logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 7
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył VII w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
(Na sesję spóźnili się radni Andrzej Kurek i Bogdan Kaczmarczyk, w sesji uczestniczyło 15 radnych.)
 
Przewodniczący powitał Pana Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Zastępcę Wójta Gminy Sulików – Jacka Flaszyńskiego, Cezarego Mostowika – Dyrektora Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, Henryka Wolfa – Dyrektora Kontraktu z Firmy Bilfinger Berger, Jacka Kucharskiego – Kierownika Budowy, Jana Kolbucha – Komendanta Gminnego OSP, kierowników jednostek organizacyjnych i przewodniczących rad sołeckich.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia:
1.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.       Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
3.       Stan dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Sulików.
4.       Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulików.
5.       Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
6.       Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7.       Podjęcie uchwał:
a)       w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za lata 2009-2010,
b)       w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2010 rok,
c)       w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
d)       w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku,
e)       w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
f)        zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
g)       w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
h)       w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
i)         w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego  stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze przetargu,
j)        w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
k)       w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły uwagi radnych.
Na sesji radni również nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska przedstawił protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 19 kwietnia 2011 roku.
Radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Społecznej odbytego w dniu 18 kwietnia 2011 roku.
Radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 18 kwietnia 2011 roku.
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Stan dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Sulików.
Przewodniczący poinformował, że na zaproszenie na sesję, które wystosował do Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Romana Głowaczewskiego otrzymał pismo, w którym Dyrektor poinformował o przyczynach nieobecności na sesji oraz zapewnił o chęci współpracy na rzecz poprawy stanu dróg wojewódzkich przebiegających przez teren Gminy Sulików.
Radna Genowefa Wilczak – Raczak odczytała pismo.
Pan Cezary Mostowik – Dyrektor Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w swoim wystąpieniu podkreślił, że jego współpraca z Gminą Sulików, którą określił bardzo pozytywnie trwa już od 13 lat. Naprawy i remonty dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Sulików są uzależnione od środków finansowych, które posiada Starostwo Powiatowe. Na utrzymanie dróg powiatowych w budżecie Powiatu Zgorzeleckiego znajduje się 8 140 000,00 zł, w tym ok. 6 000 000,00 zł to środki na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach tych środków zostanie przebudowana ulica Reymonta w Zgorzelcu, koszt przebudowy to 5 mln zł. Przebudowy wymaga droga powiatowa Radzimów – Miedziana, zniszczona w wyniku zeszłorocznej powodzi, dokumentacja techniczna jest obecnie przygotowywana, Starostwo czeka na środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dyrektor Mostowik poinformował, że Starostwo otrzyma połowę środków z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę mostu w Miedzianej, który praktycznie grozi zawaleniem. Druga połowa środków będzie pochodziła z budżetu Starostwa. Do realizacji ze środków popowodziowych zaliczony został remont drogi Mała Wieś Górna - Radzimów na odcinku 500 m. Wykorzystano możliwość pozyskania środków na remont przynajmniej części tej drogi. Na bieżące utrzymanie dróg po odliczeniu zadań inwestycyjnych pozostaje kwota ok. 1 900 000,00 zł. Środki na utrzymanie dróg powiatowych są więc naprawdę niewielkie. Na remonty cząstkowe, czyli łatanie dróg przeznaczono kwotę 750 tys. zł. Ponadto będzie miało miejsce wykaszanie poboczy dróg i wymiana oznakowania drogowego w niezbędnym zakresie.
 
Radny Tadeusz Polowy określił drogę powiatową łączącą Małą Wieś Górną
i Radzimów Dolny jako drogę poligonową. Dodatkowo droga została zniszczona ciężkim sprzętem. Radny podkreślił, że remont tej drogi jest konieczny. Zdaniem radnego na terenie Powiatu Zgorzeleckiego najgorsze drogi są na terenie Gminy Sulików.
 
Dyrektor Mostowik stwierdził, że zna bardzo dobrze stan dróg powiatowych, ponieważ objeżdża je przynajmniej dwa razy w miesiącu. Dyrektor stwierdził ponadto, że w poprzednich kadencjach były podejmowane próby remontu tej drogi, jednak ówczesny Wójt nie wyraził zgody na partycypację w kosztach remontu. Środki na remonty dróg obecnie są niewystarczające, brakuje nawet na remonty cząstkowe dróg.
 
Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła problem pogłębiającego się wklęśnięcia na moście w Mikułowej, w drodze powiatowej.
 
Radny Marian Kurek pytał czy będzie miała miejsce wymiana asfaltu na drodze powiatowej w Skrzydlicach, w miejscu które wskazywał Dyrektorowi.
 
Dyrektor odpowiedział, że w obecnej chwili nie ma takiej możliwości.
 
Radny Józef Ziomek zwrócił uwagę, na problem wody stojącej w rowach przy drodze powiatowej z Radzimowa do Zawidowa. Stojąca woda może spowodować jej szybsze zniszczenie, w związku z tym należy dokonać naprawy przepustów.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że drogi gminne i wewnętrzne również są bardzo ważne i liczy na to, że Wójt ma pomysł na to, w jaki sposób poprawić ich stan.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał, czy jest szansa na poprawienie stanu drogi zniszczonej przez powódź, która jest wyłożona kostką bazaltową w Wilce, od wiaduktu kolejowego do zajezdni PKS.
 
Dyrektor stwierdził, że postara się załatwić naprawę tej drogi. W kwestii rowów, Dyrektor Mostowik stwierdził, że problemem jest komunalizacja działek, które znajdują się pod drogami, do tej pory nie zostały wykonane podziały geodezyjne. Ponadto rowy niejednokrotnie zostają niszczone przez właścicieli pól sąsiadujących z drogami.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak pytała, kiedy będzie miał miejsce remont odcinka drogi powiatowej łączącej Małą Wieś Górną i Radzimów Dolny.
 
Dyrektor odpowiedział, że nie zna terminu remontu tej drogi.
 
Sołtys Andrzej Polowy, pytał dlaczego nie podjęto działań w sprawie drogi w Radzimowie Dolnym, o której rozmawiał z Dyrektorem.
 
Dyrektor odpowiedział, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu otrzymał polecenie naprawy drogi w Gozdaninie, która nie była przejezdna.
 
Sołtys Ewangelis Zaras, zgłosił problem zniszczenia znaku drogowego, przy wjeździe na Wrociszów Górny. Ponadto Sołtys poruszył problem zwężonej drogi powiatowej, biegnącej przy pierwszych budynkach położonych we Wrociszowie Górnym. Sołtys wyraził również niezadowolenie z powodu nieobecności Starosty na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Spółek Wodnych.
 
Dyrektor odpowiedział, że co roku wydawane jest kilkanaście tysięcy złotych na zakup nowych znaków, które ciągle są niszczone. Znaki nie mogą być wbetonowane w nawierzchnię, ponieważ stwarzałby większe zagrożenie w razie wypadku drogowego. Akty wandalizmu są bardzo częstym zjawiskiem, policja rzadko jest w stanie wykryć sprawcę.
 
Sołtys Bożena Chorąży-Uczkiewicz zgłosiła potrzebę ograniczenia prędkości na drodze powiatowej nr 357, przebiegającej przez Wilkę Bory, skuteczne byłoby również ustawienie progów zwalniających.
 
Dyrektor odpowiedział, że ta sprawa leży również w gestii Policji i Straży Gminnej. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Progi zwalniające nie zawsze są właściwym rozwiązaniem.
 
Radny Tadeusz Polowy, zgodził się ze zdaniem Dyrektora Mostowika, że prędkość na drodze określają stosowne przepisy, do których kierowca powinien się dostosować.
 
Wójt stwierdził, że nie pamięta aby miał miejsce remont drogi, na której wymieniono całą nawierzchnię w ciągu ostatnich lat. Przez ostatnie cztery miesiące miał okazję współpracować z Dyrektorem Mostowikiem i ocenia tę współpracę bardzo pozytywnie, wszystkie działania przebiegają sprawnie i szybko. Wójt zapytał o przewidywany termin remontu drogi powiatowej łączącej Radzimów i Miedzianą.
 
Dyrektor odpowiedział, że Starosta niejednokrotnie prowadził rozmowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie, termin remontu tej drogi trudno jest określić. Dyrektor przekaże to pytanie dla Starosty, który przekaże stosowną odpowiedź w tej sprawie.
 
Wójt stwierdził, że liczy na to że determinacja w działaniu zarówno Dyrektora jak i Starosty zaowocuje nową nawierzchnią na tej drodze, oraz życzył Dyrektorowi pomyślnej realizacji wszystkich zamierzeń i planów.
 
Dyrektor podziękował za zaproszenie i udział w sesji.
 
Pan Henryk Wolf – Dyrektor Kontraktu omówił przebieg budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulików pod kątem przebudowy dróg. Wykonawca budowy sieci kanalizacyjnej po zakończeniu zadania, ma w obowiązku odtworzenie nawierzchni drogi, która polega na utwardzeniu nawierzchni drogowej, pod ruch drogowy KR3, czyli ruchu ciężarowego. Dodatkowe roboty nie są objęte dofinansowaniem. Drogi które zostały zniszczone podczas realizacji projektu zostaną naprawione do czasu odbioru robót. Nie jest zasadne wykładanie asfaltu od razu po zakończeniu robót, ponieważ będzie tam jeszcze przejeżdżał ciężki sprzęt.
 
Radny Andrzej Kurek pytał, czy jest możliwe zagęszczenie tłuczniem miejsc po wykopach, np. na ulicy Sportowej i Wiejskiej.
 
Pan Henryk Wolf odpowiedział, że do czasu dopóki Firma nie wyłoży asfaltu, dosypywanie kamienia, nie jest najlepszym rozwiązaniem. W maju asfalt będzie wylewany w miejscach, gdzie prace zostały zakończone, począwszy od ul. Sportowej.
 
Radny Grzegorz Konarski zgłosił problem na ulicy Kwiatowej w Sulikowie, która została zniszczona przez wykonawców sieci kanalizacyjnej, nie było tam wykopów, ale został złożony piach i ziemia. Mieszkańcy sami pracowali nad tym aby tę drogę utwardzić. Radny pytał, czy istnieje szansa na odtworzenie tej drogi.
 
Pan Henryk Wolf odpowiedział, że droga o której mówił radny, jest również objęta odbiorem i zostanie naprawiona, kiedy Firma będzie kończyć realizację zadania.
 
Ad. 4
Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulików.
Pan Jan Kolbuch - Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Sulikowie przedstawił informację na temat działalności jednostek OSP z terenu gminy.
 
Ad. 5
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Radni otrzymali pisemną informację przed sesją.
Informacja została przyjęta jednogłośnie. (zał. 4)
 
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. (zał. 5)
Ponadto Wójt przedstawił informację na temat sprawy remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy. W budżecie Gminy na 2011 rok na remonty i utrzymanie dróg gminnych znajduje się 87 tys. zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg i transport 35 tys. zł. Na remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych w budżecie zarezerwowano środki w wysokości 145 tys. zł w tym na odśnieżanie i transport 52 tys. zł. Środki na remonty dróg w budżecie Gminy są na prawdę niewielkie. Zdaniem Wójta remont drogi prowadzącej do Ksawerowa jest priorytetem, ponieważ ta droga jest w najgorszym stanie. Brak środków w budżecie ogranicza możliwości remontów dróg. Wójt wystąpił do Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikowania strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe. W przedstawionym protokole strat ujęto informację, że w wyniku zeszłorocznej powodzi zostało uszkodzonych 6160 m dróg oraz 11 przepustów. Łącznie straty oszacowano na wartość około 4 mln zł. Wójt liczy na to, że przynajmniej część środków zostanie przyznana. Wójt poinformował, że w dniu 29 kwietnia będzie miał miejsce odbiór pięciu mostów, które zostały zniszczone w wyniku powodzi, w miejscowościach Sulików, Bierna i Radzimów Górny.
 
(Radny Tadeusz Polowy opuścił sesję – godz. 1418. W sesji udział bierze 14 radnych.)
 
Radny Jerzy Nowicki pytał z czym wiąże się konieczność aktualizacji kosztorysu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice oraz prosił o więcej szczegółów na temat spotkań w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół. Radny pytał także jakie działania zostały podjęte w kierunku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych od początku obecnej kadencji.
 
Radna Weronika Ziółkowska prosiła o szerszą informację na temat spotkań w sprawie budowy elektrowni wiatrowych.
 
Radny Andrzej Dominikowski prosił o szerszą informację na temat spotkania z przedstawicielami Energii Pro.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1)W dniu 30 grudnia 2010 roku została podpisana umowa dotacji, w której przewidziano pokrycie 50% kosztów kwalifikowanych budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Zawidów, Wielichów, Skrzydlice. Istnieją również wydatki niekwalifikowane, nie objęte dotacją, które leżą po stronie gminy. Ponadto zgodnie z ustawą prawo wodne, przyłącza do budynków nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych. W związku z tym istnieje obawa, czy mieszkańcy będą chcieli wydać własne środki na ten cel, który wyniesie ok. 6 tys. zł. Aktualizacja kosztorysu projektu jest konieczna na pół roku przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, dlatego została podpisana umowa z Firmą ESKO, której koszt to ok. 1.500 zł. Wójt dodał, że część wydatków na budowę sieci wodociągowej zostało zaplanowanych przez poprzedniego wójta ze środków pochodzących z podatku od elektrowni wiatrowych. Jednak nie wiemy kiedy elektrownie wiatrowe powstaną na terenie gminy. Skarbnik Gminy dokonała w związku z tym analizy finansowania tej inwestycji, bez udziału dochodów generowanych przez elektrownie wiatrowe. Gmina musiałaby zaciągnąć wówczas kredyt, który byłby bardzo kosztowny i rozłożony w czasie, musiałby zostać spłacony do 2024 roku. Kredyt dodatkowo obciążyłby budżet gminy i zablokowałby realizacje innych zadań.
2) Odnośnie spotkań związanych z budową elektrowni wiatrowych Wójt poinformował, że uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które było poświęcone zatwierdzeniu budżetu Stowarzyszenia, odwołania członków Zarządu w tym byłego Wójta Gminy Sulików. Ponadto na spotkaniu podjęto decyzję o organizacji Biura Obsługi Stowarzyszenia, które miałoby swoją siedzibę w Bogatyni. Zdaniem Wójta przy niewielkim budżecie, jaki jest w posiadaniu Stowarzyszenia tworzenie biura obsługi nie jest zasadne, jednak Walne Zgromadzenie podjęło inną decyzję.
Ponadto Wójt odbył spotkania z trzema firmami, które są zainteresowane budową elektrowni wiatrowych na terenie gminy, są to: Agro Ekoplan, Amerbil, oraz Green Answers. Główną przyczyną zainteresowania inwestorów lokalizacją elektrowni wiatrowych, jest położenie na terenie gminy rozdzielni wysokich napięć w Mikułowie.
3)W kwestii organizacji dowozu uczniów do szkół, Wójt stwierdził, że jeszcze jako radny i członek rady rodziców miał szereg uwag co do realizacji tego zadania. Wójt odbył odrębne spotkania z trzema przewoźnikami: Prezesem PKS Voyager Lubań, Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych Ziemi Zgorzeleckiej oraz Przedstawicielami Firmy Vektor. Podczas spotkań Wójt przedstawił swoje oczekiwania odnośnie organizacji dowozu oraz zapoznał się z oczekiwaniami przewoźników. Zdaniem Wójta, aby organizacja dowozu przebiegała sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami rodziców, należy właściwie przygotować warunki przetargu.
4) Spotkanie z przedstawicielami Energii Pro, odbyło się w sprawie omówienia warunków umowy na serwisowanie urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.
Radny Andrzej Kurek pytał czy w trakcie modernizacji oświetlenia będzie miała miejsce wymiana czujników zegarowych.
Wójt odpowiedział, że nie zostało to określone w umowie, jednak chciałby aby całe oświetlenie było sterowane nowoczesnymi czujnikami elektronicznymi. Wójt poinformował, że Energia Pro przystaje na tę propozycję.
 
Zastępca Wójta w kwestii pozyskiwania środków unijnych, poinformował, że pod koniec marca został złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł na odbudowę rowów melioracyjnych do Wydziału Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Dofinansowanie zostanie przyznane. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie złożył wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania o przyznanie środków na dalszy remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie. W przyszłości należy podjąć działania w zakresie pozyskania środków na rekultywację składowiska odpadów w Sulikowie.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta zostało przyjęte jednogłośnie. (zał. 5)
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał.
1)       w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za lata 2009-2010.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 6)
2)       w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2010 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 7)
3)       w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 8)
4)       w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 9)
5)       w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 10)
6)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 11)
7)       w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 12)
8)       w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 13)
9)       w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego  stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 14)
10)   W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 15)
11)   W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 16)
 
Ad. 8
Zapytania radnych.
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że projekty uchwał, które Wójt przedstawia na posiedzeniach komisji stałych powinny zostać omawiane na odrębnych posiedzeniach, ponieważ zabiera to czas na omówienie głównych tematów na posiedzeniach. Zdaniem radnego materiały na sesję nie powinny być omawiane na posiedzeniach komisji.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że w planie pracy każdej komisji stałej na każdym posiedzeniu, jednym z zaplanowanych punktów jest rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesje. Radna wyjaśniła również, że radny Nowicki chciałby aby nie łączono posiedzeń poszczególnych komisji.
 
Wójt stwierdził, że jest zapraszany na posiedzenia komisji stałych również po to by służyć swoją pomocą i udzielić odpowiedzi na zadawane pytania. Jednym z punktów posiedzeń komisji zawsze było rozpatrywanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy. O przebiegu posiedzeń komisji decydują ich przewodniczący i Przewodniczący Rady Gminy. Radni muszą się dostosować do tych decyzji.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak zwróciła uwagę, że nie należy planować posiedzeń komisji w jednym dniu, ponieważ mogą się one nałożyć na siebie tak jak miało to miejsce w przypadku posiedzeń Komisji Społecznej i Komisji Budżetu i Finansów.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała jak wygląda sprawa sprzedaży budynku po byłym gimnazjum na ul. Nowe Miasto w Sulikowie, w związku z tym że od pewnego czasu na budynku znajduje się baner propagujący jego sprzedaż. Podczas silnego wiatru osypują się fragmenty tynku i poszycia dachowego z budynku. Odpadający tynk stanowi zagrożenie dla osób przebywających w jego okolicy. 
 
Wójt poinformował, że budynek po byłym gimnazjum na ul. Nowe Miasto jest przeznaczony do sprzedaży od kilku lat, w związku z tym na budynku zawieszony został baner. Niestety nie ma większego zainteresowania tym budynkiem, dlatego należałoby zintensyfikować działania w tym zakresie, np. poprzez zaangażowanie agencji nieruchomości. Wójt zlecił w ostatnim czasie kontrolę budynku dla Gminnego Zakładu Komunalnego, w związku z licznymi uwagami co do jego stanu.
 
Radny Łukasz Stachowski pytał, kiedy punkty ujęcia wody na cmentarzu komunalnym w Sulikowie będą mogły zostać wykorzystywane przez mieszkańców, ponieważ obecnie nie działają prawidłowo.
 
Wójt odpowiedział, że sprawdzi stan tych hydrantów, być może wymagają jedynie regulacji.
 
Radny Marian Kurek zgłosił potrzebę nawiezienia kamienia na drogę przy świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach.
 
Wójt odpowiedział, że kamień jest w tym miejscu potrzebny i tam się znajdzie.
 
Ad. 9
Przewodniczący rad sołeckich nie zgłosili zapytań.
 
Ad. 10
W związku z brakiem zapytań, wójt nie udzielał odpowiedzi.
 
Ad. 11
Przewodniczący poprosił przewodniczących stałych komisji Rady Gminy o pozostanie po zakończeniu sesji na Sali konferencyjnej w celu ustalenia terminów posiedzeń komisji.
 
Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego przez radnych do dnia 30 kwietnia.
 
Wójt poprosił sołtysów o pozostanie po sesji na sali konferencyjnej oraz zaprosił wszystkich obecnych na uroczystości patriotyczne w dniu 3 maja na Placu Wolności w Sulikowie.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął VII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1515)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 4714
Nazwa dokumentu: Protokół nr 7
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2011-06-02 13:14:58
Data udostępnienia informacji: 2011-06-02 13:14:58
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 13:48:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner