logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      minus Maj
         minus VIII/56/11
         minus VIII/57/11
         minus VIII/58/11
         minus VIII/59/11
         minus VIII/60/11
         minus VIII/61/11
         minus VIII/62/11
         minus VIII/63/11
         minus VIII/64/11
         minus VIII/65/11
         minus VIII/66/11
         minus VIII/67/11
         minus VIII/68/11
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Maj > VIII/58/11

 

UCHWAŁA NR VIII/58/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 MAJA 2011 ROKU
 
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
 
            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1
Świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Sulików w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 12.30.
 
§ 2
  1.    Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola.
2.    Szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń, o którym mowa w § 1 określi umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
3.    Opłata, o której mowa w § 1 ust. 3 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), w tym w szczególności zajęć z rytmiki oraz zajęć nauki języków obcych.

 § 3

 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4 
Traci moc Uchwała nr IV/27/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
 
§ 5 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 
Uzasadnienie:
 
Uzasadnienie do uchwały nr VIII/58/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 maja w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie zgodnie z art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572 ze zm.) opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na realizacje której zgonie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.) przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin. Przedstawione wyżej podstawy prawne wskazują, że Rada Gminy podejmuje uchwałę o wprowadzeniu odpłatności za usługi świadczone w przedszkolu, precyzuje świadczenia udzielane przez przedszkole, nieobjęte podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz określa wysokość tych opłat. Konieczność zmian uzasadniano tym, że dodatkowe świadczenia przedszkoli mają charakter cywilnoprawny, a zatem zastosowanie do nich ma zasada równoważności, zgodnie z którą oddzielną opłatę wnosi się za konkretne świadczenie, które wykracza poza podstawę programową. Ustawa wyklucza jednocześnie stosowanie ujednoliconej stawki odpłatności stałej za usługi przedszkolne, dlatego też, rozwiązanie uzależnia wysokość odpłatności od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin. Opłata miesięczna obliczana będzie na podstawie deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej i wynosić będzie ok. 105 złotych za 7 godzin i ok. 156 złotych za 8 godzin.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 1707
Nazwa dokumentu: VIII/58/11
Skrócony opis: W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Herbik
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-30 15:05:00
Data udostępnienia informacji: 2011-06-01 15:05:55
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-03 10:14:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner