logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 6
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 22 czerwca 2011 roku o godz. 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
 
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni na posiedzeniu.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Ponadto w części posiedzenia udział wzięli:
-Tadeusz Baranek – Delegat do Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
-Tadeusz Mochalski - Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
-Wiesława Brzezińska – Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1.  Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
W dyskusji poruszono kwestię pomocy rolników po zeszłorocznej powodzi, braku udziału rolników w szkoleniach dla nich poświęconych. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność aktualizacji geodezyjnej gruntów, przede wszystkim w kwestii dróg.
 
Pan Tadeusz Mochalski zwrócił uwagę na konieczność stosowania dobrej praktyki rolniczej, która może zostać skontrolowana, w przypadku gdy rolników korzysta z dotacji unijnych.
 
Pani Wiesława Brzezińska stwierdziła, że niewielu rolników z ternu gminy pojawia się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, należy ich uczulić na to, że jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości, z każdym pytaniem mogą zwrócić się do Ośrodka.
 
Pan Tadeusz Baranek prosił radnych, aby podczas ustalania stawki ceny żyta, mieli na uwadze ciężką sytuację rolników po zeszłorocznej powodzi.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał:
1. W sprawie wyrażenia opinii o wystąpieniu Gminy Sulików z Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2. W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3. W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
4. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 
W związku z tym, że kwestia porozumienia Kopalni z właścicielami nieruchomości radny Grzegorz Konarski zgłosił wniosek o wycofanie projektów uchwały z porządku sesji.
Wniosek przyjęto 2 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
5. W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Członkowie Komisji zaproponowali, aby w skład zespołu weszli członkowie Komisji Społecznej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
6. W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
7. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła następujące projekty uchwał:
8. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
9. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
10. W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 Ad. 3
W sprawach różnych:
1. Radny Grzegorz Konarski zwrócił uwagę na brak koszy do segregacji odpadów należących do Łużyckiej Higieny Komunalnej.
2. Radna Genowefa Wilczak – Raczak zgłosiła problem niszczenia nawierzchni dróg przez ciężkie pojazdy należące do Nadleśnictwa Pieńsk. Pojazdy poruszają się z nadmierną prędkością. Radna prosiła o interwencję w tej sprawie, np. poprzez patrole policji.
3. Radny Andrzej Kurek w związku z budową sieci kanalizacyjnej, zgłosił konieczność zabezpieczenia dróg, które po rozkopaniu zostały zasypane kamieniem. Kamienie, wypadające spod kół samochodów stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego
i mogą spowodować uszkodzenia pojazdów i budynków.
4. Sekretarz Gminy przedstawiła propozycje zmian w Statucie Gminy Sulików.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1730.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2070
Nazwa dokumentu: Protokół nr 6
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 22 czerwca 2011 roku o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-25 09:03:28
Data udostępnienia informacji: 2011-10-25 09:03:28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 11:40:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner