logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
               minus Protokół nr 8
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 7
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 21 września 2011 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy ,
oraz w części posiedzenia:
-Urszula Ciupak – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
-Bożena Jankowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych,
-Beata Szczepańska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie,
-Jan Majowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej.
 
Po powitaniu wszystkich obecnych Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty bez uwag:
1. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodnicząca przedstawiła wnioski dotyczące remontów obiektów szkół na terenie Gminy Sulików oraz poprosiła o informację na temat realizacji prac remontowych w jednostkach. Dodatkowo Przewodnicząca poprosiła o ocenę systemu dowozów uczniów do szkół.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych:
-dach budynku nr 1 nie został wymieniony, uzupełniono jedynie ubytki,
-w okresie letnim nie wykonano większych prac remontowych, miały miejsce drobne prace remontowe, np. wymiana list przypodłogowych,
-w każdym pomieszczeniu, w którym doprowadzona jest woda, obecnie doprowadzono również ciepłą wodę.
 
W kwestii dowozów uczniów Dyrektor stwierdziła, że dwukrotnie po zajęciach lekcyjnych autobus odjechał wcześniej niż było to przewidziane.
 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie:
-w okresie letnim nie zostały wykonane większe prace remontowe,
-w budynku gimnazjum częściowo umieszono membranę, która ma zapobiec przeciekom. Ze względu na deszczową pogodę umieszczenie membrany w całości nie było możliwe.
-wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej jest konieczna, częściowe remontu nie są już skuteczne.
Dojazdy uczniów pod względem przyjazdu uczniów na lekcje jest bardzo zadowalający, jednak brakuje kursów, które umożliwiałyby uczniom pozostanie na zajęciach pozalekcyjnych.
 
Dyrektor Przedszkola Publicznego:
-wymiana dachu na budynku Przedszkola jest konieczna, dach przecieka przez co niszczeją pomieszczenia,
-klasy zostały odświeżone, zakupione zostały nowe meble i zabawki.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej:
-dzięki konserwatorowi zatrudnionemu w Szkole wykonane są konieczne bieżące remonty, m.in. naprawiony został dach nad dobudowaną klasą,
-zakupione zostały nowe urządzenia na plac zabaw, oraz wyposażenie do edukacji wczesnoszkolnej,
-do oddziału przedszkolnego uczęszcza obecnie 37 uczniów,
- obecnie
 
W sprawie dowozu uczniów Dyrektor stwierdził, że jest zbyt wcześnie na wydawanie opinii, jedynie kurs zabierający dzieci z Wielichowa mógłby zostać przesunięty na godz. 720.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał czy w każdym autobusie dowożącym uczniów jest opiekunka.
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w każdym autobusie razem z dziećmi jeździ opiekunka. Przepisy nie narzucają aby opiekunki posiadały kwalifikacje. Zatrudnienie i wynagrodzenie opiekunek leży po stronie gminy i mieści się w wydatkach przeznaczonych na organizację dowozu. Osoby zatrudnione zostały po konsultacji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, znajdują się w niekorzystniej sytuacji finansowej i mogą w ten sposób dodatkowo zyskać. Umowy z opiekunkami zostały zawarte na okres miesiąca, aby mogły zostać sprawdzone podczas okresu próbnego.
 
Ad. 2
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku. Dodatkowo Skarbnik przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Sprawozdania.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do Sprawozdania.
 
Ad. 3
Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) W sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do Spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2) W sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3) W sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików za lata 2009-2010.
W związku z tym, że na sesji obecny będzie autor Raportu – dr Jacek Kurzawa członkowie Komisji postanowili nie poddawać projektu uchwały pod głosowanie.
 
4) W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Wrociszów Dolny.
Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwał.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
5) W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików.
Skarbnik Gminy przyjęła projekt uchwały.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
  
Ad. 4
W sprawach różnych:
1) Radny Marian Kurek pytał o sprawę remontu odcinka drogi gminnej w Skrzydlicach. Zdaniem radnego za zniszczenie drogi odpowiada mieszkaniec Skrzydlic poprzez ustawienie kamiennego muru.
2) Radny Marian Kurek prosił o wywieszenie rozkładu jazdy autobusów na tablicach ogłoszeniowych.
3) Radny Józef Ziomek mówił o notorycznym zaśmiecaniu placu koło kościoła w Radzimowie Górnym. Przy pojemnikach do segregacji codziennie pojawiają się nowe odpady. Radny pytał kiedy zostaną dostawione dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów. Ponadto radny stwierdził, że Straż Gminna powinna kontrolować tą sprawę.
4) Radna Weronika Ziółkowska prosiła o interwencję w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu w następujących sprawach:
-oznakowanie dróg powiatowych (brak drogowskazów na Zawidów, Studniska i Stację PKP),
-pogłębiające się wklęśnięcie na moście w drodze powiatowej w Mikułowej.
 Radna pytała również o sprawę oświetlenia w Małej Wsi Górnej.
 
Posiedzenie zakończono godz. 1700.
 
Protokołowała:
A.    Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 2331
Nazwa dokumentu: Protokół nr 7
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 września 2011 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-25 09:11:05
Data udostępnienia informacji: 2011-10-25 09:11:05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 12:07:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner