logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
               minus Protokół nr 8
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 5
Z posiedzenia Komisji Budżetu Gminy i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 24 maja 2011 roku o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
 
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, że w oczekiwaniu na przybycie Wójta przedstawi jedną z przygotowanych na posiedzenie informacji na temat pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych i odczytała informację na temat realizacji zadania: „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików i Gminie Hohendubrau.
 
Po przybyciu Wójta na posiedzenie Komisji rozpoczęto realizację porządku posiedzenia od sprawy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok i sprawy udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2010 rok.
 
W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono następujące kwestie:
-Sprawę finansowania zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
-Dotacji udzielonych gminie w związku z zeszłoroczną powodzią, która nawiedziła Gminę Sulików.
-Sprawę dożywiania dzieci. Radni zwrócili uwagę na to, że posiłki uczniów w jednym czasie z osobami objętymi pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy często są pod wpływem alkoholu nie jest stosowne. Wójt poinformował, że wydał polecenie aby posiłki dla osób z zewnątrz były wydawane o późniejszej porze.
-Regulacja koryta rzeki Czerwona Woda na odcinku Mała Wieś Górna-Sulików. Wójt poinformował, że podjął rozmowy z Dyrektorem Oddziału Dolnośląskiego Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim – Panem Franciszkiem Krajentą. W związku z bardzo niskimi środkami na utrzymanie koryt rzek, ustalono, że w ciągu kilku tygodni na korycie rzeki Czerwona Woda na odcinku Mała Wieś Górna – Sulików będą miały miejsce głębsze zabiegi eksploatacyjne w miarę możliwości finansowych. Oddział Dolnośląskiego Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim przeznaczy na to 50 tys. zł, a z budżetu Gminy Sulików przekazane na ten cel zostanie 15 tys. zł.
-Sprawa umorzeń podatku rolnego. Skarbnik Gminy poinformowała, że znaczna część umorzeń była spowodowana skutkami zeszłorocznej powodzi. Rolnicy, którzy ponieśli dotkliwe straty z powodu powodzi zwracali się o umorzenie podatku.
-Finansowanie remontów rowów melioracyjnych na terenie Gminy Sulików.
-Funkcjonowanie świetlic profilaktycznych na terenie Gminy.
-Remont dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Wójt przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Sulików.
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o wykoszenie i uporządkowanie terenu wokół budynku po byłym gimnazjum na ul. Nowe Miasto.
 
Wójt przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
 
Ad. 2/Ad. 3
Wójt przedstawił informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych i pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. (pełne informację w załączeniu do protokołu).
Radny Bogdan Kaczmarczyk zgłosił potrzebę zmiany lokalizacji pojemników do segregacji odpadów w Studniskach Dolnych. Radny proponuje ulokowanie pojemników koło posesji Pana Petrowa. Radny poinformował, że Pan Petrów wyraził zgodę na ustawienie pojemników.
 
Ad. 4
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał:
Członkowie Komisji ustalili, że projekty do których nie są zgłaszane żadne uwagi nie będą przegłosowywane.
1)      W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
Komisja nie zgłosiła uwag do projektu uchwały.
2)      W sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Bierna 64, w drodze przetargu.
Komisja nie zgłosiła uwag do projektu uchwały.
3)      W sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Sulikowie.
Komisja nie zgłosiła uwag do projektu uchwały.
4)      W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulików.
 
5)      W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Wójt przedstawił pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat projektu uchwały.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
6)      W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
7)      W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
We wstępnym głosowaniu komisja przyjęła oba projekty uchwał 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła następujące projekty uchwał:
 
8)      W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
9)      W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
10) W sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Sulików.
Komisja nie zgłosiła uwag do projektów uchwał.
 
11) W sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Sulików.
Zdaniem członków komisji członkami komisji doraźnej powinni zostać przewodniczący komisji stałych i Przewodniczący Rady Gminy.
 
Ad. 5
W sprawach różnych:
1)      Radny Jerzy Nowicki zgłosił potrzebę pilnej naprawy załamanej drogi w Starym Zawidowie, droga jest nieprzejezdna, radny zabezpieczył ją taśmami, aby kierowcy nie uszkodzili samochodów.
Wójt odpowiedział, że firma rozpoczęła już naprawę drogi i wkrótce będzie przejezdna.
2)      Radny Jerzy Nowicki zgłosił potrzebę wykoszenia poboczy dróg.
3)      Radny Łukasz Stachowski zgłosił potrzebę przycięcia gałęzi drzew na Placu Wolności w Sulikowie, dzięki czemu młodzież, która tam przesiaduje i spożywa alkohol będzie bardziej widoczna.
4)      Radny Jan Solecki zwrócił uwagę na organizację dyżurów Straży Gminnej w godzinach południowych, również ze względu na sytuacje o których mówił radny Łukasz Stachowski.
5)      Członkowie Komisji ustalili, że posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów będą się rozpoczynały o godz. 1500.
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1900.
Protokołowała:
A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 2111
Nazwa dokumentu: Protokół nr 5
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu Gminy i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 24 maja 2011 roku o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 12:22:24
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 12:22:24
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 11:10:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner