logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 8/2012
               minus Protokół nr 10/2012
               minus Protokół nr 11/2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 5/2012
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
w dniu 23 kwietnia 2012 r. o godz. 1500 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
oraz w części posiedzenia:
-Zbigniew Jaworski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
-Dariusz Mulko – inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Sulików,
-Ryszard Nawrocki – inspektor nadzoru.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie:
-Bogusława Przychodna – instruktor,
-Katarzyna Sadowska – główna księgowa,
-Anna Matusewicz – pracownik biblioteki,
-Barbara Dzikowska – sprzątaczka.
 
Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegającą na przesunięciu punktu dotyczącego spotkania z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury po wizycie w budynku Ośrodka.
Porządek posiedzenia wraz ze zmianą został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:
 1. Wizyta w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie – zapoznanie się
  z postępami prac w zawiązku z realizacją zadania: pn. „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau".
 2. Spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 3. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na temat planowanych remontów świetlic wiejskich w 2012 roku.
 4. Harmonogram imprez organizowanych przez Gminy Ośrodek Kultury w Sulikowie na 2012 rok.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
 6. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Komisja udała się do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, który został odremontowany w ramach zadania -„Modernizacja budynków edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”.
Ad. 2
Dyrektor poinformował, że po otwarciu zmodernizowanego budynku Ośrodka Kultury oferta którą może zapewnić GOK będzie wzbogacona w zależności od posiadanych środków. Konieczne będzie zatrudnienie osoby, która zajmie się obsługą nagłośnienia i oświetlenia oraz utrzymaniem obiektu.
Poruszono również kwestię zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury po otwarciu budynku GOK.
Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Bogusława Przychodna omówiła swoją bieżącą działalność – zajęcia plastyczne i teatralne prowadzone z dziećmi i młodzieżą. 
 
 
Ad. 3
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił plan remontów świetlic wiejskich, które zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego na 2012 rok:
 1. Świetlica wiejska w Studniskach Górnych:
 – wymiana i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych – 2 szt.,
-wymiana i montaż okien – 2 szt.
 
 1. Świetlica wiejska w Skrzydlicach:
-montaż wraz z obudową kominka grzewczego,
-wymiana instalacji wodnej,
-odświeżenie tynków, malowanie sufitu i ścian.
 
 1. Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym:
-ułożenie płytek podłogowych w korytarzach wejściowych,
-wymiana instalacji elektrycznej i przeniesienie licznika energii z korytarza do pomieszczenia świetlicy,
-malowanie korytarza i klatki schodowej,
-malowanie jednego pomieszczenia świetlicy.
 
 1. Świetlica wiejska we Wrociszowie Dolnym:
-remont kapitalny pomieszczenia,
-wymiana instalacji elektrycznej.
 
Ad. 4
Dyrektor poinformował, że harmonogram imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie nie został jeszcze zatwierdzony.
 
Ad. 5
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)      W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas wynajmowany lokal handlowy na czas określony do trzech lat.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
2)      W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 47 położonej w miejscowości Stary Zawidów na rzecz współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
3)      W sprawie oddania we współużytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetragowym.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
4)      W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2011 rok.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
5)      W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
6)      W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
Ad. 5
W sprawach różnych:
1)      Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na temat propozycji dalszego funkcjonowania Zakładu.
2)      Radny Andrzej Dominikowski poruszył sprawę hydroforni w Ksawerowie.
3)      Radna Anna Pawlak pytała o remont drogi gminnej prowadzącej do pięciu posesji za transformatorem w Miedzianej.
Wójt odpowiedział że kamień będzie dostarczany na drogi stopniowo. Wójt zapoznawał się z wnioskiem dotyczącym drogi, o której mówiła radna.
4)      Radna Anna Pawlak pytała o możliwości oczyszczenia z krzaków i zadrzewienia parku znajdującego w Miedzianej koło placu zabaw, który jest ujęty w rejestrze zabytków.
Wójt odpowiedział, że wszystkie czynności, które miałyby zostać wykonane w tym miejscu muszą uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Procedury uzyskania zgody bywają długotrwałe.
5)      Radna Anna Pawlak pytała o możliwość zlokalizowania wiaty przystankowej w Miedzianej. Właściciel działki leżącej naprzeciwko miejsca gdzie wcześniej zlokalizowany był przystanek wyraził zgodę na odstąpienie części działki.
Wójt odpowiedział, że w miejscu, gdzie wcześniej stał przystanek, jego lokalizacja nie jest możliwa. Ponadto wiata przystankowa mogłaby zostać sfinansowana ze środków z funduszu sołeckiego.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1700.
Protokołowała:
A.    Adamiak

Ilość odwiedzin: 1803
Nazwa dokumentu: Protokół nr 5/2012
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików w dniu 23 kwietnia 2012 r. o godz. 15:00 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-08 12:35:41
Data udostępnienia informacji: 2012-05-08 12:35:41
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 12:37:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner