrócić się z wnioskiem rolnik lub grupa rolników.
Złożyć wniosek o przyznanie pomocy na zalesienie w Biurze Powiatowym ARiMR. Właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 
We wniosku należy wpisać dane uzyskane z ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z planem zalesienia oraz dołączyć następujące dokumenty:
- kopie planu zalesienia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego,
- wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku, gdy rolnik uzyskał takie dochody i ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej.
- wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o:
  • Wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym
Albo
  • Liczbie hektarów przeliczeniowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym – jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych premii zalesieniowej.
- dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż z rolnictwa, uzyskanych z roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o pomoc albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów – jeżeli rolnik ubiega się na zalesienie gruntów rolnych w zakresie premii zalesieniowej.
- pisemna zgodę:
  • Pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności
  • Małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność jego małżonka
- dokumenty potwierdzające własność lub współwłasność gruntów przeznaczonych do zalesienia
- oświadczenia zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których:
  • Jest prowadzona uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owca,
  • W odrąbie działki znajdują się: drzewa będące pomnikami przyrody, rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, czka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m² chyba, że rolnik w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)
 
Po weryfikacji wniosku, kierownik biuro ARiMR wydaje decyzje o przyznaniu pomocy o zalesieniu. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczną ARiMR wypłaci: wsparcie na zalesienie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową. Należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy.
 
Dodatkowych informacji udzieli punkt powiatu Zgorzeleckiego;
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8
59 – 900 Zgorzelec
tel: 075 77 517 14 lub 075 77 571 68
 

Nazwa dokumentu: Pomoc na zalesienie
Skrócony opis: nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesienie gruntów rolnych i zalesienie gruntów innych niż rolne” finansowanego z PROW 2007 – 2013.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Angelika Suchecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-23 07:46:36
Data udostępnienia informacji: 2011-05-23 07:46:36
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-23 10:10:02

Wersja do wydruku...

corner   corner