logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 8/2012
               minus Protokół nr 10/2012
               minus Protokół nr 11/2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 1/2012
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 23 stycznia 2012 roku o godz. 1500
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej.
 
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji (radny Józef Ziomek spóźnił się).
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
oraz w części posiedzenia:
-Stanisława Benedyk - Przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie,
-Bożena Jankowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych,
-Franciszek Fleszar – Sołtys Sołectwa Studniska Dolne,
-Marek Biliński – Sołtys Sołectwa Studniska Górne.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Działalność Caritas w szkole i kościele – Spotkanie z przedstawicielami.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
3.      Sprawy różne.
 
 Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia
 
Ad. 1
Pani Stanisława Benedyk przedstawiła działalność Parafialnego Koła Caritas w Sulikowie, który w 2012 roku obchodzić będzie 20 rocznicę powstania. W 2011 r. koło Caritas przekazało 28 ton żywności. W skład przekazywanego pożywienia wchodzi m.in. mleko, mąka, ser topiony, krupnik, gulasz, musli, herbatniki. Potrzebujący mogą korzystać z pomocy i przyjmować żywność tylko jednego koła Caritas. Po zawiązaniu Koła Parafialnego Caritas w Zawidowie miały miejsce przypadki, gdy mieszkańcy odbierali żywność z dwóch punktów.
Fakt odebrania żywności jest odnotowany w rejestrze, po okazaniu dowodu osobistego. Nie wszyscy, pomimo tego że są w potrzebie przychodzą po żywność. Niektórzy natomiast, będąc w potrzebie przychodzą do domu Pani Benedyk. Caritas organizuje spotkania dla osób samotnych w okresie świątecznym. Szkolne koło Caritas pomaga roznosić paczki żywnościowe do potrzebujących, którzy nie mogą odebrać jej osobiście.
Pani Stanisława zwróciła uwagę na konieczność porozumienia z Proboszczem Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w kwestii współpracy.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał.
1)      W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
W związku z obecnością na posiedzeniu sołtysów i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych Przewodnicząca zaproponowała przejście do projektu uchwały nr 6 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 
Wójt stwierdził, że z trudem podjął decyzję o przedłożeniu radnym projektu uchwały
w sprawie likwidacji Szkoły. Decyzja o wystąpieniu do radnych z tym projektem jest spowodowana ty,  że wystąpiły trudności podczas przygotowania projektu budżetu na 2012 r. i konieczne jest ograniczenie wydatków. Gmina corocznie dokłada do oświaty ok. 2,5 mln zł, ponieważ subwencja oświatowa jest zbyt niska. Wójt stwierdził, że zdaje sobie sprawę jak ogromne znaczenie ma dla mieszkańców Studnisk szkoła i nie dziwi się emocjom jakie towarzyszom temu projektowi uchwały, jednak koszt utrzymania tej jednostki jest zbyt wysoki w stosunku do liczby uczących się tam dzieci. Ok. 50% uczniów z obwodu szkoły uczęszcza do innych szkół, dlatego liczba uczniów jest tak niska. W przypadku likwidacji dzieci uczęszczające do Szkoły w Studniskach mają miejsce zapewnione w Szkole Podstawowej w Sulikowie i Przedszkolu Publicznym. Dzieci będą miały również zapewniony dojazd do szkół i opiekę w świetlicy. Wójt przedstawił prezentacje multimedialną na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Studniskach.
 
Sołtys Sołectwa Studniska Dolne – Pan Franciszek Fleszar odczytał wystąpienie Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Rady sołeckiej Studnisk Górnych, Studnisk Dolnych i Mikułowej, w którym wyrażono sprzeciw odnośnie likwidacji Szkoły. Likwidacja nie przyniesie oszczędności, lecz pozostaną puste budynki. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną, a dla obecnie zatrudnionych nie gwarantuje się żadnego zatrudnienia. Dzieci będą odbywać naukę w gorszych warunkach w budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Szkoła stanowi miejsce integracji całej społeczności poprzez spotkania, imprezy kulturalne, kiermasze i występy dzieci. Dzięki udziałowi szkoły mogły obywać się imprezy środowiskowe o charakterze gminnym tak jak dożynki gminne i powiatowe, zawody sportowe, pokazy OSP i festyny. Apelujący mieszkańcy zwracają się z prośba o rozważne podejście do tematu i przedyskutowanie wszystkich argumentów oraz podjęcie decyzji zgodnie ze Strategią Rozwoju Oświaty, która wyraźnie wskazuje na racjonalną siec szkół w gminie.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych przedstawiła osiągnięcia uczniów ze Studnisk.
 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby głosowanie nad projektem uchwały odbyło się na sesji, aby radni mogli przemyśleć tą decyzje.
 
2) W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Komisja wstępnie odrzuciła projekt uchwały 2 głosami przeciwnymi, 2 głosami wstrzymującymi się, przy 1 głosie za.
 
3) W sprawie udzielenia dopłaty do taryfy grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
4) W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały i poinformowała, że w uzasadnieniu do projektu pojawiły się drobne błędy literowe, które zostaną poprawione.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
5)    W sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
Wójt omówił projekt uchwały. Radni otrzymali informację o funkcjonowaniu GZK w 2011 r. Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych Wójt poinformował, że na sesji będą obecni przedstawiciele firm zainteresowanych budową elektrowni wiatrowych na terenie Gminy.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 1724
Nazwa dokumentu: Protokół nr 1/2012
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 23 stycznia 2012 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-08 12:09:13
Data udostępnienia informacji: 2012-05-08 12:09:13
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 12:11:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner