logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
               minus Protokół nr 8
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 6
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
 odbytego w dniu 21 czerwca 2011 roku o godz. 1500
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików.
 
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jacek Flaszyński – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików.
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
Oraz w części posiedzenia:
-Urszula Ciupak – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
-Bożena Jankowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych,
-Krystyna Koniuszewska – Główna Księgowa Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco :
1. Potrzeby remontowe budynków jednostek oświatowych.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przedstawiciele jednostek oświatowych przedstawili informację na temat potrzeb remontowych:
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie:
-w budynku Szkoły Podstawowej konieczne jest przygotowanie pomieszczenia na klasę dla 6-latków,
-dach Środowiskowej Hali Sportowej zostanie pokryty membraną, która będzie zapobiegać tworzeniu się zacieków,
-wykonawca budowy Środowiskowej Hali Sportowej nie wywiązuje się z napraw gwarancyjnych .
 
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych:
-konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej, ogrzewania centralnego w obu budynkach szkoły,
-wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły nr 1,
-montaż podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych,
-wymiana elewacji obu budynków szkoły,
-rozbudowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego.
 
 
Przedszkole Publiczne w Sulikowie:
-konieczny jest remont dachu na budynku Przedszkola oraz wymiana instalacji elektrycznej w trzech pomieszczeniach,
-w okresie letnim odnowione zostaną podłogi w Przedszkolu.
W dyskusji nad potrzebami remontowymi budynków jednostek oświatowych Zastępca Wójta
stwierdził, że potrzeby są ogromne, jednak nie ma zarezerwowanych środków w budżecie. Gmina wydatkuje na oświatę kwotę w wysokości ponad 2 mln rocznie z dochodów własnych.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że remonty szkół są konieczne, Straż Gminna pochłania około 200 tys. zł rocznie, za te środki można zrobić dużo. Zdaniem radnego mieszkańcy są przeciwni Straży Gminnej, a kwestią bezpieczeństwa na terenie Gminy powinna zająć się policja.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał:
1. W sprawie wyrażenia opinii o wystąpieniu Gminy Sulików z Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2. W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3. W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
4. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Kopalnia nie podjęła żadnych działań w kierunku porozumienia z właścicielami działek położonych na terenie tego zakładu. Radna wystąpiła
z wnioskiem o dalsze wykluczenie projektów uchwał z porządku sesji.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
5. W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Członkowie Komisji zaproponowali, aby w skład zespołu weszli członkowie Komisji Społecznej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
6. W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
7.W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na II półrocze 2011 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła następujące projekty uchwał:
8. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
9. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
10. W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1. Sekretarz Gminy przedstawiła propozycje zmian do Statutu Gminy Sulików.
2. Radny Nowicki monitował w sprawie wykoszenia poboczy dróg. Ponadto radny zwrócił uwagę, na to, że Łużycka Higiena Komunalna zabrała pojemniki do segregacji odpadów, mieszkańcy gminy są z tego powodu niezadowoleni.
Zastępca Wójta odpowiedział, że przeanalizuje potrzeby w zakresie wykaszania poboczy dróg. W kwestii pojemników do segregacji należy poczekać na pojemniki, które dostarczy Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych.
3.  Radny Bogdan Kaczmarczyk prosił większe zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy w sprawę zlokalizowania pojemników do segregacji odpadów w Studniskach Dolnych. Radny podjął próby znalezienia miejsca na pojemniki, jednak zawsze okazywało się, że miejsce nie jest właściwe, bo np. teren nie był własnością gminy. Ponadto radny stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na pismo w sprawie nawiezienia kamienia na drogę dojazdową w Studniskach Dolnych, które złożył
w imieniu mieszkańców.
Radny prosił również o rozeznanie sprawy zbiornika wodnego znajdującego się naprzeciwko sklepu spożywczego w Studniskach Dolnych Zdaniem radnego teren należy uporządkować.
Zastępca Wójta odpowiedział, że temat zbiornika wodnego jest rozpatrywany. Sprawa ustawienia pojemników do segregacji zostanie sprawdzona.
4. Radny Łukasz Stachowski pytał na kiedy przewidziana jest budowa obwodnicy do wywozu urobku z kopalni. Radny pytał również czy policja mogłaby interweniować w kwestii prędkości ciężarówek wywożących urobek z kopalni.
Zastępca Wójta odpowiedział, że termin budowy obwodnicy jest uzależniony od wydania stosownych pozwoleń.
5. Radna Delijewska:
-pytała o przewidywany termin pogłębienia koryta rzeki Czerwona Woda na odcinku Mała Wieś Górna – Sulików,
-pytała czy wizyta telewizji w gminie była związana z mostem na ul. Górnej
w Sulikowie,
-monitowała w sprawie budynku po byłym gimnazjum na ul. Nowe Miasto
w Sulikowie,
-mówiła o potrzebie ustawienia progów zwalniających na ul. Nowe Miasto, pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością zagrażają bezpieczeństwu użytkowników tej drogi.
 
Zastępca Wójta udzielił następujących odpowiedzi:
-W kwestii montażu progów zwalniających zdania s ą podzielone, ponadto takie działanie wiąże się z wydatkami z budżetu gminy,
-telewizja pojawiła się w gminie w związku z mostem na ul. Górnej w Sulikowie, który został odbudowany po zeszłorocznej powodzi. Zdaniem inspektora nadzoru tej inwestycji most został wykonany zgodnie z projektem.
-w kwestii regulacji oczyszczania koryta rzeki Czerwona Woda Zastępca Wójta poinformował, że Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wystąpił
z propozycją umowy w tej sprawie, jednak zakres prac ujęty w umowie został zakwestionowany, trwają negocjacje w tej sprawie.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1740.
 
Protokołowała:

A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 1978
Nazwa dokumentu: Protokół nr 6
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 czerwca 2011 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-25 09:07:04
Data udostępnienia informacji: 2011-10-25 09:07:04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 11:11:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner