logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         minus 2011
            minus Marzec 2011
            minus Kwiecień 2011
            minus Luty 2011
            minus Maj 2011
            minus Czerwiec 2011
            minus Wrzesień 2011
            minus Październik 2011
            minus Listopad 2011
            minus Grudzień 2011
            minus Podsumowanie Pracy Rady Gminy 2011
         plus 2012
         plus 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
Czerwiec - Wrzesień 2011 r.
 
 1. W miesiącu wrześniu odbyły się dwie nadzwyczajne sesje Rady Gminy Sulików
  w dniach 6 i 13 września zwołane na wniosek Wójta Gminy Sulików.
 2. Odbyły się posiedzenia komisji stałych:
-Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 września 2011 r. o godz. 1530. Głównym tematem posiedzenia była Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2011r. oraz analiza informacji Wójta dotycząca sprawozdania w zakresie stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w 2011 r. 
-Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 21 września 2011 r. o godz. 1530. W posiedzeniu udział wzięli dyrektorzy jednostek oświatowych, którzy przedstawili informację na temat przygotowania jednostek do nowego roku szkolnego 2011/2012. Ponadto Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku.
-Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 22 września 2011 r. o godz. 1600. W posiedzeniu udział wzięli: Kierownik Posterunku Policji
w Zawidowie – Pan Marcin Jabłoński oraz Komendant Straży Gminnej w Sulikowie – Pan Marian Smokowski. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Dodatkowo Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku.
Na posiedzeniach Komisji zostały rozpatrzone projekty uchwał na wrześniową sesję Rady Gminy.
W dniu 26 września Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową wydatkowania środków finansowych i sprzętu przekazanego przez Urząd Gminy Sulików i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie dla mieszkańców Gminy Sulików, poszkodowanych w wyniku powodzi
w sierpniu i we wrześniu 2010 roku. W kontroli udział wzięły: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Dorota Świątek oraz inspektor Urzędu Gminy Sulików ds. drogownictwa – Pani Lidia Rychtarczyk.
 1. Przygotowanie materiałów na sesje nadzwyczajne sesje Rady Gminy oraz na sesję wrześniową.
 
 
 
Do Rady Gminy Sulików wpłynęła następująca korespondencja:
 1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.479.2011.RB w sprawie udzielenia informacji na temat uchwały nr VII/48/11 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.
 2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.489.2011.RB w sprawie udzielenia informacji na temat uchwały nr VIII/58/11 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.489.2011.RB w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 3 uchwały nr VIII/58/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
 4. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.479.2011.RB stwierdzające nieważność uchwały nr VII/48/11 Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.
 5. Pismo Posterunku Policji w Zawidowie zawierające informację na temat działań podjętych przez Policję w zakresie zapytań i zgłoszeń na sesji w dniu 30 czerwca 2011 r.
 6. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Dolnośląskiemu za rok 2010 oraz na rozpoczęcie kadencji.
 7. Pismo od Pana Kazimierza Urysza z Firmy ECOREN DKE z podziękowaniami za efektowną współpracę przy zbiórce elektroodpadów z terenu Gminy Sulików.
 8. Pismo Wójta Gminy Sulików nr DK.5535.1.9.2011.2 na temat pomocy udzielonej mieszkańcom Gminy Sulików poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznej powodzi, jaka miała miejsce w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010 roku w związku z zapytaniem Komisji Rewizyjnej.
 9. Pismo Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w sprawie wyjaśnień do protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
 10. Pismo nr GOPS/PS/508/301/11 dotyczące informacji w zakresie udzielonej pomocy finansowej, rzeczowej oraz organizowanych formach wypoczynku poszkodowanym w wyniku powodzi w sierpniu i we wrześniu 2010 r.
 11. Informacja Straży Gminnej w Sulikowie zawierająca statystykę zdarzeń i interwencji podjętych w okresie 01.01.2011 r. – 21.09.2011 r. w związku z posiedzeniem Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
 12. Analiza miesięczna stanu zagrożenia przestępczością za okres 01.08.2011 r. – 31.08.2011 r. na terenie Gminy Sulików sporządzona przez Posterunek Policji w Zawidowie w związku z posiedzeniem Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
 13. Pismo Pani Małgorzaty Gemza w sprawie odszkodowania po wypadku, któremu uległa w Skrzydlicach przez złą nawierzchnię drogi,
 14. Pismo od właścicieli gruntów, lezących wzdłuż drogi gminnej przebiegającej przez teren Kopalni Radan Bazalt w Sulikowie.  
                                                 
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików
                       Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 2069
Nazwa dokumentu: Wrzesień 2011
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików Czerwiec - Wrzesień 2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-11-29 10:20:42
Data udostępnienia informacji: 2011-11-29 10:20:42
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 08:08:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner