logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 5
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 25 maja 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jacek Flaszyński – Zastępca Wójta Gminy Sulików.
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za rok 2010 oraz sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików w odniesieniu do sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2010 rok.
Ponadto Zastępca Wójta Gminy Sulików przedstawił informację o stanie mienia Gminy Sulików.
Zastępca Wójta przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok oraz pozytywna opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
W dyskusji nad członkowie Komisji poruszyli kwestię zadłużenia gminy oraz wydatków na usuwanie skutków powodzi.
 
Ad. 2
Komisja wstępnie rozpatrzyła następujące projekty uchwał:
1)      W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2)      W sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Bierna 64, w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3)      W sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
4)      W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulików.
Członkowie Komisji zwrócili uwagę na to, że mieszkańcy nie są zadowoleni z faktu, że odpady będą odbierane co dwa tygodnie oraz z ceny tej usługi, która będzie świadczona przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych. Zastępca Wójta stwierdził, że odbiór odpadów o dwa tygodnie wiąże się z dużym rozproszeniem terenu gminy i racjonalizacją wydatków. Ponadto Zastępca Wójta przedstawił Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie pozytywnej opinii na temat projektu uchwały.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
5)      W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Zastępca Wójta stwierdził, że od 2007 roku stawki za odbiór odpadów nie były regulowane i nawet po proponowanej podwyżce będą równe lub niższe niż w większości sąsiednich samorządów.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
6)      W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Zdaniem radnego Grzegorza Konarskiego w sprawie likwidacji dróg które łączą Sulików i Mikułową powinni wypowiedzieć się także mieszkańcy Mikułowej, ponieważ również korzystają z tej drogi.
Zastępca Wójta odpowiedział, że nieruchomości znajdują się w obrębie Sulikowa, przebiegają przez teren Kopalni Bazaltu, więc zgodnie z prawem, w kwestii likwidacji i sprzedaży dróg wypowiedzieli się mieszkańcy Sulikowa, opowiadając się za tą propozycją.
Zdaniem Przewodniczącego Komisji w tej kwestii powinni wypowiedzieć się rolnicy, którzy mają tym obszarze swoje nieruchomości, w związku z tym stwierdził, że projekt uchwały powinien zostać przesunięty na kolejną sesję.
W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja nie zajęła ostatecznego stanowiska w sprawie projektów uchwał. Nad projektem uchwały głosowano następująco: 1 głos przeciwny, 3 głosy wstrzymujące się i 1 głos za.
 
7)      W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
8)      W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
9)      W sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Sulików.
Członkowie Komisji zasugerowali że w pracach nad zmianami w Statucie Gminy powinien wziąć udział Przewodniczący Klubu Radnych – Pan Łukasz Stachowski oraz Przewodniczący Rady Gminy.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1)      Odnośnie propozycji do Programu Kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2010-2014 radna Genowefa Wilczak – Raczak zapytała czy radni mają dodatkowe propozycje do projektu programu. Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek aby w Programie została ujęta sprawa budowy remizy strażackiej, świetlicy i garażu dla OSP w Radzimowie. Radny w poprzednich kadencjach zgłaszał potrzebę realizacji tych zadań, jednak nie przyniosło to żadnych efektów. Radny Andrzej Kurek stwierdził, że w Programie odbudowa koryta rzeki Czerwona Woda powinna zostać określona na odcinku od Małej Wsi Dolnej do Małej Wsi Górnej przez Sulików.
2)      Radna Genowefa Wilczak-Raczak zgłosiła problem zawieszenia kolejnego autobusu z Zawidowa przez Bierną do Zgorzelca. Mieszkańcy mają obecnie utrudniony dojazd do Sulikowa i Zgorzelca. Zastępca Wójta odpowiedział, że skontaktuje się w tej sprawie ze Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych Ziemi Zgorzeleckiej.
3)      Radny Tadeusz Polowy prosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie remontu drogi Sulików – Radzimów, ponieważ uszkodzenia tej drogi stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zastępca Wójta odpowiedział, że kontaktował się w tej sprawie z Panem Cezarym Mostowikiem – Dyrektorem Wydziału Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu, który zadeklarował naprawę tej drogi.
4)      Radny Andrzej Kurek zgłosił problem nierównej nawierzchni drogi na ul. Kościelnej. Zdaniem radnego wykonawca budowy sieci kanalizacyjnej powinien usunąć nierówności i uszkodzenia.
5)      Radny Grzegorz Konarski zgłosił potrzebę uprzątnięcia kamienia, który pozostał na ulicach: Jasnej, 8 maja i Zawidowskiej w wyniku budowy kanalizacji. Kamień stwarza niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, może spowodować uszkodzenia pojazdów i budynków na tej ulicy.
6)      Radny Konarski mówił o potrzebie organizacji zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego na terenie Gminy.
7)      Radny Andrzej Kurek mówił o potrzebie dodatkowego zabezpieczenia bramy do składowiska odpadów w Sulikowie. Łańcuch i kłódka zaraz po założeniu są uszkadzane, a śmieci nadal wyrzucane na składowisko. Zastępca Wójta stwierdził, że problem może zostać rozwiązany poprzez wykopanie głębokiego rowu, który utrudni wjazd na teren składowiska odpadów.
8)      Radny Grzegorz Konarski zgłosił potrzebę nawiezienia 12 ton kamienia na drogę prowadzącą do Podgórza – m.in. do posesji Pana Jana Faderewicza.
9)      Radna Genowefa Wilczak-Raczak mówiła o potrzebie nawiezienia kamienia na drogi w Biernej, m.in. na drogę do tzw. „kociego zamku”.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1715.
 
Protokołowała:
A.    Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 1887
Nazwa dokumentu: Protokół nr 5
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 25 maja 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 12:36:43
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 12:36:43
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 11:39:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner