logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 17
z sesji Rady Gminy Sulików
 w dniu 31 stycznia 2012 roku o godz. 1200
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XVI w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
(nieobecni byli: radna Agnieszka Nachotko i  radny Łukasz Stachowski)
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy, oraz obecnych na sesji kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich
i wszystkich gości przybyłych na sesję. Następnie Przewodniczący powitał przedstawicieli firm GEO RENEWABLES: Pana Ireneusza Mirowskiego, Tomasza Naborczyka, Krzysztofa Kozieł, Jacka Pietrzaka oraz przedstawicieli Firmy Amerbil: Marcina Cierpisza i Jerzego Rucińskiego.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Idea funkcjonowania farm wiatrowych na terenie Gminy Sulików.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji.
4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy,
b) w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
c) w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików,
d) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
e) w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie,
f)  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych,
g) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Sulików Pana Łukasza Stachowskiego.
8. Zapytania radnych.
9. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11.  Sprawy różne. Komunikaty.
 
Wójt wniósł o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie
i przesunięcie głosowania nad projektem na lutową sesję. Uzasadniając wycofanie projektu uchwały Wójt stwierdził, że na każdym posiedzeniu komisji pojawiały się opinie, że projekt nie powinien być poddawany pod głosowanie na sesji. Ponadto protokół
z kontroli kompleksowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, którego treść zawiera wiele istotnych informacji nie został jeszcze odczytany na sesji.
 
Radny Jerzy Nowicki zawnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek za odbiór nieczystości stałych. Zdaniem radnego to gmina i jej mieszkańcy są najważniejsi, a nie odbiorca odpadów, który wysyła faktury do mieszkańców z informacją o podwyżce opłat, zanim Rada Gminy podejmie decyzję w tej spawie. Radny czuje się urażony takim postępowaniem, ponieważ to Rada Gminy ustala wysokość stawek za odbiór odpadów.
 
Wójt odpowiedział, że informacja o podniesieniu ceny za odbiór nieczystości zaskoczyła wszystkich w równej mierze. Wójt wyraził swoje krytyczne zdanie wobec Prezesa ZGiUKu, który przyjął tę krytykę i przeprosił za zaistniałą sytuację. Wójt prosił
o pozostawienie projektu uchwały w porządku obrad, i poddanie jej pod głosowanie, podczas którego każdy będzie mógł wypowiedzieć się na jej temat.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak pytała, czy pozostawienie punktu dotyczącego funkcjonowania GZK w porządku obrad będzie zasadne, skoro wycofany został projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu.
 
Wójt stwierdził, że taki punkt został ujęty w planie pacy Rady Gminy Sulików i powinien zostać w porządku obrad.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Jerzego Nowickiego o wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Wniosek został odrzucony 9 głosami przeciwnymi, przy 1 głosie za i 3 głosach wstrzymujących się.
 
Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. (13 głosów za).
 
(Na sesję przybyła radna Agnieszka Nachotko – godz. 1212. W sesji udział bierze 14 radnych)
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji nie wypłynęły uwagi radnych.
Projekt protokołu z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Idea funkcjonowania farm wiatrowych na terenie Gminy Sulików.
W swoim wystąpieniu Wójt przypomniał, że w miesięcznych sprawozdaniach przedstawianych na każdej sesji informował
o spotkaniach z przedstawicielami firm zainteresowanych budową elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Zdaniem Wójta można stwierdzić, że temat nie jest nowy, skoro od kilku lat pojawiał się na sesjach. Podejmowane były również uchwały w tej sprawie. Kilkuletnie zmagania nie doprowadziły do wybudowania żadnej elektrowni wiatrowej na terenie gminy, proces planistyczny utknął w pewnym miejscu i wydaje się być nie do przejścia bez kolejnych ważnych decyzji Rady Gminy. Na wniosek Firm Windfarm Mikułowa i Geo Renewables Wójt poprosił Przewodniczącego o zaproszenie na sesję przedstawicieli tych firm, aby bezpośrednio od nich można było usłyszeć o planach związanych z naszą gminą oraz o osiągnięciach tych firm w dziedzinie budowy elektrowni wiatrowych. Wójt zakłada, że sprawy związane z elektrowniami wiatrowymi będą przejrzyste, zgodne z procedurami planistycznymi, zgodne z obowiązującym prawem i oczekiwaniami mieszkańców. Wójt podkreślił, że nikt nie będzie budował elektrowni wiatrowych na siłę i wbrew woli mieszkańców.
 
Pan Ireneusz Mirowski – Dyrektor projektów prowadzonych przez Firmę Geo Renoewables podziękował Przewodniczącemu za zaproszenie na sesję i umożliwienie zaprezentowania osiągnięć Firmy w zakresie budowy elektrowni wiatrowych w Polsce.
W nawiązaniu do słów Wójta, Pan Mirowski stwierdził, że przez cztery lata na terenie Gminy Sulików nic się nie działo w kwestii elektrowni wiatrowych. Były prowadzone różne próby przeprowadzenia procedur planistycznych i środowiskowych, które skończyły się całkowitym fiaskiem. Firma Geo Renewables od zeszłego roku jest właścicielem wszystkich praw i obowiązków, które wynikały
z umów zawartych przez poprzednich inwestorów z właścicielami gruntów. Firma zamierza prowadzić wszystkie procedury środowiskowe, planistyczne i budowlane zgodnie z prawem, nie robić nic wbrew woli mieszkańców i wspierać Gminę podczas realizacji zadania.
 
Pan Tomasz Naborczyk – Kierownik projektu przedstawił prezentację multimedialną na temat Firmy Geo Renewables. Firma Geo Renewables składa się z dwóch podmiotów, pozyskuje środki z czesko-brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Enercap. Firma posiada specjalistów z dziedziny środowiskowej i energetycznej. Firma w obecnym składzie personalnym zrealizowała budowę farmy wiatrowej Ścieki o mocy 20 MW oraz przeprowadzenie procedur do budowy największej farmy w Polsce o mocy 120 MW w Gminie Margonin. Firma prowadzi 16 projektów na terenie całego kraju. Kierownik projektu mówił o konieczności spełnienia warunków postawionych przez Unię Europejską, czyli pakietu klimatyczno-energetycznego oraz o korzyściach.
 
Pan Marcin Cierpisz – Kierownik Projektu Mikułowa Windfarm w oparciu o prezentację przedstawił osiągnięcia firmy w dziedzinie budowy elektrowni wiatrowych. Firma posiada obecnie projekty zakontraktowane na wartość 1140 MW, prowadzi swoje inwestycje w województwach Dolnośląskim, Opolskim i Zachodniopomorskim. Kierownik projektu omówił etapy inwestycji powstawania elektrowni wiatrowych, podkreślając, że żadnego z nich nie można pominąć. Wspólnie z Firmą Geo Renewables, doszło do porozumienia i umownego podziału Gminy Sulików na dwie części tak, aby oba parki wiatrowe nie przecinały się wzajemnie. Szacunkowo liczba elektrowni wiatrowych, które firma chciałaby postawić to 25 maszyn. Liczba ta z pewnością ulegnie zmianie po opracowaniu szeregu badań i wydaniu poszczególnych decyzji.
 
Radny Jerzy Nowicki podkreślił, że ważne jest, aby brać pod uwagę zdanie społeczeństwa. Radny wspomniał o sytuacji w Gminie Platerówka, jego zdaniem efektem braku konsultacji ze społeczeństwem było referendum. Jeżeli będą zachowane wszelki normy, radny jest za budową elektrowni wiatrowych, ze względu na korzyści, jakie może przynieść gminie.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, jaka odległość zostanie zachowana od zabudowań do elektrowni wiatrowych.
 
Pan Ireneusz Mirowski stwierdził, że przepisy prawa w Polsce nie określają, jaka odległość musi zostać zachowana. Wartością, jaka jest brana pod uwagę są decybele, określające poziom hałasu. Na chwilę obecną nie można określić tych odległości, pozwolą na to badania akustyczne, które są konieczne do raportu środowiskowego.
 
Radny Józef Ziomek czy firmy będą podejmowały od nowa rozmowy z właścicielami gruntów.
 
Pan Mirowski odpowiedział, że miały już miejsca spotkania z mieszkańcami – właścicielami gruntów. Odzew społeczny jest pozytywny, mieszkańcy mają dosyć długiego czekania, ponieważ działania podjęte cztery lata temu nie przyniosły żadnych skutków
i nic nie zostało zrobione. Umowy podpisane z rolnikami, będą kontynuowane z obiema firmami. Należy brać pod uwagę to, że farma wiatrowa nie składa się wyłącznie z siłowni, ale także z sieci kablowej, co zwiększa ilość gruntów wykorzystywanych pod budowę.
 
Radna Genowefa Wilczak - Raczak stwierdziła, że temat elektrowni wiatrowych był już przerabiany, wówczas inwestorzy przekonywali o korzyściach, jakie będzie miała gmina. Radna podkreśliła, że należy brać pod uwagę wolę mieszkańców, np. na temat odległości wiatraków od zabudowań. Radna prosiła, aby jej wypowiedź nie była odebrana, jako sprzeciw budowie elektrowni wiatrowych. Radna stwierdziła, że zmieniające się przepisy powodują to, że farmy wiatrowe przynoszą mniejsze korzyści. Radna nie chciałaby, aby mieszkańcy po raz kolejny zostali zasypani niespełnionymi obietnicami.
 
Radny Jerzy Nowicki prosił o przedstawienie odległości, jakie zostały zastosowane w zakończonych już inwestycjach.
 
Pan Ireneusz Mirowski odpowiedział, że elektrownie były oddalone od zabudowań w odległości od 450 m do 1000 m. Odległość jest zależna od wyników badań akustycznych i od typu zastosowanej turbiny. Odnośnie wypowiedzi radnej Genowefy Wilczak – Raczak, wszystkie umowy podpisane z rolnikami zostały rozliczone. Firma Geo Renewables jest bardzo zainteresowana rozpoczęciem procedur planistycznych i budową. Firmy, które były zainteresowane budową elektrowni wiatrowych składały wiele obietnic, jednak żadna procedura nie została zakończona.
 
Radna Weronika Ziółkowska pytała, na jakim etapie jest realizacja budowy farmy wiatrowej w Małej Wsi Dolnej.
 
Pan Mirowski odpowiedział, że inwestycja jest na etapie przygotowywania do budowy.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, w jakiej formie rozliczone zostały umowy z rolnikami.
 
Pan Mirowski odpowiedział, że zostały przejęte wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tych umów. Każda umowa zawiera czynsz dzierżawny, wypłacany za grunt dzierżawiony za określony okres czasu.
 
Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska z Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu pytała, w jakich miejscowościach zostaną wybudowane elektrownie wiatrowe na południu gminy.
 
Pan Tomasz Naborczyk odpowiedział, że będą to Studniska Dolne i Górne oraz Sulików.
 
Pan Marcin Cierpisz poinformował, że do Wójta Gminy wpłynął wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zawierający lokalizację i liczbę elektrowni wiatrowych. W ubiegłym roku doszło do porozumienia obu firm tak, aby lokalizacje obu farm wiatrowych nie nakładały się na siebie.
 
Pan Ireneusz Mirowski stwierdził, że Gmina Sulików podzielona została podzielona na północną i południową część, ze względu na podpisane umowy na tych obszarach.
 
Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska pytała czy pozwolenie na budowę dwóch elektrowni wiatrowych na terenie Małej Wsi Dolnej jest prawomocne, ze względu na toczące się postępowanie sądowe.
 
Pan Mirowski odpowiedział, że pozwolenie na budowę jest obowiązujące i nie chce wypowiadać się na temat inwestycji, która w najbliższym czasie będzie rozpoczynana, ale o inwestycji, które rozpoczną się w przyszłości na terenie Gminy Sulików.
 
Pan Jan Hasiuk stwierdził, że pan Mirowski mówiąc o tym, że przez cztery lata w gminie nic się nie działo w kwestii elektrowni wiatrowych, mówiąc o inwestycji w Małej Wsi Dolnej sam sobie zaprzeczył. Pan Hasiuk zapytał, na jakiej podstawie twierdzi, że
w Gminie nic się nie działo. Ponadto Pan Hasiuk skierował pytanie do Wójta Gminy na temat sposobu zakończenia dwóch otwartych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jakie zmiany zaszły w gminie skoro do niedawna obecny Wójt Gminy, jako radny podejmował działania, które miały zablokować budowę elektrowni wiatrowych. Przewodniczący natomiast, zdaniem Pana Jana Hasiuka, jeszcze kilkanaście miesięcy temu twierdził, że minimalna odległość elektrowni wiatrowych, jaka powinna być zachowana od zabudowań to 2 km. Pan Hasiuk pytał, na jakiej podstawie i przez kogo Gmina Sulików została podzielona na dwie części.
 
Pan Ireneusz Mirowski w odniesieniu do pytań Pana Jana Hasiuka stwierdził, że w Gminie Sulików nie działo się nic ze względu na przykład na Studniska Dolne i Górne. Na terenie Małej Wsi Dolnej natomiast, prowadzona jest inwestycja będąca częścią farmy wiatrowej budowanej przez Gminę Zgorzelec.
 
Wójt w odpowiedzi na pytania Pana Jana Hasiuka, stwierdził, że został Wójtem, którym jest się dla wszystkich mieszkańców, również tych, którzy są za budową elektrowni wiatrowych. Do gminy wpływają wnioski inwestorów, dlatego Wójt jest zobowiązany podjąć dyskusję z radnymi i mieszkańcami. Wszystkie dyskusje i podjęte decyzje będą jawne. Stanowisko Wójta, jakie miał wcześniej w kwestii elektrowni wiatrowych nie ma obecnie żadnego znaczenia. Rozpoczęte procedury nie zostały zakończone, a na pytanie dlaczego, Pan Hasiuk powinien znać odpowiedź lepiej od niego, ponieważ prowadził tę sprawę przez trzy lata.
 
Przewodniczący stwierdził, że nie przypomina sobie, żeby określał, jakie jego zdaniem powinny być odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań.
 
Wójt odnośnie pytania o podział gminy, stwierdził, że jest to podział jedynie umowny pomiędzy firmami, przez nikogo niezatwierdzany. Na podstawie tego podziału, można określić wstępną lokalizację elektrowni wiatrowych.
 
Pan Ireneusz Mirowski stwierdził, że umowny podział miał na celu zapobiegnięcie temu, że podpisanych zostanie kilka umów
z jednym z rolnikiem. Podział nastąpił z inicjatywy inwestorów.  
 
Przewodniczący stwierdził, że sesja była okazją do wyjaśnienia wielu wątpliwości, jednak konieczne będą kolejne spotkania.
 
Sołtys Ewangelis Zaras, stwierdził, że nie rozumie porozumienia obu firm. Sołtys ma podpisane umowy z Firmą Amerbil i działki ujęte w umowie są przekazane notarialnie.
 
Pan Mirowski odpowiedział, że Firma Geo Renewables uporządkowała kwestię umów z rolnikami, ponieważ miały miejsce przypadki, że rolnicy posiadali kilka umów z różnymi firmami.
 
Sołtys Andrzej Polowy pytał, jaki jest dopuszczalny poziom hałasu i w jaki sposób jest dokonywany pomiar.
 
Pan Mirowski odpowiedział, że nie jest specjalistą w tej dziedzinie i nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Na kolejne spotkanie zaproszony zostanie specjalistę w zakresie akustyki, który przedstawi informacje w tym zakresie.
 
Pani Lucyna Cieślak pytała czy inwestorzy przejęli wszelkie zobowiązania Firmy Fornax, które zawarto w porozumieniu dotyczącym realizacji zadań na terenie gminy.
 
Pan Mirowski odpowiedział, że Firma Geo Renwewables przejęła wszelkie zobowiązania poprzedniego inwestora.
 
Przewodniczący stwierdzając wyczerpanie tematu elektrowni wiatrowych, zamknął dyskusję i ogłosił pięciominutową przerwę.
 
Ad. 3
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Przewodniczący zwrócił się z prośbą do radnego Mariana Kurka o sprecyzowanie swojego pisma, w którym kieruje skargę na Wójta Gminy Sulików.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że Wójt nie udzielił mu głosu, kiedy chciał zadać mu pytania odnośnie projektu budżetu gminy na rok 2012, podczas grudniowej sesji.
 
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została przedstawiona radnym przed sesją.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy komisji stałych.
Radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2012 r. Radna poinformowała, że wiele uwagi poświęcono projektom uchwał w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych oraz projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniach Dolnych. Stanowisko radnych nie było jednogłośne.
Radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 23 stycznia 2012 r.
Radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska przedstawił protokół z posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 2012 r.
Radny Jerzy Nowicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że prace nad protokołem z kontroli w Gminnym Zakładzie Komunalnym są w trakcie, w związku z tym, protokół zostanie przedstawiony na lutowej sesji.
 
Informacja o pracy komisji stałych została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Radna Agnieszka Nachotko prosiła o przedstawienie informacji na temat spotkania z pracownikami Szkoły Podstawowej
w Studniskach Dolnych w sprawie likwidacji jednostki.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał o przyczyny próby zamknięcia zakładu Pani Marii Kasak z Małej Wsi Dolnej.
 
Wójt odpowiedział, że informację o zamiarze zamknięcia Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych przekazał pracownikom jednostki przed rozpoczęciem ferii zimowych, zanim radnym został przedstawiony projekt uchwały. Pracownicy szkoły ze smutkiem i zaskoczeniem przyjęli tę informację.
Zakład Pani Marii Kasak funkcjonuje na terenie Gminy Sulików od wielu lat w związku z tym na spotkaniu z Wojewodą, Wójt oraz samorządowcy z sąsiednich gmin podjęli próby wstawienia się za zakładem. Wójt mediował w tej sprawie w wielu instytucjach i nie chciałby odnosić się do informacji, które podały media. Pani Kasak, jako osoba tworząca swój zakład od podstaw podchodzi do tego tematu bardzo emocjonalnie. Zmiana otoczenia prawnego spowodowała, że kontrole w zakładach przetwórczych stały się coraz częstsze, co przez przedsiębiorców postrzegane jest jako celowe działanie. Sprawą zainteresowali się również lokalni parlamentarzyści. Wójt wyraził nadzieję, że działania idą w dobrym kierunku.
 
Przewodniczący poinformował, że decyzja o zamknięciu zakładu została wycofana.
 
Radna Weronika Ziółkowska pytała o rozdysponowanie środków niewykorzystanych w ubiegłym roku na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie oraz o porozumienie z Burmistrzem Miasta Zgorzelec.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że niewykorzystane środki dotyczą Gminy Platerówka i Gminy Gryfów Śląski, które ze względu na brak środków własnych nie zostały wykorzystane. Na każdą gminę działającą w ramach Stowarzyszenia LGD przypadnie 60 tys. zł. W związku z tym trwają przygotowania do opracowania projektu.
 
W kwestii porozumienia z Burmistrzem Miasta Zgorzelec Wójt poinformował, że dotyczy ono uregulowania sprawy finansowania nauki uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do szkół na terenie Zgorzelca z subwencji oświatowej Gminy Sulików.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, czy nie było możliwe zawarcie umowy na obsługę prawną z kancelarią, która ma siedzibę bliżej niż Wrocław.
 
Wójt stwierdził, że w wyniku procedury zamówień publicznych wyłoniono najkorzystniejszą cenowo ofertę kancelarii Pani Julity Kittay. Warunkiem zawarcia umowy było zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, dlatego nie prowadzono rozmów
z pojedynczymi prawnikami. Gminę czekają skomplikowane procesy sądowe, kancelaria liczy kilka osób wyspecjalizowanych
w różnych dziedzinach prawa.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy umowy zawarte na sprawowanie opieki nad dziećmi podczas dowozu do szkoły zostały zawarte po stronie przewoźnika.
 
Wójt odpowiedział, że w postępowaniu przetargowym po stronie gminy leżało zapewnienie i finansowanie opieki nad dziećmi do końca bieżącego roku szkolnego umowy będą zawarte przez gminę. W kolejnym przetargu na wyłonienie przewoźnika, to zadanie
i jego koszty będzie należało do przewoźnika.
 
Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 6
Funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację o funkcjonowaniu Zakładu, a na posiedzeniach komisji stałych podejmowano dyskusję w tej sprawie.
Radni nie zgłosili pytań i uwag w kwestii funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
Informacja o działalności GZK została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał.
Radny Tadeusz Polowy wystąpił z wnioskiem o umożliwienie zabrania głosu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych podczas dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
1) W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
2) W sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właściciela nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Wójt ponownie przekazał radnym przeprosiny Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, za informację o podwyżkach ceny za wywóz nieczystości stałych, ujętych na fakturach zanim Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę. Prezes usłyszał słowa krytyki ze strony Wójta. Wójt odczytał oficjalne stanowisko ze strony Zakładu, w którym Prezes wnosi o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia cen za wywóz odpadów. Podwyższenie ceny jest podyktowane wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska, wzrostem cen paliw, energii elektrycznej i stawek podatków. Pozostawienie poziomu opłaty na dotychczasowym poziomie będzie skutkowało zaprzestaniem świadczenia usługi odbioru odpadów. Wójt zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie uchwały.
 
Radny Jerzy Nowicki, stwierdził, że radni zostali ośmieszeni przez ZGiUK, ponieważ zgodnie z prawem to Rada Gminy określa wysokość stawek za odbiór odpadów. Zdaniem radnego projekt uchwały powinien zostać odrzucony. Zakład powinien podchodzić
z szacunkiem zarówno do radnych jak i do mieszkańców gminy. Radny wyraził zdziwienie, że pomimo środków, jakie Gmina Sulików przekazała na rzecz Zakładu, w piśmie jest mowa o zaprzestaniu świadczenia usługi w przypadku niepodwyższenia ceny.
 
Przewodniczący stwierdził, że należy brać pod uwagę to, że w Gminie Sulików są obecnie najniższe stawki za odbiór odpadów
w całym Powiecie Zgorzeleckim.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została odrzucona 9 głosami przeciwnymi, przy 2 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się.
 
3) W sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
4)  W sprawie rozpatrzenia wezwania do naruszenia prawa.
Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały oraz poinformowała, że uzasadnienie do projektu uchwały zawiera opinię prawną
w odniesieniu do wezwania do usunięcia prawa w związku z uchwałami Rady Gminy Sulików nr XIV/110/11 i XIV/111/11.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta 8 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
5)  W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że zarówno pracownicy Szkoły Podstawowej, jak i radni byli zaskoczeni tym projektem uchwały. Radna pytała, dlaczego nie mówiono wcześniej o tym zamiarze, np. przy zatwierdzaniu projektów organizacyjnych, na początku roku szkolnego lub podczas przygotowywania projektu budżetu Gminy na 2012 rok. Zdaniem radnej sprawa likwidacji Szkoły rozpoczęła się na niewłaściwym etapie.
 
Radna Agnieszka Nachotko stwierdziła, że również była zaskoczona projektem uchwały i zastanawia się, dlaczego nie podjęto wcześniej kroków w kierunku wprowadzenia programu oszczędnościowego w Szkole. Zdaniem radnej szukanie oszczędności powinno dotyczyć wszystkich szkół na terenie gminy. Zlikwidowanie szkoły jest bardzo proste, jednak poza funkcją edukacyjną to miejsce skupia wokół siebie mieszkańców Studnisk. W szkole odbywają się różnego rodzaju uroczystości i imprezy. Corocznie ma miejsce jarmark wielkanocny. Szkoła integruje całą społeczność wsi. Radna podkreśliła rolę Rady Rodziców działającej przy szkole, dzięki której wygląd budynków Szkoły znacznie się poprawił oraz wymieniła, jakie prace zostały wykonane. Radna zwróciła się z prośbą o rozważne podejście do sprawy i zastanowienie się czy powinno się oszczędzać kosztem dzieci.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że z myślą o dzieciach ze Szkoły w Studniskach Dolnych wyremontowana została świetlica wiejska w Studniskach. Zdaniem radnego zamiast rozpoczęcia działań w kierunku likwidacji szkoły, należało rozważyć wprowadzenie planu oszczędnościowego, lub np. przeniesienie wszystkich uczniów do jednego budynku albo ograniczyć liczbę klas do oddziału przedszkolnego i klas 1-3. Radny twierdzi, że należy dać szansę wykazania się przez Dyrektora Szkoły. Radny zwrócił się z prośbą do radnych o przemyślenie swoich decyzji przez głosowaniem nad projektem uchwały.
 
Radna Weronika Ziółkowska stwierdziła, że po likwidacji szkoły wieś umiera, a małe szkoły mają dusze. Radna zwróciła uwagę na ogromną integrację mieszkańców wokół szkoły.
 
Radna Bogusława Delijewska w nawiązaniu do przeglądu budynków należących do gminy przypomniała o obawach Dyrektor Zespołu Szkoły i Gimnazjum w Sulikowie przez przyjęciem do placówki 6-latków do klas pierwszych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji zadanie to przesunięto o dwa lata, ponieważ wiele placówek nie jest do niego przygotowanych. Zdaniem radnej Szkoła Podstawowa w Sulikowie nie byłaby w stanie przyjąć uczniów ze Szkoły Podstawowej w Studniskach. W związku z tym, że Przedszkole Publiczne w Sulikowie nie jest w stanie przyjąć wszystkich dzieci z terenu Gminy Sulików w Szkole Podstawowej w Biernej utworzono oddział przedszkolny dla 4 i 5-latków.
Radna stwierdziła, że w gminie mówi się o wyrównywaniu szans edukacyjnych, w związku z tym realizowany jest projekt ze środków unijnych dotyczący indywidualizacji potrzeb edukacyjnych. Próba likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach jest sprzeczna z podejmowanymi działaniami. Zdaniem radnej najłatwiej oszczędza się na dzieciach, jednak szkoła nie jest przedsiębiorstwem generującym dochody. Szkoła odgrywa bardzo specyficzną rolę i ma misję do spełnienia.
 
Radna Agnieszka Nachotko również wyraziła wątpliwość, co do możliwości przyjęcia do budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie uczniów ze Studnisk.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk poddał pod wątpliwość sens przenoszenia uczniów ze Studnisk do Sulikowa, skoro wiązałoby się to z koniecznością dobudowania dodatkowych pomieszczeń. Zdaniem radnego dzieci z Sulikowa równie dobrze mogłyby być dowożone do Studnisk.
 
Sołtys Franciszek Fleszar stwierdził, że na wcześniejszych spotkaniach dotyczących zamiaru likwidacji Szkoły w Studniskach mówił, że w przypadku tej jednostki rachunek ekonomiczny jest prosty, podobnie jak w całym kraju. Decyzja podjęta na sesji będzie wielostronna dla wszystkich. Straty społeczne wynikające z likwidacji placówki będą ogromne. Sołtys zwrócił uwagę na to, że nikt nie zapewnił pracy nauczycielom zatrudnionym w Szkole w Studniskach oraz na to, że po likwidacji jednostki dzieci będą uczyć się w dużo gorszych warunkach lokalowych. Obecna sieć szkół i przedszkola w gminie jest racjonalna i powinna zostać utrzymana. Sołtys zwrócił uwagę na ogromne zainteresowanie sprawą likwidacji szkoły wśród mieszkańców, na zebraniu zwołanym w tej sprawie było ok. 80 osób, w tym osoby starsze jak i młodzież. Szczególnie młodzi ludzie są zainteresowani przetrwaniem tej szkoły, aby ich dzieci mogły się uczyć się w dobrych i bezpiecznych warunkach.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk zauważył, że po likwidacji Szkoły Podstawowej w Radzimowie Górnym, zagospodarowanie budynku, który pozostał po niej stanowi problem dla gminy. Radny obawia się, że w przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach będzie miała miejsce podobna sytuacja.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że przysłuchując się wypowiedziom w tym temacie, nie usłyszał konkretnego uzasadnienia, które pomogłoby mu podjąć decyzję w tej sprawie. Radny chciałby usłyszeć wypowiedzi Dyrektor Szkoły w Studniskach Dolnych.
 
Pani Bożena Jankowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych stwierdziła, że wszystkie statystyki, dane liczbowe, porównania zostały przedstawione. Szkoła w Studniskach skupia wokół siebie rodziców, dziadków i osoby, których dzieci zakończyły edukację w tej placówce. Zdaniem Pani Dyrektor mała miejscowość zasługuje na szkołę, w której dzieci czują się bezpiecznie i gdzie skupia się na nich uwaga nauczycieli i pracowników szkoły. Dyrektor stwierdziła, że nie wyobraża sobie małych dzieci stojących i czekających na autobus w deszczu. Zarówno dyrektor jak i Rada Pedagogiczna są skłonni do poczynienia działań
w kierunku oszczędności. Dyrektor prosiła, aby spojrzeć na sprawę nie przez pryzmat pieniędzy tylko mieć na uwadze dobro dziecka.
 
Sołtys Andrzej Polowy poinformował, że w ubiegłą sobotę w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym zorganizowano zabawę karnawałową dla dzieci. Sołtys wspomniał też, że kiedy w ubiegłych latach były likwidowane szkoły jak np. w Miedzianej, Wilce, nikogo nie obchodziło to czy dzieci będą dowożone. Wówczas radni ze Studnisk podnosili ręce za likwidacją szkół, a dziś mają okazję być w takiej samej sytuacji. 
 
Wójt stwierdził, że przedstawienie tego projektu uchwały budziło wiele wątpliwości, a rozmowy i rozważanie tego tematu trwało kilka tygodni. Największe znaczenie mają dane liczbowe, które były wielokrotnie analizowane. Wójt stwierdził, że nie dziwią go emocje i słowa radnych i sołtysów, jednak nie objął tego stanowiska po to, by trudne sprawy „zamiatać pod dywan”, lecz po to by
o nich rozmawiać i  je rozwiązywać. Zaangażowanie w tę sprawę mieszkańców Studnisk i ich zjednoczenie jest imponujące i zasługuje na uznanie, tym bardziej, że atmosfera na wszystkich spotkaniach, jak np. na zebraniu wiejskim sprzyjała rozmowom.
Wójt stwierdził, że niezależnie od tego jaką decyzję podejmą radni, gmina stoi na straconej pozycji, poprzez to, że z własnych środków musi dokładać 2,5 mln zł do zbyt niskiej subwencji oświatowej. W 2012 roku w Polsce ma być zlikwidowanych ok. 800 szkół, ponieważ samorządów nie stać na utrzymanie placówek. Gminy też już nie stać na to, aby dzieci mogły uczyć się w Szkole
w Studniskach w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Oszczędności, które trzeba będzie poczynić, nie będą dotyczyć tylko oświaty, ale również innych jednostek. Gmina nie może już zaciągać kredytów na wydatki bieżące takie jak np. wynagrodzenia, jednocześnie strona dochodowa również nie może zostać podwyższona. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły nie przesądza o jej zamknięciu i nie jest ostateczną decyzją, która musiałaby zostać podjęta najpóźniej w kwietniu. Wójt podkreślił, że w gminie nic nie zostanie zrobione na siłę i wbrew woli radnych i mieszkańców.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że wszystkim sołectwom życzy takiej integracji i jedności, jaka ma miejsce w Studniskach Dolnych i Górnych. Radny stwierdził, ponadto, że Szkołę w Studniskach zamyka rachunek ekonomiczny, który jest wszystkim dobrze znany. W czasie, gdy likwidowana była Szkoła Podstawowa w Radzimowie Górnym, do szkoły uczęszczała większa liczba uczniów, a stan zatrudnienia był o wiele niższy niż w Szkole w Studniskach. Radny poprosił radną Delijewska, która pełniła wówczas funkcję dyrektora tej szkoły o podanie dokładniejszych danych.
 
Radna Bogusława Delijewska sprostowała, że nie pełniła funkcji dyrektora, tylko społecznie sprawowała funkcję wicedyrektora. Radna poinformowała, że w chwili zamknięcia szkoły, uczęszczało do niej ok. 67 uczniów.
 
Radny Polowy stwierdził, że Szkoła w Studniskach zatrudnia 12 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Koszt utrzymania Szkoły
w Radzimowie był znacznie niższy. Szkoła zatrudniała dyrektora, trzech nauczycieli i woźną, która byłą jednocześnie palaczem.
Radna Bogusława Delijewska w uzupełnieniu wypowiedzi radnego Polowego, stwierdziła, że stan zatrudnienia, jaki wymienił radny miał miejsce wówczas, gdy w Radzimowie funkcjonowała filia Szkoły Podstawowej w Biernej.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że o wymiarze zatrudnienia w szkole decydują rozporządzenie o kwalifikacjach i ramowy program nauczania.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych powinna wcześniej podjąć inicjatywę
i opracować program naprawczy. Zdaniem radnego można również zorganizować szkołę społeczną. Po likwidacji Szkoły
w Radzimowie dzieci dojeżdżały autobusami i nie działa się im żadna krzywda. Radny prosił o realne podejście do sprawy i wzięcie pod uwagę sytuację finansową gminy, ponieważ może dojść do takiej sytuacji, że po kolejnych podwyżkach dla nauczycieli zabraknie środków na ich wynagrodzenia.
 
Radna Agnieszka Nachotko stwierdziła, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska, radny Polowy, który jest Przewodniczącym Komisji spieszył się i nie zadawał pytań pomimo tego, że Wójt i Sekretarz mogli udzielić wszelkich informacji. Radny w dniu sesji ma wiele pytań i żąda wyjaśnień. Komisja powinna podjeść do sprawy rzeczowo i dokładnie oraz wypracować swoje stanowisko. Ponadto radna stwierdziła, że o programie naprawczym dla szkoły zaczęto mówić dopiero wówczas, gdy przedstawiono projekt uchwały o zamiarze likwidacji.
 
Radny Polowy odpowiedział, że zawsze śpieszy się, żeby nie zajmować cennego czasu dla przedstawicieli Komisji. Radny stwierdził, że na posiedzeniu Komisji radna Nachotko pokazywała zdjęcia budynku szkoły i nie mówiła nic o programie naprawczym, o którym powinna powiedzieć Pani Dyrektor. Radny stwierdził, że nie wiedział czy Dyrektor była zaproszona na posiedzenie Komisji czy nie.
 
Radna Agnieszka Nachotko Radna stwierdziła ponadto, że na radnych ciążą pewne obowiązki, ponieważ mieszkańcy wybierając ich okazali swoje zaufanie. Zdaniem radnej, nie należy działać w pośpiechu, tylko dokładnie rozpatrywać wszystkie problemy.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk w odpowiedzi na uwagę Sołtysa Radzimowa Dolnego stwierdził, że w swojej wypowiedzi nie odnosił się negatywnie do Szkoły Podstawowej w Radzimowie tylko do decyzji o jej likwidacji.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że dyskusja na temat likwidacji szkoły zamieniła się w targowisko. W związku
z tym, że wszyscy zainteresowani zabrali głos w temacie projektu uchwały radna zawnioskowała o pięć minut przerwy, aby radni mogli przemyśleć sprawę przez podjęciem decyzji.
 
Przewodniczący ogłosił pięciominutową przerwę w obradach.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak stwierdziła, ze pomimo tego, że nie reprezentuje Studnisk, sprawy związane z oświatą i dziećmi zawsze ją interesują. Sołtys zwróciła uwagę na nadchodzący wyż demograficzny, i stwierdziła, że powinien zostać opracowany program oszczędnościowy dla szkoły, który pomógłby przetrwać gorsze lata. Sołtys stwierdziła, że stan, w jakim znajdują się oba budynki szkoły zasługuje na uznanie. Sołtys pytała także, czy Szkoła Podstawowa w Sulikowie będzie w stanie przyjąć dzieci ze Studnisk.
 
Sołtys Marek Biliński stwierdził, że mieszkańcy zobowiązali się przekonać rodziców, którzy posyłają swoje dzieci poza Studniska, aby przenieśli swoje dzieci do Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. Sołtys stwierdził również, że wielu mieszkańców Studnisk wraca po kilkuletnim pobycie za granicą. Sołtys prosił, aby dać szansę mieszkańcom i Szkole, aby w przyszłym roku szkolnym można było stwierdzić, że sytuacja się poprawiła.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 
Uchwała została odrzucona 9 głosami przeciwnymi, przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.
 
6) W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Sulików Pana Łukasza Stachowskiego.
Przewodniczący omówił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 8
Zapytania radnych:
Radna Weronika Ziółkowska podziękowała za szybką interwencję w Starostwie – naprawiony został jedne z uszkodzonych mostków. Radna przypomniała także o drugim moście wymagającym naprawy. Ponadto radna zgłosiła potrzebę ustawienia znaku STOP na skrzyżowaniu w Mikułowej, od strony Radzimowa. Obecnie widoczność na skrzyżowaniu jest dobra, ale w okresie letnim pobocza są zarośnięte, co stwarza niebezpieczeństwo. Radna mówiła także o wyrównaniu nawierzchni na drodze koło Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej do posesji Pana Piwnickiego.
 
Radna Agnieszka Nachotko prosiła o interwencję w sprawie ustawienia znaku przy głównym skrzyżowaniu informującego
o wysokości mostu w Studniskach Górnych, aby kierowcy ciężarówek i tirów byli informowani wcześniej. Radna prosiła również
o kamień na drogę do posesji Pana Lisa oraz o rozważenie możliwości ustawienia pojemników do segregacji odpadów.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała, jak wygląda sprawa zabezpieczenia koryta rzeki kilkumetrową barierką przy drodze powiatowej koło posesji Pana Flisa w Radzimowie Dolnym
 
Radny Jerzy Nowicki, stwierdził, że w poprzedniej kadencji w jego okręgu nie zrobiono praktycznie nic, w porównaniu do obecnej kadencji, podczas której zrobiono wiele, biorąc pod uwagę nawet drobne sprawy. W kwestii odśnieżania, radny stwierdził, że mieszkańcom zależy na tym, aby drogi gminne były również odśnieżone. Radny prosił o rozważenie tego, aby zabezpieczyć środki na odśnieżanie dróg gminnych.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk prosił o zabezpieczenie budynku wyremontowanej świetlicy i nawiezienie kamienia na pobocze, ponieważ budynek zostanie ochlapany i zabrudzony przez przejeżdżające samochody.
 
Radny Grzegorz Konarski stwierdził, że OSP Sulików nie ma opłaconego ubezpieczenia i w związku z tym nie może wyjeżdżać do akcji pożarniczych.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Ustawienie znaku przy skrzyżowaniu w Mikułowej jest wskazane, w związku z tym należy wystąpić do zarządcy drogi.
-Nawierzchnia drogi do posesji Pana Piwnickiego zostanie wyremontowana przez wykonawcę budowy sieci kanalizacyjnej, w ramach środków na tą inwestycję.
-Wójt poinformował, że po zakończeniu okresu zimowego będzie miał miejsce przegląd dróg, również pod kątem napraw nawierzchni po budowie kanalizacji.
-Wniosek o ustawienie znaku informującego o wysokości mostu w Studniskach Górnych zostanie przekazany do Starostwa.
-Dowiezienie kamienia na drogę do posesji Pana Lisa w Studniskach Dolnych zostanie rozważone.  
-O ustawieniu barierek przy drogach powiatowych może decydować jedynie zarządca drogi.
-W kwestii odśnieżania Wójt poinformował, że w obecnym sezonie zimowym ta usługa jest wyceniania na zupełnie innych zasadach niż dotychczas. W ubiegłym roku gmina płaciła za odśnieżenie kilometra drogi kwotę w wysokości ok. 50 zł, obecnie odśnieżenie wraz z posypaniem solą i piaskiem kosztuje 200 zł za km. Pomimo wzrostu kosztów odśnieżania, wysokość dotacji ze Starostwa Powiatowego nie zmieniła się. Wójt wydaje polecenia o odśnieżaniu z wielką ostrożnością.
-Remont świetlicy wiejskiej został wykonany zgodnie z projektem, który uzgadniał poprzedni wójt. Wójt stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby utwardzenie pobocza kostką, tak, aby samochody nie przejeżdżały bezpośrednio przy samym budynku.
-Problem ubezpieczenia OSP Sulików nie jest znany Wójtowi, w związku z tym, sprawa zostanie rozpoznana. Wójt stwierdził, że strażacy, jeżeli mają problem powinni zgłaszać go albo do pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie straży pożarnych lub bezpośrednio do niego.
 
Radna Agnieszka Nachotko zgłosiła problem wycieku wody na drogę biegnącą za świetlicą wiejską. Przyczyną wycieku jest prawdopodobnie studnia. Wyciekająca woda zamarza i stwarza zagrożenie. Radna pytała, w jaki sposób rozwiązać ten problem.
 
Wójt stwierdził, że należy zlokalizować studnię i ustalić właściciela działki, na której znajduje się wyciek. Właściciel działki jest odpowiedzialny za wyciek, i należy wyegzekwować jego usunięcie.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczący rad sołeckich.
Sołtys Małgorzata Pławiak w nawiązaniu do rozmowy z Wójtem na ostatniej sesji stwierdziła, że pomimo tego, że przeglądała się
w lustrze  nie znalazła odpowiedzi na swoje pytania. Sołtys pytała, kiedy zostaną uzupełnione ubytki w drodze gminnej biegnącej w stronę posesji Pana Maronia.  
 
Sołtys Franciszek Fleszar mówił o potrzebie wyrównania wyrw i nierówności przy rowach po wykopach pod sieć kanalizacyjną w Studniskach. Kiedy przyjdą roztopy, drogi będą praktycznie nieprzejezdne.
 
Sołtys Ewangelis Zaras pytał, dlaczego pomimo likwidacji Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu, Gmina Sulików nie odzyskała majątku, który stanowił udziały w Spółce.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka monitowała w sprawie kamienia na drogę gminną w Skrzydlicach.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz zgłosiła problem tworzenia się lodowisk na drogach bocznych, po tym jak nieodgarnięty śnieg roztopił się
a następnie zamarzł pod wpływem mrozów. Sołtys prosiła o posypywanie tych dróg.
 
Sołtys Tadeusz Ostapiuk również zgłosił problem oblodzonej drogi powiatowej, na odcinku od ostatniego przystanku autobusowego w Miedzianej.
 
Sołtys Andrzej Polowy również zgłosił problem odcinków dróg, które są bardzo oblodzone – na skrzyżowaniu w Radzimowie Górnym, w stronę Zawidowa oraz koło cmentarza komunalnego.
 
Ad. 10
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania:
-Sprawa ubytków w drodze koło Pana Maronia w Małej Wsi Górnej zostanie rozpoznana.
-Wyrównanie poboczy przy drodze po wykopach pod sieć kanalizacyjną jest konieczne, sprawa jest zgłaszana do wykonawcy budowy. Obecnie panujące temperatury utrudniają wykonawcy wyrównanie poboczy po wykopach. Sprawa będzie sygnalizowana, gdy wzrosną temperatury.
-Odnośnie uwag Sołtysa Zarasa Wójt stwierdził, że nikt nie zlikwidował Łużyckiej Higieny Komunalnej. Spółka nadal funkcjonuje
i ma prawo działać także na terenie Gminy Sulików. Jednak straty Spółki w wysokości 100 tys. zł jakie poniosła przy obsłudze terenu naszej gminy, przesądzają o tym, że niechętnie podejmie dalszy odbiór odpadów. Gmina nadal posiada 28% udziałów w Spółce. Kiedy podejmowana była uchwała o przystąpieniu do Spółki i objęciu udziałów Sołtys nie miał wówczas obaw i uwag.
-W związku z wysokimi kosztami, nie wszystkie drogi mogą być odśnieżane. Przy tak wysokich stawkach gminy nie stać na odśnieżanie każdej drogi. Po obfitych opadach śniegu brane są pod uwagę drogi główne.
-W sprawie kamienia na drogę w Skrzydlicach Wójt będzie musiał wyciągnąć konsekwencje, skoro nie podjęto żadnych działań.
 
Ad. 11
W sprawach różnych:
1)  Radna Agnieszka Nachotko wręczyła dyplom za udział w konkursie na ekologiczną ozdobę choinkową na Święta Bożego Narodzenia organizowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla dzieci uczęszczających na zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej.
2)  Radna Genowefa Wilczak-Raczak w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Łukasza Stachowskiego, który pełnił funkcję skarbnika i zbierał datki od radnych poprosiła o pozostanie na Sali po zakończeniu sesji w celu wyboru nowego skarbnika.
3)  Sołtys Małgorzata Pławiak jako Wiceprezes Łużyckiego Stowarzyszenia Sołtysów, w związku z tegorocznymi Dożynkami Powiatowymi poprosiła o przemyślenie propozycji udziału Gminy Sulików w uroczystościach dożynkowych.
4)  Radna Bogusława Delijewska poprosiła Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie informacji na temat reaktywowania świetlicy terapeutycznej.
Dyrektor poinformowała, że w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2012 rok zostały zarezerwowane środki na uruchomienie świetlicy terapeutycznej na okres dziewięciu miesięcy. Należy rozpocząć przygotowania sali, na której będą odbywały się zajęcia z dziećmi.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamkną XVII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (1645)
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 5361
Nazwa dokumentu: Protokół nr 17
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 31 stycznia 2012 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-01 07:40:07
Data udostępnienia informacji: 2012-03-01 07:40:07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-08 12:22:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner