logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      minus Maj
         minus VIII/56/11
         minus VIII/57/11
         minus VIII/58/11
         minus VIII/59/11
         minus VIII/60/11
         minus VIII/61/11
         minus VIII/62/11
         minus VIII/63/11
         minus VIII/64/11
         minus VIII/65/11
         minus VIII/66/11
         minus VIII/67/11
         minus VIII/68/11
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Maj > VIII/66/11

 

UCHWAŁA NR VIII/66/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 MAJA 2011 ROKU
 
w sprawie uchwalenia programu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2010-2014.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Sulików (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 roku, nr 326, poz. 4335 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się program kadencyjny Rady Gminy Sulików, określający główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań przez Radę Gminy Sulików w kadencji 2010-2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 
 
 
Załącznik do uchwały nr VIII/66/11
Rady Gminy Sulików
z dnia 30 maja 2011 roku
 
PROGRAM KADENCYJNY RADY GMINY SULIKÓW NA LATA 2010-2014
 
W sferze gospodarczej:
1. Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości w celu tworzenia nowych miejsc pracy (opracowanie systemu ulg i zwolnień dla inwestorów).
2. Kontynuacja inwestycji w zakresie infrastruktury:
-modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych,
-wykonanie bezpiecznych dojść do obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
-lobbing na rzecz remontu dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez teren gminy,
-kontynuacja oświetlenia dróg i doświetlenia istniejących sieci,
-kontynuacja prac związanych z kanalizacją i wodociągowaniem gminy,
-kontynuacja działań na rzecz budowy drogi do wywozu urobku z kopalni Radan Bazalt,
-lobbing na rzecz odbudowy i remontów urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.
3. Poszukiwanie zewnętrznych środków pozabudżetowych – wsparcie dla podejmowanych działań.
4. Lobbing na rzecz odbudowy koryta rzeki Czerwona Woda na odcinku od Małej Wsi Dolnej przez Sulików do Radzimowa Dolnego.
W sferze społecznej:
1. Tworzenie warunków do poprawy jakości kształcenia i wychowania dzieci.
2. Wspieranie stypendiami dzieci z najuboższych rodzin. Objęcie szczególną opieką rodzin dysfunkcyjnych.
3. Udoskonalenie działań w zakresie poprawy efektywności procesów remontów komunalnej substancji mieszkaniowej – budowa mieszkań socjalnych.
4. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych społeczeństwa – rozwój działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie i świetlic wiejskich (remont istniejących, budowa nowych obiektów).
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i wspieranie ich statutowej działalności.
6. Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 

 

Ilość odwiedzin: 1956
Nazwa dokumentu: VIII/66/11
Skrócony opis: W sprawie uchwalenia programu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2010-2014.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-30 10:04:00
Data udostępnienia informacji: 2011-06-03 10:04:50
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-03 10:11:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner