logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 8/2012
               minus Protokół nr 10/2012
               minus Protokół nr 11/2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 2/2012
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
w dniu 21 lutego 2012 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej.
Na posiedzeniu nieobecny był radny Józef Ziomek.
 
W posiedzeniu udział wzięła Pani Dorota Świątek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
Posiedzenie miało na celu omówienie Sprawozdania z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za rok 2011 oraz działalność świetlicy terapeutycznej.
Dalsza cześć posiedzenia odbyła się wspólnie z Komisja Budżetu i Finansów i była poświęcona sprawie funkcjonowanie i finansowania oświaty na terenie Gminy Sulików oraz rozpatrzeniu projektów uchwał i sprawom różnym. (patrz protokół nr 2/2012 ze wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej i Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 lutego 2012 roku.)
 
Dyrektor GOPS w Sulikowie omówiła Gminny Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Dyrektor. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, jak również przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie.
Dyrektor GOPS o funkcjonowaniu punktu ds. przemocy, który jest dostępny na terenie Gminy Sulików dwa razy w miesiącu. Z porad i pomocy, których udziela Pani Maria Łyczkowska – pracownik Ośrodka Profilaktyki i Edukacji w Zgorzelcu, terapeuta Punktu Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie korzysta ok. 20 osób, które w większości nie są świadczeniobiorcami pomocy społecznej.
 
W kwestii funkcjonowania świetlicy wiejskiej Dyrektor poinformowała, że zostały zabezpieczone środki na ten cel. Dyrektor poinformowała, że dodatkowym kosztem utrzymania świetlicy jest opłata za wynajem sali w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym. Funkcjonowanie świetlicy będzie zależało od tego ile dzieci będzie uczęszczało na zajęcia w świetlicy.
 
Dyrektor poinformowała, że sytuacja poprawiła się sytuacja w kwestii zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje działania w tym kierunku.
 
W dyskusji poruszono temat leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz sytuacji materialnej i społecznej mieszkańców Gminy Sulików, w związku z tym, że liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ciągle rośnie.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1500.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 1576
Nazwa dokumentu: Protokół nr 2/2012
Skrócony opis: Z siedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików w dniu 21 lutego 2012 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-08 12:11:32
Data udostępnienia informacji: 2012-05-08 12:11:32
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 12:12:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner