logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PROJEKT


Protokół nr 12
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 września 2011 roku o godz. 10:00
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jan Solecki.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XII w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
(nieobecny był radny Bogdan Kaczmarczyk)

Przewodniczący powitał  Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnika Gminy, dr Jacka Kurzawę
i Natalię Rynkowską z Firmy BBF z Poznania. oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich
i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Przewodniczący poinformował, że do porządku obrad należy wprowadzić dodatkowo projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Wraz z proponowaną zmianą proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
2. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulików wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym,
b) w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
c) w sprawie przyjęcia Raportu  z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików za lata 2009-2010,
d) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wrociszów Dolny,
e) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików,
f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2011 rok.
6.   Zapytania radnych.
7. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Sprawy różne. Komunikaty.
Porządek obrad wraz z proponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący poinformował, że do pracownika Biura Rady Gminy wpłynęły następujące uwagi do projektów protokołów z poprzednich sesji od radnej Bogusławy Delijewskiej:
-w projekcie protokołu nr 9 na stronie 3 w ostatnim akapicie w wypowiedzi Wójta zdaniem radnej powinna nastąpić zmiana stwierdzenia: „Wójt spotykał się w sprawie likwidacji i sprzedaży dróg zarówno z Panią Delijewską jak i Panią Byczek, wówczas był przekonany że dyskusja przebiega w zupełnie innym tonie niż w tym w którym zostało napisane pismo” na „Wójt spotykał się w sprawie likwidacji
i sprzedaży dróg z jednym z właścicieli działek (Panią Byczek), wówczas był przekonany że dyskusja przebiega w zupełnie innym tonie niż w tym w którym zostało napisane pismo”.
-w projekcie protokołu nr 10 na str. 2 zdaniem radnej należy wprowadzić zmianę w zapisie przebiegu głosowania. Poprawny zapis będzie brzmiał: „Uchwała została odrzucona 2 głosami przeciwnymi, 5 głosami wstrzymującymi się, przy 7 głosach za”.

Radni nie zgłosili innych uwag do protokołów z sesji.
Projekty protokołów z sesji w dniach 30 czerwca, 6 września i 13 września wraz ze zgłoszonymi zmianami zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 2
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
W związku z obecnością na sesji dr Jacka Kurzawy i Pani Natalii Rynkowskiej z Firmy BBF Przewodniczący zaproponował aby rozpocząć realizację tego punktu obrad od przedstawienia prezentacji multimedialnej na temat Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików za lata 2009-2010, który wiąże się z jednym z projektów uchwał przewidzianym w porządku obrad.

Pani Natalia Rynkowska przedstawiła prezentację multimedialną w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010.

Radna Bogusława Delijewska zapytała czy firma sporządzając Raport posiadała konkretne wskaźniki od kopalni bazaltu odnośnie poziomu hałasu i zapylenia.

Pani Rynkowska odpowiedziała, że firma posiadała informację jedynie o tym, że pomiary poziomu hałasu i zapylenia są prowadzone.
Dr Jacek Kurzawa w uzupełnieniu dodał, że ani gmina, ani inne podmioty nie posiadają informacji o wysokości tych wskaźników, nad czym bardzo ubolewa. Jedynym podmiotem, który może dokonać pomiarów jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jednak ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie nie przewiduje aby takie informacje były upubliczniane.

Radny Jerzy Nowicki pytał, czy tworząc Raport pracownicy firmy byli na terenie Gminy Sulików. Radny stwierdził, że poza Sulikowem są także inne miejscowości, o których także należy pamiętać. Radny uznał, że śmieszy go to, że w raporcie ujęto przejścia dla zwierząt lub ścieżki rowerowe podczas gdy na terenie gminy często to mieszkańcy nie mogą się poruszać po dobrych drogach.

Dr Kurzawa odpowiedział, że Raport dotyczy całej gminy, nie tylko Sulikowa. W raporcie odniesiono się do celów i zadań jakie zostały nałożone na samorząd poprzez ustawy oraz Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików. Raport ma określić stan faktyczny realizacji zadań jakie zostały określone oraz stanowi punkt odniesienia do dalszych działań.

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że Raport został stworzony „zza biurka”, na podstawie dokumentów i informacji przedstawionych przez Urząd Gminy. Odnosząc się do przekroczeń i zagrożeń dla środowiska radny zapytał jakie organy mogą przeprowadzić kontrolę
w tym zakresie.

Dr Kurzawa odpowiedział, że wykaz źródeł z jakich korzystano podczas tworzenia Raportu został w nim ujęty. Dane zawarte w Raporcie są wynikiem monitoringu środowiska na szczeblu wojewódzkim, jak i szczeblu gminnym. Główną zasadą tworzenia raportów tego typu jest intersubiektywność. Autorzy tych dokumentów nie mogą opierać się na własnej obserwacji i twierdzić, że mają miejsca przekroczenia np. poziomu hałasu, jeżeli nie było rzetelnego pomiaru. Raport może zawierać tylko przypuszczenie, że nie są spełniane wymogi ochrony środowiska.

Przewodniczący podziękował przedstawicielom Firmy BBF za przybycie na sesję i szczegółowe omówienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików za lata 2009-2010.

Przewodniczący poinformował, że informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym została przedstawiona radnym przed sesją.

Wójt  w uzupełnieniu informacji odczytał pismo od Firmy ECOREN DKE, w którym zawarto podziękowania sołtysom, radnym
i strażakom za pomoc w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Radny Marian Kurek pytał, dlaczego w informacji nie ujęto pismo Pani Małgorzaty Gemza w sprawie odszkodowania po wypadku, któremu uległa w Skrzydlicach przez złą nawierzchnię drogi.

Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że w informacji brakuje również pisma właścicieli działek, znajdujących się na terenie kopalni.

Przewodniczący odpowiedział, że pisma zostały pominięte przez niedopatrzenie i zostaną ujęte w informacji.

Informacja o pracy Rady Gminy Sulików wraz z uwagami została przyjęta jednogłośnie. (zał. 4)

Radny Andrzej Kurek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli Gminnego Ośrodka Kultury wraz z uwagami Dyrektora Ośrodka do treści protokołu.

Informacja Przewodniczącego komisji Rewizyjnej została przyjęta 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się. 

Ad. 3
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt odczytał sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.
Radna Agnieszka Nachotko pytała o spotkanie w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie budowy linii kolejowej Zgorzelec – Jelenia Góra.

Wójt odpowiedział że PKP i Przewozy Regionalne pod nadzorem Marszałka Województwa Dolnośląskiego planują utworzenie linii kolejowej na trasie Zgorzelec – Jelenia Góra. W związku z tym pojawiły się oczekiwania udziału finansowego wobec samorządów, przez które przebiegałaby linia kolejowa. W przypadku gminy Sulików byłby to koszt 44 tys. zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew. Gmina Zgorzelec i Gmina Siekierczyn odmówiły udziału finansowego w tym przedsięwzięciu. Wójt również podjął decyzję o odmowie udziału finansowego, również poprzez to, że koszt utworzenia linii kolejowej powinien leżeć po stronie PKP.

Radna Weronika Ziółkowska pytała czy przewoźnicy świadczący usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół mogliby współuczestniczyć w wynagrodzeniu opiekunek, które leży po stronie Urzędu Gminy i jest bardzo niskie. Radna pytała także, czy została wykonana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w Małej Wsi Górnej.

Wójt odpowiedział, że w przypadku Małej Wsi Górnej został wykonany tylko szkic techniczny przez Firmę Licht Projekt w 2008 roku. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana na przełomie roku. W kwestii dowozu uczniów do szkół Wójt omówił przebieg postępowania przetargowego, w którym wyłoniono obecnych wykonawców tego zadania. Opiekunki zatrudnione przez Urząd Gminy, to osoby polecone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako osoby godne zaufania. Kwestia wynagrodzenia opiekunek może być omówiona z przewoźnikami, jednak to po stronie samorządu leży zapewnienie dzieciom opieki.

Radna Bogusława Delijewska zapytała po czyjej stronie leżało zatrudnienie opiekunek gdy usługi świadczył poprzedni przewoźnik oraz czy koszt obecnego systemu dowozów jest wyższy niż w przypadku poprzedniego przewoźnika.

Wójt odpowiedział, że poprzednio zatrudnienie opiekunek leżało po stronie przewoźnika, było wliczone w wartość oferty przez niego przedłożonej. Porównując wrzesień 2010 i wrzesień 2011, włączając wynagrodzenie opiekunek, obecny system dowozów jest tańszy od poprzedniego.

Radna Bogusława Delijewska pytała czy opiekunki posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz jak wygląda kwestia dowozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne.

Wójt stwierdził, że opiekunki nie posiadają dodatkowych kwalifikacji, a zadaniem samorządu jest zapewnienie dojazdu uczniom na zajęcia lekcyjne. Gmina nie ma obowiązku dowożenia uczniów na zajęcia dodatkowe. Ta kwestia będzie jeszcze omawiana z przewoźnikami.

Radna Delijewska stwierdziła, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty oferta edukacyjna powinna służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych. Dzieci mieszkające poza Sulikowem nie mogą np. korzystać ze Środowiskowej Hali Sportowej.

Wójt odpowiedział, że pieniądze publiczne, którymi dysponuje gmina powinny być wydatkowane na zadania własne gminy. Kwestia dowozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne zostanie rozważona, przede wszystkim pod względem ilości chętnych uczniów do zajęć pozalekcyjnych.

 Radny Jerzy Nowicki pytał jakie działania zostały podjęte w kwestii dostawienia pojemników do segregacji odpadów w związku ze spotkaniami Wójta z Prezesem Turkiewiczem.

Wójt odpowiedział, że spotkania z Prezesem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych miały na celu omówienie problemów zgłaszanych m.in. przez radnych i sołtysów. Zgodnie z zapewnieniem Prezesa Turkiewicza w najbliższych dniach zostanie dostawionych 17 kompletów pojemników do segregacji na terenie całej Gminy.

Radny Tadeusz Polowy pytał czego dotyczyło spotkanie z Kierownikiem Oddziału Dolnośląskiego Zarządzeń Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim. Radny zwrócił uwagę na sprawę ustawienia barierek przy drodze powiatowej w Radzimowie.

Wójt odpowiedział, że miało miejsce kilka spotkań, które dotyczyły kwestii odbiorów pogwarancyjnych robót na rzece Czerwona Woda i potoku Studzianka oraz  regulacji koryta rzeki Czerwona Woda w miejscowości Sulików i Mała Wieś Dolna w zakresie wykaszania
i czyszczenia. Tematem spotkań były także uwagi mieszkańców Biernej i Miedzianej odnośnie realizacji drugiego etapu regulacji koryta rzeki Czerwona Woda. Kolejnym tematem była wyrwa powstała w wyniku uszkodzenia koryta rzeki Czerwona Woda podczas ubiegłorocznej powodzi w Radzimowie Górnym. Rozmowy miały na celu doprowadzenie do tego, aby to uszkodzenie było naprawiane ze środków DZMiUW. Środki jakie Gmina otrzymała na usuwanie skutków powodzi są przeznaczone na naprawę dróg i mostów a nie na regulację koryta rzeki. W związku z tym zadanie to leży po stronie DZMiUW.

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że nie zgadza się ze zdaniem Wójta, ponieważ regulacja koryta rzeki również leży w interesie gminy. Radny zwróci się z pismem, które podpiszą także mieszkańcy, w kwestii barierek przy drodze powiatowej w Radzimowie. Zdaniem radnego, Wójt jako gospodarz gminy, powinien rozmawiać z Dyrektorem DZMiUW w sprawie zabezpieczenia koryta rzeki przy drodze powiatowej.
 
Wójt stwierdził, że spotyka się z przedstawicielami Oddziału DZMiUW w Lwówku Śląskim po to, aby reprezentować gminę i rozwiązywać wspólnie problemy. Gmina nie może finansować zadań, które nie leżą po jej stronie.

Radny Andrzej Dominikowski pytał, dlaczego podczas organizacji dowozu mieszkańców na festyn gminny w Sulikowie pominięto mieszkańców z Wilki, Ksawerowa i Wrociszowa Dolnego.

Wójt odpowiedział, że podczas organizacji dowozu kierowano się zgłoszeniami poszczególnych sołectw do wzięcia udziału w festynie.
Z miejscowości, które wymienił radny nie było żadnych zgłoszeń. Wystarczyłby telefon, że mieszkańcy są tym zainteresowani, wówczas dowóz dla tych miejscowości zostałby zapewniony.

Radna Bogusława Delijewska prosiła, aby organizując w przyszłości podobne imprezy, mieć na uwadze kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci i zaprzestać sprzedaży alkoholu podczas obecności dzieci, lub zabezpieczyć miejsca dzieciom, które nie znajdują się pod opieką rodziców. Radna prosiła również o szerszą informację na temat spotkania z przedstawicielami Firmy Lafarge.

Wójt zgodził się ze zdaniem radnej, alkohol w obecności dzieci nie powinien być spożywany, jednak nie zawsze można wszystko przewidzieć. W przyszłości podczas organizacji festynów zostaną zabezpieczone miejsca, w których będą mogły przebywać dzieci bez opieki rodziców.
Spotkań z Firmą Lafarge było kilka, dotyczyły kwestii budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni oraz uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Wójt dodał, że w kwestii wykupu działek rolnych, znajdujących się po drugiej stronie kopalni nie zostanie podjęta żadna inicjatywa.

Zdaniem radnej Delijewskiej działania Kopalni są pozorowane.

Wójt stwierdził, że na dzisiejszej sesji miały zostać rozpatrywane projekty uchwał w sprawie likwidacji i sprzedaży drogi znajdującej się na terenie Kopalni. Wójt nie chce, aby radni robili coś „na siłę” Jednak niepodjęcie tych uchwał daje Kopalni argument , aby nie ograniczyć w rejonie ulicy Nowe Miasto poziomu hałasu i zapylenia. Właściciele działek i Kopalnia nie zajęli wspólnego stanowiska w tej sprawie. Wójt poprosił radną Delijewską, aby Wójt i rada nie byli narzędziami i źródłem nacisku w rozmowach z Kopalnią na temat wykupu działek.

Radna stwierdziła, że wyprasza sobie sformułowania tego typu, ponieważ organy gminy nie są narzędziami w rękach właścicieli działek. Wójt mógłby uczestniczyć w spotkaniu z rolnikami, aby omówić tę kwestię na roboczo. Na pismo, które wpłynęło do kopalni 9 sierpnia rolnicy nie otrzymali odpowiedzi. Radna czuje się zobowiązana do informowania radnych o wszystkich postępach w tej sprawie.

Wójt stwierdził, że nie uważa za słuszne informowanie radnych o postępach w prywatnej sprawie radnej Delijewskiej.

Radna stwierdziła, że nie ukrywała nigdy tego, że jest właścicielką jednego z pól, do którego prowadzi droga przeznaczona do sprzedaży. Do działki należy się dojazd dla każdego z rolników. Radna stwierdziła, że pomimo dwuznaczności tej sprawy trzeba wziąć pod uwagę jej całokształt i mówić także o potrzebach mieszkańców.

Wójt odpowiedział, że kiedy kilka lat temu radna zwróciła się z wnioskiem o wykupienie drogi znajdującej się pomiędzy jej działkami, prowadzącej do starego wyrobiska kopalni Rada Gminy przychyliła się do jej wniosku. Powodowało to pytania mieszkańców, dlaczego mogła zostać sprzedana droga służąca też innym mieszkańcom, a obecnie została zamknięta.

Radna stwierdziła, że zwracając się do poprzedniego Wójta o wykupienie tej drogi początkowo otrzymała odmowną odpowiedź. Jednak po rozmowach z Kopalnią, ze względu na wandalizm i tworzenie się dzikich wysypisk śmieci Kierownictwo Kopalni wyraziło zgodę na to, aby droga była sprzedana, ponieważ nie była potrzebna. Na podstawie przychylnego stanowiska kopalni Rada Gminy podjęła uchwałę o likwidacji i sprzedaży drogi. Radna uporządkowała i zagrodziła teren.

Wójt odpowiedział, że w sprawie sprzedaży drogi na terenie Kopalni kieruje się tymi samymi argumentami, ponieważ droga nikomu nie jest potrzebna.

Przewodniczący zaproponował, aby zakończyć dyskusję w tym temacie.

Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że zgadza się ze zdaniem radnej Delijewskiej, że sektor dla dzieci powinien zostać wyznaczony, jednak nie wyobraża sobie tego, aby na takiej imprezie nie sprzedawano piwa. W kwestii dowozu mieszkańców na festyn radny stwierdził, że informacja na ten temat pojawiła się dosyć późno.

Wójt odpowiedział, że informacje od uczestników festynu również zbyt późno wpływały do Urzędu Gminy.

Radny Grzegorz Konarski pytał, czy podczas rozmów z przedstawicielami Firmy Lafarge, poruszono kwestię pracy kopalni w nocy lub podczas uszkodzenia urządzeń zraszających.

Wójt odpowiedział, że zwrócił uwagę na to, że nie zostało dotrzymane słowo dane mieszkańcom, że kopalnia nie będzie pracować w nocy. Kopalnia jednak chce pomóc naszej gminie, Wójt ma nadzieję, że obie strony dojdą do porozumienia poprzez rozmowy, a nie kłótnie.

Radny Andrzej Kurek poinformował, że w dniu 29 września br. odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Sulików, na które zaprosił również przedstawicieli Kopalni.

Przewodniczący pytał o zarządzenia wewnętrzne w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy stanowiące własność Gminy Sulików, eksploatowanych przez Urząd Gminy.

Wójt odpowiedział, że zarządzenie wprowadza zmiany w sposobie rozliczania paliw ciekłych, w pojazdach znajdujących się na stanie Urzędu Gminy Sulików. Zmianie uległa tabela, w którą wpisywane są przejechane trasy samochodem służbowym. 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.  (zał. 5)

Ad. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie pytań do Sprawozdania, które zostało przedstawione przez Panią Skarbnik na posiedzeniach komisji.

Radny Andrzej Dominikowski prosił o informację na temat zadania polegającego na stworzeniu bezpiecznej drogi do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

Zadanie polega na stworzeniu bezpiecznej drogi do Szkoły Podstawowej w Sulikowie. W tym przypadku konieczne są konkretniejsze działania, polegające na poszerzeniu chodnika. W związku z realizacją budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Sulikowa to zadanie zostało wykreślone z budżetu do czasu, aż na ul. Zgorzeleckiej powstanie sieć kanalizacyjna.

Radny Tadeusz Polowy pytał jak doszło do remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych, podczas gdy w miejscowościach takich jak Mała Wieś Górna mieszkańcy nie mają nawet miejsca w którym mogliby się spotkać. W Studniskach Dolnych budowana jest sala sportowa, która również mogłaby pełnić funkcję świetlicy.

Wójt odpowiedział, że to zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2011 rok i zaakceptowane przez radnych. Zakres zadania obejmował wymianę poszycia dachowego bez wymiany więźby dachowej.

Radny Polowy pytał o uporządkowanie i wybetonowanie placu przed remizą OSP Studniska Dolne. Mieszkańcy innych miejscowości są zbulwersowani, że większość zadań skupia się na Studniskach. 

Wójt odpowiedział, że OSP Studniska to prężna jednostka, która dzięki swoim staraniom otrzymała środki na remont posadzki, ze Starostwa Powiatowego w wysokości 15 tys. zł, a z budżetu Gminy Sulików zaproponowano pomoc w wysokości 2 tys. zł. Sprawa ta przedstawiona jest w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.

Radna Bogusława Delijewska pytała o sprawę wykupienia udziałów w Łużyckiej Higienie Komunalnej.

Wójt stwierdził, że wykupienie udziałów od ŁHK, byłoby jak najbardziej właściwe. Wójt wolałby udzielić odpowiedzi na piśmie na temat sposobów wykupienia tych udziałów.

Radna pytała, czy Wójt podjął już w tej kwestii działania.

Wójt odpowiedział, że prowadził rozmowy z właścicielami spółki, jednak nie jest to sprawa łatwa, ponieważ ŁHK znajduje się w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. 5
Podjęcie uchwał.
1) w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulików wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Jerzy Nowicki pytał czy Prezes Spółki SUPLAZ podjął działania mające na celu ograniczenie ubytków wody z sieci wodociągowej.
Przewodniczący stwierdził, że w obecnej sytuacji podczas budowy sieci kanalizacyjnej nie jest to łatwe ze względu na częste awarie.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 6)

2) w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 9 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się. (zał. 7)

3) w sprawie przyjęcia Raportu  z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików za lata 2009-2010.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Andrzej Dominikowski pytał jaki był koszt opracowania Raportu.
Wójt odpowiedział że był to koszt w wysokości ok. 6 tys. zł .
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.  (zał. 8)

4) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wrociszów Dolny.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 9)

5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 10)

6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. (zał. 11)

Radny Marian Kurek stwierdził, że na terenie gminy funkcjonuje zbyt wiele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i należy zastanowić się nad likwidacją niektórych.
Wójt poprosił o propozycję radnego, które jednostki powinny zostać zlikwidowane.
Radny Kurek stwierdził, że może być to np. OSP Miedziana.

Radny Jerzy Nowicki pytał, jakie są szanse na pomoc finansową dla OSP Stary Zawidów na remont dachu na remizie.

Wójt odpowiedział, że OSP Stary Zawidów podczas pożaru budynku znajdującego się naprzeciwko ich remizy nie podjęło żadnych działań, tłumacząc się tym, że nie mieli odpowiedniego umundurowania. Gmina dofinansowała zakup umundurowania dla jednostki, strażacy mogą teraz wyjeżdżać do pożarów.

Radny Nowicki stwierdził, że strażacy mogą wyjeżdżać do pożarów, ale jeżeli zawali się dach nad remizą, nie będą już tego mogli robić. Strażacy mają materiał, koszt tego remontu nie jest zbyt wysoki.

Wójt stwierdził, że strażacy ze Starego Zawidowa powinni mieć swój wkład własny w remont dachu, tak jak miało to miejsce w przypadku OSP Studniska Dolne. Strażacy z tej jednostki kiedy usłyszeli, że otrzymają pomoc finansową na remont posadzki, jeszcze tego samego dnia skuli starą nawierzchnię.

Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się. (zał. 12)

Ad. 6
Radna Anna Pawlak w związku z obecnością na sesji Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie zapytała w jaki sposób grupa mieszkańców może wynająć świetlicę wiejską na własne potrzeby. Sołectwo przekazuje środki z funduszu sołeckiego na remont świetlicy, jednak mieszkańcy nie mogą z niej swobodnie korzystać. Radna pytała, czy istnieje możliwość korzystania ze świetlicy bez umowy najmu i opłat.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie odpowiedział, że istnieje taka możliwość. Sołtys jest w posiadaniu kluczy od świetlicy i w każdej chwili mieszkańcy mogą z niej korzystać. Mieszkańcy mogą także kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem w tej sprawie.

Radna Anna Pawlak zwróciła się do radnego Mariana Kurka, aby zanim stwierdzi, że jednostka OSP Miedziana powinna zostać zlikwidowana, powinien zorientować się jak funkcjonuje ta jednostka i w jaki sposób wykorzystuje przyznaną jej dotację.

Radny Marian Kurek pytał czy 20 metrowy odcinek drogi gminnej przebiegający koło jego posesji zostanie wyremontowany.

Wójt odpowiedział, że będzie miało to miejsce w najbliższym czasie.

Radny Marian Kurek pytał o pogłoski o tym, że rodzice będą musieli dopłacać do dowozu swoich uczniów do szkół.

Wójt odpowiedział, że nie jest to prawda.

Radny Kurek pytał kiedy zostanie nawieziony obiecany kamień na drogę w Skrzydlicach .

Wójt odpowiedział, że w miesiącu lipcu Gmina otrzymała znaczne środki na naprawę szkód popowodziowych, co wiązało się z uruchomieniem procedur przetargowych i zabezpieczeniem środków w budżecie  na sfinansowanie dokumentacji projektowej.
W związku z tym, wszystkie zadania remontowe dotyczące drobnych remontów i napraw dróg zostały wstrzymane.

Radna Weronika Ziółkowska zaproponowała, aby w informacji o działalności Rady Gminy
w okresie międzysesyjnym znalazły się wnioski radnych zgłaszane na posiedzeniach komisji stałych. Radna prosiła również o przekazanie do Starostwa Powiatowego informacji o potrzebie oznakowania dróg powiatowych w kierunku Zawidowa, Studnisk i Stacji PKP. Ponadto radna prosiła o interwencję w Starostwie w sprawie pogłębiającego się wklęśnięcia na moście w drodze powiatowej w Mikułowej.

Wójt stwierdził, że wnioski powinny znaleźć się także w informacji o pracy Rady Gminy. Jednak to, że nie zostają one odczytywane na sesji nie znaczy, że nikt nie podejmuje działań w zgłaszanych sprawach. Po posiedzeniach stałych komisji wnioski są omawiane i przekazywane do odpowiednich pracowników i instytucji.

Radna Ziółkowska stwierdziła, że nie kwestionuje tego, że wnioski są realizowane, jednak zaproszeni na sesję goście mogą odebrać to tak, że radni nie zgłaszają żadnych problemów.

Radny Andrzej Dominkowski pytał na jakim etapie znajduje się modernizacja oświetlenia, oraz w jakim miejscu zostaną dostawione pojemniki do segregacji w Ksawerowie. Radny prosił o interwencję w sprawie remontu hydroforni, która należy do Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wójt odpowiedział, że w tym roku wymiana i dowieszanie lamp zostało zakończone. Rozbudowa oświetlenia musi nastąpić na podstawie projektu technicznego, zgodnie z harmonogramem do lipca 2012 roku te prace mają być zakończone. Pojemniki do segregacji odpadów zostaną zlokalizowane w miejscu gdzie zawracają autobusy w Ksawerowie. W kwestii pojemników do segregacji Wójt stwierdził, że do końca roku gmina będzie płaciła dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych zgodnie z umową zawartą na 5 zestawów do segregacji.
W przyszłym roku wraz z nową umową koszty segregacji z pewnością się zwiększą. W związku z tym, należy podejść do tej sprawy rozważnie i sprawdzić jak będzie funkcjonowała segregacja po dostawieniu większej ilości pojemników.

Radny Józef Ziomek stwierdził, że sprawą niewłaściwego wykorzystania pojemników do segregacji, poprzez zasypywanie ich różnego rodzaju odpadami powinna zająć się Straż Gminna , która mogłaby karać mandatami za takie zachowanie.

Wójt odparł, że zamiast karać mieszkańców za takie zachowanie, należy zwiększać świadomość w tej kwestii.

Radny Łukasz Stachowski mówił o potrzebie wyrównania kamieniem drogi prowadzącej do apteki, ponieważ jest w coraz gorszym stanie.

Wójt stwierdził, że należy sprawdzić do kogo należy ta droga, ponieważ możliwe, że jest to teren prywatny.

Radny Stachowski stwierdził ponadto, że na rozwidleniu ulic Zgorzeleckiej i Wojska Polskiego w okolicy krzyża, powinna znaleźć się barierka, ponieważ miejsce to jest bardzo niebezpieczne.

Radna Bogusława Delijewska poruszyła kwestię reaktywacji świetlic środowiskowych na terenie Gminy. Radna pytała czy byłaby możliwość, aby zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Biernej mogły odbywać się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym.

Pani Teresa Robaszewska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie odpowiedziała, że Dyrektor Ośrodka wraz
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęli dyskusję i działania w kwestii reaktywacji świetlic środowiskowych. Ze względów finansowych konkretne działania będą mogły być podjęte dopiero od przyszłego roku.

Radny Tadeusz Polowy w kwestii budynku po Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym stwierdził, że radna Delijewska podobnie jak całe grono pedagogiczne nie miało wpływu na to, że szkoła zostanie zlikwidowana. Zdaniem radnego już wtedy należało myśleć
o dalszym zagospodarowaniu tego budynku. Radny oświadczył, że będzie przeciwny jeżeli do budynku będzie kupowany kolejny piec.
W budynku panuje samowola, znajduje się on w bardzo złym stanie technicznym. Ponadto radny w kwestii oświetlenia zgłosił potrzebę ustawienia punktów świetlnych przy drodze nr 508 w Radzimowie Górnym.

Radna Bogusława Delijewska w kwestii likwidacji szkoły stwierdziła, że decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący i rodzice. Rada pedagogiczna nie miała nic w tej kwestii do powiedzenia, nauczyciele nie byli stroną w tej sprawie. Radna podziękowała radnemu Polowemu za wyrażoną opinię w tej sprawie.

Wójt w uzupełnieniu pytań radnych dodał, że wystąpi do Agencji Nieruchomości w sprawie remontu hydroforni. Jeżeli będzie możliwość dowieszenia lamp przy drodze nr 508, zostanie to wykonane  jeszcze w tym roku.

Ad. 7
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
1) Sołtys Ewangelis Zaras prosił o usunięcie plakatów wyborczych z tablic sołeckich.
2) Sołtys Adam Czesnakowski poruszył następujące kwestie:
-OSP Miedziana funkcjonuje dzięki zaangażowaniu mieszkańców, jednostka dzięki pomocy sołectwa zakupuje wyposażenie takie jak mundury oraz występuje o środki zewnętrzne,
-poprosił w imieniu sołtysów o podnoszenie rąk wyżej przez radnych podczas głosowania, ponieważ wszyscy chcieliby widzieć jak radni głosują,
-uznał, że protokół z kontroli Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną jest niekompletny, ponieważ nie zawarto tam rozliczenia dochodów z wynajmu świetlic,
-prosił o interwencję Wójta do Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim w sprawie gruntowniejszego remontu koryta rzeki Czerwona Woda, ponieważ samo oczyszczenie koryta rzeki nie przyniesie długotrwałych efektów,
-stwierdził, że w przypadku likwidacji i sprzedaży drogi biegnącej przez teren kopalni interes 3 lub 4 mieszkańców jest przekładany nad interes wszystkich mieszkańców.
3) Sołtys Małgorzata Pławiak:
-powołując się na Konstytucję RP stwierdziła, że każdy ma prawo do nauki a w przypadku organizacji dowozów dzieci do szkół, dostęp do dodatkowych zajęć jest ograniczony, uczniowie mieszkający poza Sulikowem nie mogą brać udziału w SKS-ach i zajęciach przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych,
-poprosiła o przedstawienie dokładnych kosztów dowozu uczniów, w związku z tym, że poprzedni przewoźnik dowoził uczniów także na zajęcia pozalekcyjne,
-pytała czy radnych nie zaniepokoiło wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku w wysokości poniżej 50%,
-pytała dlaczego nie otrzymała odpowiedzi na pisma dotyczące przyznania kamienia na drogi oraz przekazania działki nr 53 na potrzeby sołectwa,
-stwierdziła, że zgodnie ze Statutem Gminy sołtysi pełnią funkcję doradczą i pomocniczą, ale nie mogą jej pełnić ponieważ ogranicza się im dostęp do wypowiedzi. W związku z tym Sołtys stwierdziła, że radni powinni rozważyć tę kwestię.
4) Sołtys Tadeusz Ostapiuk pytał o sprawę przystanku w Miedzianej.
5) Sołtys Andrzej Polowy stwierdził, że podczas likwidacji Szkoły Podstawowej w Radzimowie Górnym radny Tadeusz Polowy nie podjął  żadnych działań, aby temu zapobiec. Sołtys pytał o zakres remontu drogi nr 65 w Radzimowie Górnym.
6) Sołtys Franciszek Fleszar mówił o potrzebie określenia tonażu mostów przebiegających nad potokiem Studzianka.
7) Sołtys Ewa Wrzeszcz:
-pytała kto będzie zajmował się sprzątaniem przystanków autobusowych,
-pytała kiedy droga nr 801 w Radzimowie Górnym będzie remontowana,
-mówiła o potrzebie remontu ogrodzenia cmentarza komunalnego w Radzimowie i  uporządkowaniu terenu cmentarza,
-zgłosiła problem dzikiego wysypiska śmieci powstałego w wyrobisku po kamieniołomach w Radzimowie.
8) Sołtys Anna Marczyk poprosiła o udostępnienie Raportu z realizacji ochrony środowiska Sołtysom, ponieważ stanowi to dobry materiał do edukacji ekologicznej.

Ad. 9
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania:
-Stwierdził, że inicjatywa Sołtys Marczyk w kwestii wykorzystania Raportu z realizacji POŚ, jest bardzo słuszna. Zakład Gospodarki
i Usług Komunalnych dysponuje obszerną broszurą dotyczącą ochrony środowiska, gospodarki odpadami, która również mogłaby zostać wykorzystana do edukacji ekologicznej.
-Wójt wystąpił do ZGiUK w Lubaniu w spawie niewłaściwego utrzymania przystanków autobusowych, za które gmina ponosi koszty.
-Ogrodzenie cmentarza komunalnego jest w bardzo złym stanie i w przypadku możliwości finansowych gminy, zostaną podjęte działania w tym zakresie.
-W kwestii remontu drogi nr 801 w Radzimowie Górnym Wójt stwierdził, że przy kolejnym rozdaniu środków na usuwanie skutków powodzi, remont tej drogi zostanie zgłoszony.
-Określenie tonażu mostów w Studniskach może nie przynieść oczekiwanych skutków. Jeżeli ktoś będzie musiał dostarczyć ciężki materiał na swoją posesję i tak to zrobi. Wójt poprosił o wskazanie mostów, które powinny mieć ograniczony tonaż.
-Wójt stwierdził, że zgodnie ze statutami sołectw, Sołtysi występują na sesji z wnioskami w imieniu zebrania wiejskiego, a nie powinni wygłaszać swoich poglądów i oceniać działania radnych.
-W kwestii dowozów uczniów, Wójt stwierdził, że gmina wywiązuje się z obowiązku dowozu uczniów do szkół. Gmina nie ma
w obowiązku dowożenia uczniów na zajęcia pozalekcyjne.
-Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  działających tak prężnie jak OSP Miedziana jest więcej. Strażacy z OSP Miedziana sami podjęli inicjatywę aby pozyskać środki na zakup nowego samochodu bojowego.
-W odniesieniu do wypowiedzi sołtysa Czesnakowskiego wójt prosił, aby sołtys powstrzymał się od komentarzy i wydawania osądów.
-Zarządzeniem Wójta zostały wyznaczone miejsca do bezpłatnego umieszczania plakatów wyborczych, tablica we Wrociszowie Górnym z pewnością nie jest jednym z tych miejsc.
-Odnośnie przystanku autobusowego w Miedzianej Wójt wystąpił do dwóch przewoźników: PKS Lubań i PKS Zgorzelec z propozycją, aby autobusy dojeżdżały do dalszej części Miedzianej. PKS Lubań wyraził na to zgodę i wydłuży odpowiednio trasę. PKS Zgorzelec warunkuje wykonywanie tego kursu jego opłacalnością i ilością chętnych pasażerów.

Sołtys Małgorzata Pławiak poprosiła o udzielenie odpowiedzi na zadane przez nią pytania.
Wójt odpowiedział, że wysokość kosztów dowozu uczniów do szkół będzie znana dokładnie po otrzymaniu pierwszej faktury wystawionej przez przewoźników.

Sekretarz Gminy w uzupełnieniu odpowiedzi Wójta stwierdziła, że podczas posiedzenia Komisji Społecznej, na którym obecni byli dyrektorzy szkół i przedszkola, nikt z obecnych nie zgłosił zarzutu odnośnie łamania konstytucji w zakresie dostępu do edukacji. Dyrektorzy mieli jedynie drobne uwagi co do kilku opóźnień lub wcześniejszych odjazdów autobusów. Podczas spotkania z sołtysami, na którym Sołtys Małgorzata Pławiak nie mogła być obecna, również nie zgłoszono uwag w sprawie organizacji dowozu. Głównym założeniem warunków przedstawionych w przetargu na wyłonienie przewoźnika było to, aby dzieci spędzały w autobusach jak najmniej czasu. Przed ogłaszaniem przetargu przewoźnicy działający na naszym terenie byli powiadamiani, rozmawiano również z poprzednim przewoźnikiem. Pomimo to nie złożył swojej oferty do żadnego z przetargów. Gmina zapewnia dowóz uczniom i opiekę w autobusach.

W związku z kolejnymi pytaniami o koszt dowozu uczniów do szkół, świadczony przez poprzedniego przewoźnika, w I półroczu 2011 roku wyniósł łącznie 150 519 , 44 zł.

Ad. 10
W sprawach różnych:
-Wójt podziękował wszystkim uczestnikom Sulikowskich Mistrzostw Sołectw za aktywny udział i zaangażowanie w organizacji festynu.
-Przewodniczący poinformował, że o terminie październikowej sesji zostaną Państwo powiadomieni odrębnym zaproszeniem.


Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 14:30)


Protokołowała:
A.Adamiak

Nazwa dokumentu: Projekt protokołu nr 12
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 września 2011 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-21 21:09:50
Data udostępnienia informacji: 2011-10-21 21:09:50
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-24 14:25:30

Wersja do wydruku...

corner   corner