logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
               minus Protokół nr 8
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 3
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 21 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Wszyscy radni byli obecni na posiedzeniu.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy,
oraz w części posiedzenia:
-Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1. Gospodarka odpadami na terenie Gminy. Funkcjonowanie Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
  3. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Pan Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu, przedstawił informację na temat obecnej sytuacji Spółki. Problemy finansowe Spółki rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku, w związku z awarią kompaktora. Spółka nie maiła środków na remont kompaktora, ponieważ należało spłacić raty za zdeponowanie odpadów na składowisku w Stojanowie. Prezes wystąpił z prośbą do właścicieli Spółki o pomoc finansową na remont lub zakup nowego kompaktora. Nie otrzymał odpowiedzi od żadnego właściciela. W związku z koniecznością rozgarniania dużej ilości odpadów po sierpniowej powodzi Spółka zakupiła spycharkę gąsienicową (koszt 21 960,00 zł). W grudniu 2010 r. Prezes ponownie wystąpił do wszystkich przedstawicieli o pomoc finansową w wysokości 203 960,45 zł na wykonanie obwałowań, wykonanie drogi dojazdowej, wykonanie warstw izolacyjnych i dokończenie odgazowania składowiska. Prezes otrzymał odpowiedź jedynie od Wójta Gminy Sulików, iż nie jest w stanie udzielić wsparcia finansowego.
Na koniec 2010 roku pojawiły się nowe wydatki w wysokości 285 246,00 zł za składowanie odpadów. Zapłacona została pierwsza rata w wysokości 76 492,00 zł. Pozostałe 210 000,00 zł zostaną zamierzone w ratach. Prezes wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z propozycją spłaty w ratach. W lutym 2011 roku Prezes ponownie wystąpił do Wójta Gminy Sulików, Wójta Gminy Zgorzelec i Wójta Gminy Pieńsk z informacją o złej sytuacji finansowej i sprzętowej Spółki. W 2010 roku składowisko odpadów w Stojanowie wygenerowało koszty w wysokości 680 597,78 zł.
W dniu 17 lutego br. w Spółce rozpoczęła się kontrola Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie wymagań ochrony środowiska z interwencji mieszkańca Gminy Pieńsk. Efektem tej kontroli będą wielosettysięczne kary i zamknięcie składowiska odpadów w Stojanowie w ciągu dwóch miesięcy.
W przyszłym tygodniu Prezes zamierza złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Spółki oraz poinformuje Urząd Pracy i przedstawiciela załogi o zwolnieniu pracowników Spółki.
 
Przewodniczący stwierdził, że w tej sytuacji należy jak najszybciej doprowadzić do spotkania trzech właścicieli Spółki. Radni zwrócili uwagę na konieczność przejęcia samochodu zakupionego przez Gminę Sulików na potrzeby Spółki oraz doprowadzić do zamknięcia Spółki aby nie generować wyższych kar.
 
Ad. 2
Wójt przedstawił następujące projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy:
1)      W sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
2)      W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
      3) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików,
           w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
      4) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików,
           w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Radni we wstępnym głosowaniu odrzucili oba projekty uchwał 12 głosami przeciwnymi i 3 głosami wstrzymującymi się.
5)      W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.
6)      W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.
7)      W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
8)      W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
9)      W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
10)  W sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
11) W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
 
Wójt poinformował, że zgodnie z ustawa o funduszu sołeckim do końca marca należy podjąć uchwałę w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok lub jego nie wyodrębnienia. W związku z tym radni otrzymali dwa projekty uchwał aby mogli rozważyć tę kwestię.
Radni we wstępnym głosowaniu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1)      Radny Bogdan Kaczmarczyk zgłosił problem mieszkańców. Wójt odpowiedział, że na zebrania wiejskie w Studniskach Dolnych i Górnych zaproszeni zostaną przedstawiciele firmy budującej kanalizację.
1)      Radny Kaczmarczyk pytał, z czym jest związane opóźnienie w przekazaniu dotacji dla klubów sportowych. Wójt odpowiedział, że w związku ze zmianą ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, do końca listopada ubiegłego roku powinna zostać podjęta uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Uchwała ta została podjęta dopiero w grudniu ubiegłego roku. W związku z tym procedura przyznania dotacji dla klubów sportowych przedłużyła się. Przygotowaniem projektu uchwały zajmowała się Pani Sekretarz.
2)      Radny Andrzej Dominikowski pytał, czy droga od przystanku we Wrociszowie Dolnym do Ksawerowa. Droga jest praktycznie nieprzejezdna.
3)      Radny Łukasz Stachowski zwrócił się do radnych z inicjatywą aby po każdej sesji, radni którzy będą mieli taką wolę składali dowolną sumę powyżej 10 zł. Odłożone śroki radni będą mogli przekazać dla ubogier rodziny z terenu gminy. Radny Stachowski zaoferował że będzie mógł pełnić funkcję skarbnika. Radni poprali inicjatywę radnego.
4)      Radna Genowefa Wilczak – Raczak poinformowała, że kolejny kurs autobusu do Zgorzelca został wycofany. Radna prosiła aby wystąpić do przewoźników o uruchomienie dwóch kursów. Radna Agnieszka Nachotko stwierdziła, że potrzebne są również kursy autobusów ze Studnisk do Sulikowa, ponieważ osoby starsze nie mają żadnego środka transportu do ośrodka zdrowia.
5)      Przewodniczący odczytał dwie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Sulików nr IV/13/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018 oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Sulików przedstawionego w uchwale nr IV/14/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku Uchwała Budżetowa Gminy Sulików na rok 2011.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1910.
 
Protokołowała:
A.    Adamiak
 

 

Ilość odwiedzin: 1958
Nazwa dokumentu: Protokół nr 3
Skrócony opis: Protokół nr 3 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 12:12:15
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 12:12:15
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 11:07:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner