logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 21
z sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXI w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
(Nieobecny był radny Grzegorz Konarski. Radny Tadeusz Polowy spóźnił się przybył na sesję o godz. 1009)
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików oraz Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików. Przewodniczący powitał również kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję, a w szczególności Panią Elżbietę Jarosz – Zastępcę Kierownika Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Panią Krystynę Milanowską – Dyrektora Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu, oraz Panią Agnieszkę Bieńkowską – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie.
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 22 kwietnia 2012 r. w Gminie Sulików odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików, w wyniku których na radnego Gminy Sulików wybrany został Pan Paweł Hasiuk.
 
Przewodniczący poprosił Panią Agnieszkę Bieńkowską – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie o wręczenie nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Sulików.
 
Pani Agnieszka Bieńkowska wręczając zaświadczenie Panu Pawłowi Hasiukowi, życzyła mu wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.
 
Przystąpiono do ślubowania radnego.
 
Przewodniczący odczytał treść ślubowania. Radny Paweł Hasiuk wypowiedział słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Radny złożył ślubowanie i tym samym objął mandat radnego Gminy Sulików.
 
Wójt złożył gratulacje nowo wybranemu radnemu, życząc wszelkiej pomyślności oraz wręczył radnemu znaczek pin z herbem Gminy Sulików.
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek sesji:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Gospodarka wodna na terenie Gminy Sulików (stan cieków wodnych, rzek, melioracja).
 3. Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji.
 4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  6.1 (druk nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas wynajmowany lokal handlowy na czas określony do trzech lat,
6.2    (druk nr 2) w sprawie oddania we współużytkowania wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
6.3    (druk nr 3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 47 położonej w miejscowości Stary Zawidów na rzecz współwłaścicieli sąsiedniej nieruchomości.
6.4    (druk nr 4) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2011 rok,
6.5    (druk nr 5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
6.6    (druk nr 6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
 1.  Zapytania radnych.
 2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4. Sprawy różne. Komunikaty.
Radni nie zgłosili uwag do porządku sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że projekt protokołu z sesji marcowej radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Do projektu protokołu radni nie zgłosili uwag. (Na sesję przybył radny Tadeusz Polowy – w sesji bierze udział 14 radnych)
Protokół z marcowej sesji został przyjęty 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2
Gospodarka wodna na terenie Gminy Sulików (stan cieków wodnych, rzek, melioracja).
Przewodniczący poprosił Panią Elżbietę Jarosz – Zastępcę Kierownika Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o przedstawienie informacji o stanie cieków wodnych na terenie Gminy.
 
Pani Elżbieta Jarosz poinformowała, że w administracji Oddziału w Lwówku Śląskim Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na terenie Gminy Sulików znajduje się 6 cieków wodnych o łącznej długości 36,30 km przepływających głównie prze tereny użytkowane rolniczo i stanowiących odbiorniki wód z systemów melioracyjnych. Są to: Studzianka, Nieciecz, Lipniak, Jędrzychowicki Potok, Czerwona Woda i Włosienica. Utrzymujące się od kilkunastu lat niskie nakłady na konserwację sprawiają, że urządzenia ulegają stałej dekapitalizacji, a ich utrzymywanie wymaga coraz większych nakładów. Na utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych w latach 2002-2011 na terenie Gminy Sulików poniesiono nakłady w wysokości 817 918,00 zł na sfinansowanie, których zapewniono środki z budżetu Państwa w ilości 668 736,00 zł, dotacji WFOŚiGW: 44 155,00 zł i dotacji Gminy w wysokości 105 000,00 zł. Kierownik podkreśliła, że bardzo ważne są środki, które gmina przekazuje ze swojego budżetu na utrzymanie cieków wodnych. W roku 2012 planowane jest wykonanie zadań na wartość 316 000,00 zł. Prace będą związane z utrzymaniem cieku Czerwona Woda
w miejscowościach Radzimów, Bierna, Miedziana oraz potoku Studzianka. Planowane jest również wykonanie muru na rzece Czerwona Woda w przypadku, gdy droga w Radzimowie Górnym zniszczona podczas powodzi będzie odbudowywana.
 
Radny Tadeusz Polowy prosił o przypomnienie Kierownikowi Oddziału, że po odbiorze prac remontowych koryta rzeki Czerwona Woda zostały spisane protokoły, w których ujęto zapisy na temat uzupełnienia murem brzegów rzeki Czerwona Woda na najbardziej zagrożonym zalewaniem terenie podczas powodzi w Radzimowie Dolnym. Tylko część brzegu rzeki jest zabezpieczona murem. Jego prośby nie przyniosły żadnego odzewu.
 
Radny Józef Ziomek pytał, kiedy zostanie odbudowane koryto rzeki Czerwona Woda i droga „serwatkowa” w miejscu, gdzie powódź zniszczyła drogę.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że w protokole odbioru regulacji koryta rzeki Czerwona Woda z dnia 22 grudnia 2011 r. znalazły się pewne ustalenia i terminy napraw nieprawidłowo wykonanych prac. W protokole nie ma mowy o tym, że granice działek geodezyjnych zostały naruszone. W notatce, w której ujęto uwagi mieszkańców, była mowa o inwentaryzacji geodezyjnej. Radna pytała kiedy zostaną wykonane prace, o których mowa była w protokole.
 
Pani Elżbieta Jarosz odpowiedziała, że inwentaryzacja powykonawcza trafiła do Oddziału z dużym opóźnieniem - dopiero w dniu 30 marca br. Pracownicy sprawdzają ją szczegółowo, w przypadku odstępstw będą się tym zajmować. Pracownicy Oddziału borykają się obecnie ze złożeniem wniosku o płatność, ponieważ nie mają całej dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej i ustalonej linii brzegowej. Mieszkańcy, na których działkach były prowadzone prace będą powiadomieni o postępowaniu administracyjnym poprowadzonym na okoliczność ustalenia linii brzegowej. Pozostałe pytania radnych zostały zapisane a odpowiedź będzie udzielona
w późniejszym terminie.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że jego uwagi, które składał w poprzedniej kadencji nie zostały wzięte pod uwagę przez nikogo. Projektant, który zajmował się inwestycją wraz z poprzednim Wójtem stwierdzili, że radny nie jest hydrologiem. Mieszkańcy czekają na uzupełnienie brzegu rzeki, ponieważ obawiają się kolejnej powodzi.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał, kiedy nastąpi dalsza regulacja koryta rzeki Czerwona Woda w miejscowości Mała Wieś Górna. W Małej Wsi Górnej rzeka Czerwona Woda tworzy gardziel, koryto rzeki jest zamulone i zarośnięte, w związku z tym dochodzi tam do drastycznych podtopień. Radny pytał, czy Wójt prowadzi rozmowy na temat dalszej regulacji koryta rzeki.
 
Pani Krystyna Jarosz odpowiedziała, że środkowy odcinek rzeki Czerwona Woda jest przedmiotem starań Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Oddział jest na etapie weryfikacji zakresu niezbędnych prac.
 
Radny Andrzej Kurek podziękował za wykonanie oczyszczenia koryta rzeki Czerwona Woda w miejscowości Mała Wieś Górna oraz podziękował mieszkańcom za pomoc w wykonaniu tych prac.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że oczyszczenie koryta rzeki jest bardzo istotne, jednak na brzegach rzeki pozostały drzewa, które podczas powodzi będą hamować przepływ wody.
 
Pani Elżbieta Jarosz stwierdziła, że sprawa zostanie sprawdzona.
 
Pani Krystyna Milanowska – Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodnych przedstawiła informację na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie. Gminna Spółka Wodna działa na terenie Gminy Sulików od 31 lat. W skład GSW wchodzi 9 miejscowości: Sulików, Mała Wieś Dolna, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Skrzydlice, Stary Zawidów, Miedziana, Wielichów, Bierna. Obszar objęty działalnością GSW w Sulikowie obejmuje łącznie 3 608,63 ha, długość rowu wynosi 103,00 km, powierzchnia zdrenowana wynosi 1 704,00 ha. Składka członkowska w 2011 roku wynosiła 14 zł/ha fizycznego, plan wynosił 70 233,21 zł, wykonanie wyniosło 53 900,74 zł, co stanowi 77% planu. Ze składek członkowskich wykonano łącznie 2,32 km konserwacji i odbudowy rowów oraz 53,0 ha konserwacji i odbudowy urządzeń drenarskich na łączną kwotę 47 398,73 zł. Łącznie na terenie Gminnej Spółki Wodnej
z poszczególnych środków (tj. składek, dotacji i prac zleconych) 6,03 km konserwacji i odbudowy rowu oraz 53,0 ha konserwacji i odbudowy urządzeń drenarskich na ogólną kwotę 148 948,74 zł. Budżet Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie na 2012 r. wynosi 190 412,57 zł. Łącznie na terenie GSW w Sulikowie planowane jest wykonanie 7,17 km odbudowy i konserwacji gruntowej rowów oraz 40,0 ha konserwacji gruntowej urządzeń drenarskich na kwotę 145 912,57 zł.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał o możliwość spotkania się z przedstawicielem Gminnej Spółki Wodnej w celu zapoznania
z potrzebami napraw rowów. W Starym Zawidowie jest kilka rowów, które wymagają oczyszczenia, ponieważ powodują uszkadzanie nawierzchni dróg.
 
Pani Krystyna Milanowska odpowiedziała, że możliwości są uzależnione od środków, a potrzeby są bardzo duże. Nie wszystkie rowy przydrożne są ujęte w ewidencji GSW. Znaczna cześć z nich należy do zarządcy drogi, przy której się znajduje. Na terenie Starego Zawidowa ściągalność składek wyniosła 60%.
 
Radny Nowicki mówił o przepustach, które zostały wykonane w Wielichowie. Jeden z nich został właściwie zabezpieczony, natomiast drugi nie ma żadnych umocnień i w przypadku wzrostu poziomu wody może zostać zerwany.
 
Pani Milanowska odpowiedziała, że przepust został wykonany na zlecenie Gminy.
 
Wójt złożył podziękowania przedstawicielom Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim oraz Gminnej Spółki Wodnej za owocną i udaną współpracę od wielu lat. W kwestii regulacji koryta rzeki Czerwona Woda w dolnym biegu, rozmowy są prowadzone już od dłuższego czasu. Wójt sądzi, że działania, które zostały podjęte doprowadzą do oczekiwanych rezultatów. Odbudowa tzw. „drogi serwatkowej” została zgłoszona w związku z ubieganiem się środków pochodzących z promesy, jednak zadanie to nie zostało zakwalifikowane. W wyniku postępowań przetargowych na odbudowę dróg i mostów z promesy powstały oszczędności
w wysokości ok. 300 tys. zł. Gmina wystąpi o to, aby środki pozostały w budżecie i mogły zostać przeznaczone na odbudowę drogi. Jeżeli Oddział DZMiUW w Lwówku Śląskim również otrzyma środki, zadanie będzie mogło zostać zrealizowane.
 
Sołtys Ewangelis Zaras stwierdził, że radni dyskutują o gospodarce wodnej, nie biorąc pod uwagę zdania Prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie, którego pełni obowiązki. Sołtys zwrócił się z pytaniem do Wójta, co zamierza zrobić w przypadku miejscowości, które nie są w Gminnej Spółce Wodnej.
 
Wójt odpowiedział, że należy to do kompetencji Starosty Zgorzeleckiego.
 
Sołtys Ewangelis Zaras stwierdził, że Starosta nie przejawia zainteresowania działalnością Gminnej Spółki Wodnej.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została przedstawiona radnym przed sesją.
 
Radni nie zgłosili uwag do informacji.
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji stałych Rady Gminy Sulików.
Radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia 2012 r.
 
Radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2012 r.
 
Radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska przedstawił protokół z posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2012 r.
 
Radny Paweł Hasiuk odnośnie protokołu z posiedzenia Komisji Społecznej pytał, dlaczego nie został zatwierdzony harmonogram imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że obowiązuje procedura, według której Komisja doraźna opiniuje harmonogram imprez Gminnego Ośrodka Kultury. Komisja obecnie nie funkcjonuje. Harmonogram został przekazany Wójtowi i zatwierdzony. Wójt stwierdził, że zapis w protokole był nietrafny, na posiedzeniu doszło do uzgodnienia z Dyrektorem i taki zapis powinien znaleźć się w treści protokołu.
 
Informacja o działalności komisji stałych Rady Gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wnioski z kontroli rozliczenia dotacji udzielonych
z budżetu Gminy Sulików klubom sportowym i jednostkom ochotniczych straży pożarnych w latach 2008, 2009, 2010.
 
Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
 
Ad. 5
Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Wójta Gminy Sulików.
Wójt przedstawił informację o pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację o zawartych umowach.
Wójt poinformował, że w najbliższym czasie zostaną rozpoczęte prace związane z przebudową Placu Wolności w Sulikowie, w związku
z tym prosił mieszkańców o cierpliwość.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy i Panią Sołtys pilotuje modernizację oświetlenia, która teraz ma miejsce w jego okręgu. Radny stwierdził, że mieszkańcy cieszą się z tego, że w końcu ruszyły zadania w miejscowościach poza Sulikowem. Radny dodał, że w Wielichowie, zaistniał problem polegający na braku oświetlenia przystanku autobusowego. Radny mając okazję rozmowy ze Starostą dowiedział się, że Starostwo byłoby zainteresowane pomocą przy zakupie lampy solarnej, która oświetliłaby przystanek. Radny stwierdził również, że chciałby, aby doszło do wizyty radnych w Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu w związku z otwarciem nowej linii do segregacji odpadów.
 
Radny Paweł Hasiuk zwracając się do radnego Nowickiego stwierdził, że wszystkie inwestycje, które są obecnie prowadzone w gminie zostały zapoczątkowane przez poprzednią Radę Gminy i Wójta. Proces inwestycyjny może trwać kilka lat poprzez tworzenie dokumentacji i wyłonienie oferenta.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że żałuje, że poprzednicy nie byli do końca idealni.
 
Radny Hasiuk stwierdził, że krótkowzroczność radnego Nowickiego jest przytłaczająca.
 
Radna Bogusława Delijewska prosiła o więcej informacji na temat zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sulików na rok szkolny 2012/2013.
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zarządzenie szczegółowo określa m.in. liczebność oddziałów szkolnych, zawiera minimalną i maksymalną ilość uczniów.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że gdy powódź zniszczyła drogę w Starym Zawidowie, radny zwracał się do poprzedniego Wójta o przydzielenie kamienia. Wówczas Wójt stwierdził, że Nowicki musi przyjść do niego na kolanach. Radny dodał, że w chwili obecnej na tej drodze jest położony asfalt.
 
Radna Bogusława Delijewska zauważyła, że bardzo duże środki zostały przeznaczone na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury
w związku z tym radna pytała, czy została przedstawiona propozycja rozszerzenia zajęć oferowanych przez Ośrodek.
 
Wójt odpowiedział, że oferta nie została jeszcze opracowana.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Wójta Gminy Sulików zostało przyjęte 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Komendant Straży Gminnej w Sulikowie przedstawił informację na temat działalności Straży Gminnej w marcu.
Straż Gminna podjęła działania m.in. z zakresu:
-wsparcia jednostek oświatowych pierwszego dnia wiosny,
-czystości i porządku na posesjach,
-zapobiegania wypalaniu traw i spalaniu odpadów,
- nadzoru nad ruchem drogowym w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej,
-reagowania na interwencje mieszkańców.
Ogółem w miesiącu marcu Straż Gminna podjęła 321 równych czynności, w tym stwierdzono 8 wykroczeń i skierowano 5 wniosków do sądu w związku z brakiem umowy na wywóz odpadów.
 
Radna Bogusława Delijewska podziękowała Komendantowi za wsparcie szkół ze strony Straży Gminnej w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych podczas pierwszego dnia wiosny. Radna stwierdziła, że Straż Gminna jest otwarta na współpracę i pomoc mieszkańcom.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał o działania związane z dzikim wysypiskiem odpadów w Ksawerowie.
 
Komendant Straży Gminnej odpowiedział, że trwa obecnie postępowanie z Agencją Nieruchomości Rolnych, która jest właścicielem działki, na której znajduje się wysypisko.
 
Sołtys Andrzej Polowy pytał jaki procent mieszkańców w Radzimowie Dolnym ma zawarte umowy na odbiór odpadów oraz o działania związane z dzikim wysypiskiem odpadów w Radzimowie.
 
Komendant odpowiedział, że w Radzimowie Dolnym na 68 posesji, zawartych zostało 59 umów. Strażnicy złapali na gorącym uczynku osobę, która wyrzucała śmieci na dzikie wysypisko, która zobowiązała się do usunięcia przynajmniej części odpadów.
 
Przewodniczący pytał, czy po wypadku w Mikułowej został odnaleziony właściciel pojazdu.
 
Komendant odpowiedział, że Policja przejęła postępowanie w tej sprawie, kierowca został odnaleziony.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1)       w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas wynajmowany lokal handlowy na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
2)       w sprawie oddania we współużytkowania wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 47 położonej w miejscowości Stary Zawidów na rzecz współwłaścicieli sąsiedniej nieruchomości.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
4) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2011 rok.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.
 
6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał czy środki w wysokości 12 tys. zł na wykonanie oceny stanu technicznego i ustalenie przyczyn negatywnych zjawisk w budynku środowiskowej hali sportowej w Sulikowie są zabezpieczone na wykonanie ekspertyzy, czy zostały już zapłacone wykonawcy.
 
Wójt odpowiedział, że wydatki z wykonaniem ekspertyzy poniósł Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, dlatego środki są przekazywane dla Szkoły, która zawarła umowę na wykonanie tego zadania.
 
Radny Hasiuk pytał w jaki sposób został wyłoniony wykonawca ekspertyzy.
 
Wójt odpowiedział, że to pytanie nie powinno być skierowane do niego.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
Radna Genowefa Wilczak – Raczak zgłosiła problem braku danych podatników w kwitariuszach, które otrzymali sołtysi w związku
z płatnością kolejnej raty podatku. Radna stwierdziła, że utrudni to pracę sołtysom i wywoła niepotrzebne zamieszanie wśród mieszkańców.
 
Radny Tadeusz Polowy prosił o właściwe zabezpieczenie i oznaczenie prac na drogach gminnych i powiatowych w związku
z prowadzoną budową kanalizacji na terenie Sulikowa. Obecna sytuacja na drogach w Sulikowie stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.
Radny mówił również o złym stanie nawierzchni drogi powiatowej Radzimów – Sulików i prosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w tej sprawie.
 
Radna Agnieszka Nachotko pytała, czy odbył się już wiosenny przegląd dróg zapowiadany przez wykonawcę budowy sieci kanalizacyjnej. Radna poinformowała również, że jedna z mieszkanek Studnisk Górnych, była świadkiem jak samochód Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych z Lubania służący do odbioru odpadów przejeżdżał przez Studniska Górne. Radna monitowała również w sprawie tablicy informującej o wysokości wiaduktu w Studniskach Górnych.
 
Radny Marian Kurek zgłosił problem popękanego i zniszczonego asfaltu na drodze powiatowej biegnącej koło jego posesji.
 
Radna Bogusława Delijewska podziękowała za dostarczenie ludmerów przy wyjeździe z ul. Nowej w imieniu mieszkańców ulic Nowe Miasto i Krótkiej.
 
Radny Andrzej Kurek prosił o nawiezienie kamienia do Studnisk Górnych w miejscu gdzie nawracają autobusy szkolne.
Radny Paweł Hasiuk w związku z tym, że projekt przebudowy drogi Tylice- Mała Wieś Dolna nie przewiduje budowy chodników prosił
o interwencję Wójta, aby chodnik znalazł się przynajmniej po jednej stronie drogi.
 
Radny Tadeusz Polowy w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Pawła Hasiuka stwierdził, że najważniejsza jest jakość nawierzchni na drodze.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała o działania podjęte w sprawie udrożnienia przepustu na skrzyżowaniu dróg w Małej Wsi Górnej,
w związku z tym, że w okresie zimowym miały miejsce problemy z przejazdem tą drogą, również przez autobusy szkolne.
 
Radny Józef Ziomek pytał o sprawę ograniczenia tonażu na drodze prowadzącej do bloków w Radzimowie Górnym.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Kwitariusze do poboru podatków zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych nie mogą zawierać danych, o których mówiła radna Wilczak – Raczak.
-Przed rozpoczęciem prac na poszczególnych drogach, wykonawca musi wystąpić do zarządcy z wnioskiem, w którym określony jest czas zajęcia drogi i sposób organizacji ruchu drogowego. Zabezpieczenie prac w pasie drogowym należy do zadań wykonawcy.
-Przegląd dróg nie miał jeszcze miejsca, Wójt i radni zostaną o tym z pewnością poinformowani.
-Wójt stwierdził, że wystąpi do Zakładu Gospodarki Usług Komunalnych o dostarczenie pojemników do segregacji odpadów do Studnisk Górnych w związku z tym, że istnieje tam możliwość odbioru odpadów.
-W sprawie informacji o wysokości wiaduktu w Studniskach Górnych gmina może jedynie monitować w Starostwie Powiatowym, które jest zarządcą drogi.
-Uwagi radnego Mariana Kurka zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego.
-Wójt postara się podjąć stosowne działania w kwestii nawiezienia kamienia na miejsce, w którym zawracają autobusy szkolne.
-Projekt przebudowy drogi Tylice – Mała Wieś Dolna nie zawiera chodników, tylko dwie zatoki przystankowe w Małej Wsi Dolnej.
W odniesieniu do wypowiedzi radnego Polowego Wójt stwierdził, że zmiany w projekcie przebudowy drogi nie wynikają ze złej woli Starostwa, tylko z ograniczonych możliwości finansowych. Wójt poinformował, że Starostwo będzie występowało do Gminy Sulików
i Gminy Zgorzelec o partycypację w kosztach przebudowy drogi.
-Wójt jest na bieżąco w kontakcie ze Starostwem w sprawie przepustu na drodze w Małej Wsi Górnej.
-W związku z tym, że na terenie gminy mają miejsce prace remontowe na drogach gminnych i wewnętrznych sprawa ograniczenia tonażu została przeoczona.
 
Radny Tadeusz Polowy dodał, że ulica prowadząca do Urzędu Gminy powinna zostać zamknięta, ponieważ możliwość przejazdu była bardzo ograniczona.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Małgorzata Pławiak:
-podziękowała za remont 500 m odcinka drogi powiatowej oraz naprawę drogi gminnej koło posesji Pana Maronia w Małej Wsi Górnej,
-podziękowała za udział w kiermaszu wielkanocnym organizowanym przez mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna oraz poinformowała, że zebrane środki posłużą do organizacji festynu,
-monitowała w sprawie zabezpieczenia posesji po Panu Płucienniku w Małej Wsi Górnej.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka zwróciła się z prośbą o dofinansowanie do remontu Świetlicy Wiejskiej w Skrzydlicach, ponieważ środki pochodzące z funduszu sołeckiego są niewystarczające.
 
Sołtys Beata Mazur poprosiła radnego Jerzego Nowickiego o nie ubliżanie dla poprzedniej władzy. Sołtys przypomniała, że kamień
o który wnioskował radny po powodzi w 2010 roku został nawieziony na drogę.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że kamień nie został wówczas dostarczony.
 
Sołtys Bożena Chorąży-Uczkiewicz pytała, czy istnieje możliwość zabezpieczenia środków na remont drogi łączącej Wilkę Bory
z Łomnicą.
 
Sołtys Ewangelis Zaras wnioskował o przyznanie kamienia na drogę koło Świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym. Sołtys prosił również o kamień na drogę przy lesie, która została zniszczona przez nadleśnictwo. Obecnie większość mieszkańców przejeżdża przez jego łąkę.
 
Sołtys Andrzej Polowy stwierdził, że nowe kwitariusze będą stanowiły problem dla osób które wpłacają podatek, ponieważ mieszkańcy przychodzą do sołtysów bez decyzji i nie są w stanie określić wysokości podatku. Sołtys zaproponował, aby wystąpić do mieszkańców
z informacją o konieczności określenia wysokości płaconego podatku.
 
Sołtys Adam Czesnakowski pytał, czy planowane jest doraźne łatanie dziur w drodze powiatowej, które powstały w wyniku budowy sieci kanalizacyjnej. Sołtys pytał również czy wykonawca uprzątnie prywatne działki, na które usypywana była ziemia oraz monitował
w sprawie lamp nad pojemnikami na odpady.
 
Sołtys Tadeusz Ostapiuk pytał jak wygląda sprawa wiaty przystankowej w Miedzianej.
 
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-W kwestii wiaty przystankowej Wójt stwierdził, że to nie ona stanowi problem, tylko miejsce na przystanek autobusowy. Aby gmina mogła ustawić obiekt musi dysponować terenem, którego jest właścicielem. Wójt stwierdził, że można powrócić do rozmowy na temat wiaty i prosił aby nie twierdzić, że składał deklaracje.
-Zastępca Wójta dodał, że wiaty przystankowe powinny wyglądać tak samo, jednak nie składał deklaracji, że wiata zostanie ustawiona, ze względu na brak gruntu, na którym mogła by zostać zlokalizowana.
-W sprawie lamp w Małej Wsi Dolnej Wójt stwierdził, że każda dodatkowa lampa, a tych jest już około stu, wymaga dodatkowych ustaleń i zmian w projekcie. Wójt zastanawia się gdzie byli radni i sołtysi kiedy powstawała koncepcja modernizacji oświetlenia, dlaczego wówczas zabrakło odpowiednich konsultacji. W kwestii wypowiedzi radnego Hasiuka, który stwierdził, że większość inwestycji obecnie realizowana była rozpoczęta w poprzedniej kadencji idąc tym tokiem myślenia można stwierdzić, że twórcą budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie był Wójt Świrski. Wójt stwierdził, że nie umniejsza i nie kwestionuje zasług Wójta Jana Hasiuka. Wójt zaproponował radnemu Hasiukowi, aby nie wracał ciągle do tego co było lecz zapisywał własną kartę bycia radnym.
-Posesja po Panu Płucienniku była wystawiona do sprzedaży, jednak nie było chętnych do kupienia tej nieruchomości. Wójt wspólnie
z Panią Sołtys rozważy sprawę tego terenu.
-Wójt rozważy możliwość dofinansowania do remontu Świetlicy Wiejskiej w Skrzydlicach, jednak przypomniał, że jego priorytetem są drogi po których poruszają się wszyscy mieszkańcy a nie świetlice.
-Sprawa drogi Wilka Bory – Łomnica to nowy temat, sprawę należy dokładnie rozpoznać, bo droga wymaga remontu.
-Wójt stwierdził, że Sołtys Ewangelis Zaras może ogrodzić swoją łąkę jeżeli przejeżdżają przez nią mieszkańcy. Kamień na drogi może zostać uzupełniony jeżeli jest taka potrzeba. Zaległości w naprawach dróg gminnych i wewnętrznych są bardzo duże, w związku z tym nie można nadrobić wszystkiego od razu.
-Kwestia kwitariuszy jest dla sołtysów bardzo istotna w związku z tym Wójt porozmawia z Panią Skarbnik w tej sprawie. Podatnicy płacąc podatek w banku lub płacąc za pośrednictwem internetu muszą znać wysokość raty którą należy wpłacić, w związku z tym w przypadku regulowania należności podatkowych u sołtysa powinno być tak samo.
-Wójt zwracał już uwagę wykonawcy na ubytki w drodze biegnącej przez Małą Wieś Dolną. Wykonawca musi uzupełnić ubytki zanim Starostwo Powiatowe przystąpi do remontu tej drogi.
-Procedura odbioru robót po budowie kanalizacji polega na tym, że właściciel działki swoim podpisem na protokole potwierdza, że nie wnosi żadnych uwag. Zanim nastąpi odbiór końcowy wszystkie działki, które wykonawca zniszczył lub zanieczyścił będą musiał uprzątnięte, a właściciel działki będzie musiał potwierdzić, że nie wnosi żadnych uwag.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak poprosiła o przygotowanie informacji dla mieszkańców, którzy płacą podatek u sołtysów, aby znali wysokość swojej raty podatku, ze względu na to, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na ujawnianie danych osobowych
w kwitariuszach.
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
1)    Wójt korzystając z obecności radnych i sołtysów podziękował serdecznie za udaną współpracę Panu Mateuszowi Walaszko – aplikantowi Straży Gminnej w Sulikowie, który kończy służbę w Straży. Wójt życzył, aby doświadczenie zdobyte w Straży Gminnej służyło Panu Mateuszowi w rozwoju dalszej kariery zawodowej.
2)    Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przypomniała radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XXI sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików. (1300)
 
Protokołowała:
A.    Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 4402
Nazwa dokumentu: Protokół nr 21
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-25 11:05:29
Data udostępnienia informacji: 2012-05-25 11:05:29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12 12:48:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner