logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
               minus Protokół nr 8
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 5
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 23 maja 2011 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji.
Nieobecny na posiedzeniu był radny Marian Kurek.
Radny Józef Ziomek spóźnił się przybył na posiedzenie o godz. 1450.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jacek Flaszyński – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2010 rok.
 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła uchwałę nr I/112/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywna informację na temat sprawozdania.
 
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał:
1)      w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie,
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2)      w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Bierna nr 64, w drodze przetargu.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3)      w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Sulikowie.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
4)      w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików.
Zastępca omówił projekt uchwały oraz poinformował, że Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu wydał pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Członkowie komisji stwierdzili, że mieszkańcy gminy nie są zadowoleni że odpady będą odbierane tylko co drugi tydzień.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
5)      w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików zostaną poddane pod głosowanie na sesji.
 
6)      w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
7)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
8)      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
9)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
10)             w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Sulików.
Zdaniem Komisji w skład Komisji doraźnej powinno wejść Prezydium Rady Gminy.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1. Radny Andrzej Dominikowski pytał kiedy będzie miał miejsce remont drogi na Ksawerów.
Zastępca Wójta odpowiedział, że został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu tej drogi. Remont będzie wykonany w zakresie odpowiednim do środków w budżecie. W czerwcu powinny zostać rozpoczęte prace.
2. Radny Józef Ziomek pytał kiedy kluby sportowe otrzymają środki na swoją działalność.
Zastępca Wójta odpowiedział, że przygotowywana jest procedura konkursowa na której zostaną rozpatrzone oferty klubów sportowych.
2.      Przewodnicząca Komisji zgłosiła potrzebę namalowania przejścia dla pieszych, przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej. Kierowcy nie przestrzegają ograniczenia prędkości, które tam obowiązuje, w związku z tym radna ma nadzieje że pasy spowodują większą ostrożność kierowców.
3.      Radna Anna Pawlak mówiła o potrzebie naprawy uszkodzeń drogi powiatowej w miejscu skrzyżowania z drogą do Starego Zawidowa w Miedzianej.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1540.
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 
 

Ilość odwiedzin: 1912
Nazwa dokumentu: Protokół nr 5
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 23 maja 2011 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 12:33:57
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 12:33:57
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 12:07:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner