logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
               minus Protokół nr 8
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 6
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku o godz. 1430 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
W części posiedzenia:
-Ludmiła Antoniak – Kierownik Przychodni Rejonowej w Zawidowie,
-Joanna Gruszecka – Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulikowie.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
  2. Sprawy różne.
  3. Wizyta w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza
Rodzinnego w Sulikowie oraz w Przychodni Rejonowej w Zawidowie.
 
Ad. 1
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał omówionymi przez Wójta Gminy:
1. W sprawie wyrażenia opinii o wystąpieniu Gminy Sulików z Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2. W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
3. W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych i w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Zdaniem Przewodniczącej Komisji drogi powinny zostać sprzedane, ponieważ sołectwo Sulików wyraziło zgodę na ich sprzedaż.
Głosowanie nad projektami uchwał będzie miało miejsce na sesji.
 
4. W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Wójt poinformował, że dotychczas w zespole opiniującym kandydatów na ławników zasiadali członkowie Komisji Społecznej.
Członkowie Komisji opowiedzieli się za propozycją powołania ich do Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
5. W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
6. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
7. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
8. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
9.  W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 2
W sprawach różnych:
1. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w trakcie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mikułowej, wykonawca pierwszej połowy dachu stwierdził, że należy wykonać remont komina, wiąże się to z dodatkowymi środkami. Radna pytała czy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zwracał się o dodatkowe środki na ten cel.
2. Radny Marian Kurek zawnioskował o zaproszenie na najbliższą sesję Komendanta Powiatowego Policji, w związku z potrzebą zwiększenia ilości patroli Policji.
 
 
Ad. 3
Komisja udała się do Przychodni Rejonowej w Zawidowie oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulikowie.  
 
Przychodnia Rejonowa w Zawidowie:
-2 lata temu miał miejsce remont korytarzy i gabinetów ze środków Urzędu Miasta w Zawidowie.
-Pomieszczenia znajdujące się na drugim piętrze również wymagają remontu.
-Dach budynku jest w złym stanie technicznym.
-Kierownik Ludmiła Antoniak prosiła o przyznanie środków na zakup urządzenia magnetonik.
 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulikowie:
-Dach budynku został wyremontowany.
-Pomieszczenia znajdujące się na parterze są w bardzo dobrym stanie, funkcjonuje również podjazd dla niepełnosprawnych pacjentów.
-Remontu wymagają pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze, potrzebna jest również wymiana okien.
 
 
Posiedzenia zakończono o godz. 1630.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2051
Nazwa dokumentu: Protokół nr 6
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-25 08:49:26
Data udostępnienia informacji: 2011-10-25 08:49:26
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 12:07:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner