logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
               minus Protokół nr 8
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 4
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 18 kwietnia 2011 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
 
Posiedzeniu przewodniczyła Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni na posiedzeniu.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński - Wójt Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
W części posiedzenia przewodniczący rad sołeckich:
-Genowefa Wilczak – Raczak – Sołtys Sołectwa Bierna,
-Adam Czesnakowski – Sołtys Sołectwa Mała Wieś Dolna,
-Tadeusz Ostapiuk – Sołtys Sołectwa Bierna,
-Anna Marczyk – Sołtys Sołectwa Mikułowa,
-Małgorzata Pławiak – Sołtys Sołectwa Mała Wieś Górna,
-Ewa Wrzeszcz – Sołtys Sołectwa Radzimów Górny,
-Teresa Robaszewska – członek Rady Sołeckiej Sołectwa Studniska Dolne,
-Marek Biliński – Sołtys Sołectwa Studniska Górne,
-Elżbieta Wadzicka – Sołtys Sołectwa Skrzydlice,
-Ewangelis Zaras – Sołtys Sołectwa Wrociszów Górny,
-Beata Mazur – Sołtys Sołectwa Stary Zawidów,
-Zdzisław Zdzitowiecki – Sołtys Sołectwa Wilka,
-Bożena Chorąży – Uczkiewicz – Sołtys Sołectwa Wilka Bory,
oraz członkowie Komisji Społecznej: Weronika Ziółkowska, Marian Kurek, Anna Pawlak, Andrzej Dominikowski.
 
 
Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, oraz zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegającą na przesunięciu punktu dotyczącego rozpatrzenia projektów uchwał w związku z tym, że Komisja Społeczna nie zdążyła na swoim posiedzeniu zrealizować tego punktu.
 
Porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  2. Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Sołeckich. Informacja na temat realizacji zadań z funduszu soleckiego na 2011 rok. Plany podziału środków sołeckich na rok 2012. Analiza prowadzenia dokumentacji z działalności sołectw
  3. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
  4. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Radni zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
1. W sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za lata 2009-2010.
Projekt uchwały omówiła Pani Marta Brzozowska – referent ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Sulików.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
2. W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodnicząca Komisji przekazała wniosek Pana Andrzeja Kurka – Sołtysa Sołectwa Sulików, który nie mógł być obecny na posiedzeniu, dotyczący uregulowania kwestii diet pobieranych przez sołtysów.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
3. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
4. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2010 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
5. W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
6. W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
7. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
8. W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
9. W sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
10. W sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze przetargu.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
11. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji, podziękowała sołtysom za tak liczne przybycie oraz złożyła gratulacje wyboru na stanowisko sołtysa. Przewodnicząca poprosiła, o przedstawienie informacji na temat działań podejmowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
 
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak: Środki z funduszu sołeckiego przypadające na Sołectwo Bierna w 2011 roku – 13 771,00 zł. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych środków to:
-Zakup dwóch aparatów powietrznych wraz z wyposażeniem dla OSP Bierna,
-Zakup karuzeli na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej,
-Zakup materiałów do budowy piłkochwytów na boisku sportowym w Radzimowie Górnym.
Aparaty powietrzne zostały już zakupione i przekazane strażakom. Karuzela została ustawiona przy Szkole Podstawowej. Piłkochwyty zostaną zakupione w najbliższym czasie.
 
Pan Adam Czesnakowski – Sołtys Sołectwa Mała Wieś Dolna poinformował, że poprzedni sołtys nie przekazał mu dokumentacji sołectwa, co wynika z konfliktu który zaistniał między nimi i nie zna dokładnego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
Skarbnik Gminy poinformowała, że Sołectwo Mała Wieś Dolna ze środków z funduszu sołeckiego zaplanowało remont drogi wewnętrznej nr 178 oraz środki dla OSP Sulików na wymianę okna w remizie OSP.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak: Środki z funduszu sołeckiego przypadające na Sołectwo Mała Wieś Górna – 8 152,00 zł. Środki zaplanowano na stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej. Działania w tym zakresie nie zostały jeszcze podjęte, ale sołtys planuje zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na stworzenie miejsca integracji społecznej na terenie sołectwa włączając w to remont budynku po byłej świetlicy.
 
Sołtys Anna Marczyk - Środki z funduszu sołeckiego przypadające na Sołectwo Mikułowa – 11 793 zł. Środki zaplanowano na remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej. W Sołectwie Mikułowa działa grupa odnowy wsi, która składa wnioski o uzyskanie funduszy zewnętrznych. Sołectwo bierze udział w plebiscycie na najpiękniejszą wieś w Polsce, co motywuje mieszkańców i zarządców budynków do zadbania o porządek swojej posesji. Naprzeciwko budynku świetlicy przygotowywane jest miejsce spotkań w plenerze. Zimą sołectwo chce zorganizować lodowisko.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz: Środki z funduszu sołeckiego przypadające na Sołectwo – 15 845,00 zł. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych środków to:
-Kontynuacja remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym.
-Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Radzimowie Górnym.
-Zakup farb do pomalowania przystanków autobusowych znajdujących się na terenie sołectwa. Zakup piłkochwytów będzie w najbliższym czasie realizowany. Członkowie rady sołeckiej zaoferowali pomoc przy odmalowaniu przystanków na terenie sołectwa. W budynku po byłej szkole podstawowej zostanie wyremontowany korytarz i kolejne pomieszczenie. Wyborem wykonawcy remontu zajmie się Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie.
 
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na problem pojemników do segregacji znajdujących się na placu przy kościele w Radzimowie Górnym. Mieszkańcy wyrzucają odpady różnego rodzaju do pojemników i obok nich, kiedy te już się nie mieszczą. Zdaniem Przewodniczącej wygląda to bardzo niekorzystnie i należałoby rozważyć przeniesienie pojemników w inne miejsce, które nie jest tak widoczne.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka: Środki z funduszu sołeckiego przypadające na Sołectwo – 8 079,00 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej.
Sołtys zwróciła uwagę, że trakcie zimy pękły rury od ogrzewania centralnego. W świetlicy należy pomalować ściany.
 
Sołtys Beata Mazur: Środki z funduszu sołeckiego przypadające na Sołectwo Stary Zawidów – 14 905,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej oraz zakup motopompy dla OSP Stary Zawidów. Remont świetlicy wiejskiej został już ukończony.
 
Sołtys Marek Biliński - Środki z funduszu sołeckiego przypadające na Sołectwo Studniska Górne – 13 627,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży. Zdaniem sołtysa teren pod placem zabaw powinien zostać utwardzony, dlatego potrzebny jest kamień. Mieszkańcy zaoferowali swoją pomoc przy tym działaniu.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki - Środki z funduszu sołeckiego przypadające na Sołectwo Wilka – 8 565,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw.
 
Sołtys Bożena Chorąży – Uczkiewicz poinformowała, że prze wiele lat środki przypadające na sołectwo Wilka Bory nie zostały wykorzystywane i przepadały. Jako nowy sołtys wraz z Radą Sołecką planują przyszłoroczne środki wykorzystać jak najlepiej, ponieważ sołectwo ma wiele potrzeb.
 
Sołtys Ewangelis Zaras - Środki z funduszu sołeckiego przypadające na Sołectwo Wrociszów Górny – 8 707,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej oraz doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.
 
Sołectwo Radzimów Dolny:
Zakup kamienia wraz z transportem na drogi nr 65 i 536 znajdujące się w Radzimowie Dolnym.
 
Sołectwo Studniska Dolne:
Wykonanie utwardzenia placu przy szatni klubu sportowego na boisku sportowym w Studniskach Dolnych oraz wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych w sprzęt ochrony osobistej strażaka (m.in. 6 kompletów umundurowania specjalnego, 6 par obuwia specjalnego, 6 hełmów, 6 par rękawic specjalnych, 2 aparaty ochrony dróg oddechowych, 2 radiostacje).
 
Sołectwo Sulików:
Zakup samojezdnej kosiarki do wykaszania terenów trawiastych położonych wokół obiektu sportowego i płyty boiskowej położonej przy ulicy Sportowej w Sulikowie.
Zakup umundurowania i obuwia specjalnego oraz hełmów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Sulikowie.
 
Sołectwo Wrociszów Dolny:
Remont sufitu w świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym wraz z oświetleniem.
Położenie drenaży wokół świetlicy wiejskiej wraz z odprowadzeniem do pobliskiego rowu melioracyjnego.
Renowacja boiska sportowego wraz z zakupem sprzętu sportowego.
 
Wójt podziękował sołtysom za ich zaangażowanie w rozwój gminy oraz zapewnił, że jeżeli tylko będzie to możliwe będzie służył swoim wsparciem. Wójt stwierdził ponadto, że cieszy go zaangażowanie mieszkańców w pomoc swoim sołectwom i podkreślił, że środki z funduszu sołeckiego należy rozdysponowywać rozsądnie na działania, które przyniosą widoczne efekty – jak np. zakup farby na pomalowanie przystanków autobusowych lub zakup tablic informacyjnych, które są wizytówką każdej wsi.
 
Przewodnicząca podkreśliła, że bardzo istotne są działania sołectw na rzecz najmłodszych mieszkańców. Ważne jest aby dzieci miały miejsce, w którym mogą spędzić czas wolny aktywnie, a nie przed komputerem.
 
Ad. 3
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został rozpatrzony w punkcie pierwszym.
 
Ad. 4
W sprawach różnych.
1) Przewodnicząca Komisji przekazała wszystkim obecnym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1845.
 
Protokołowała:
A. Adamiak.

Ilość odwiedzin: 3430
Nazwa dokumentu: Protokół nr 4
Skrócony opis: Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 18 kwietnia 2011 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 12:20:25
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 12:20:25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 11:07:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner