logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Załącznik

do uchwały nr IX/64/07

Rady Gminy Sulików

z dnia 27 czerwca 2007r.


S T A T U T


GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ


W SULIKOWIE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

 2. ustawy z dnia12 marca 2004r.. o pomocy społecznej

  (Dz.U. Nr 64, poz. 593),

 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych

  (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),

 4. uchwały nr VII / 55 / 91 Rady Gminy w Sulikowie z dnia 03 grudnia 1991r.

  w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 5. zarządzeń Wójta Gminy Sulików:


a/ nr 70 / 2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do wydawania decyzji

administracyjnych,

b/ nr 79/2004 z dnia 08 czerwca 2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do wydawania decyzji

administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,

c/ nr 80/ 2004 z dnia 08 czerwca 2004r. o zmianie zarządzenia w sprawie upoważnienia

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do wydawania

decyzji administracyjnych.

d/ nr 114/04 z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sulikowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu

dodatków mieszkaniowych,

e/ nr 166/05 z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sulikowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu

zaliczek alimentacyjnych,

 1. ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228,poz.2255 ze zm.)

 2. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86, poz.732 ze zm.),


§ 1


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką budżetową gminy Sulików.
§ 2


Terenem działania Ośrodka jest gmina Sulików.§ 3


Siedzibą Ośrodka jest wieś Sulików.§ 4


Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie i zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

Ilość pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku określa ustawa o pomocy społecznej.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI§ 5


( Skreślony )


§ 6


( Skreślony )§ 7


 1. Ośrodek realizuje również zadania własne gminy z zakresu:

  a/ wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów uzależnień,

  b/ pomocy mieszkaniowej – dodatki mieszkaniowe.

 2. Zadania i działania określone w ust. 1 pkt a, Ośrodek realizuje na podstawie uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Sulików, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 3. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej.
III. ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI§ 8


Utrzymanie Ośrodka i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie finansowane jest przez Wojewodę w oparciu o porozumienie w sprawie powierzenia – przyjęcia zadań zleconych przez organy samorządowe.§ 9


Środki finansowane na realizację zadań zleconych gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

i zaliczce alimentacyjnej, przyznaje Wojewoda z budżetu państwa w ustalonym przez Wojewodę zakresie /dotacje celowe/.§ 10


Środki finansowane na zadania własne gminy i własne o charakterze obowiązkowym oraz na utrzymanie Ośrodka i wynagrodzenie pracowników realizujących te zadania pochodzą z budżetu gminy.
 1. ORGANY OŚRODKA.

§ 11


 1. Działaniami Ośrodka kieruje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

 2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sulików.


§ 12


Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Sulików.

§ 13


 1. Kierownik Ośrodka realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Wójta Gminy Sulików..

 2. W przypadkach określonych przez ustawę o pomocy społecznej zasady postępowania w sprawach o świadczenia ustala Rada Gminy w drodze uchwały.§ 14


 1. Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa Radzie Gminy Sulików corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 2. Rada Gminy w oparciu o potrzeby, o których mowa w ust. 1 opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej.


§ 15


Kierownik wykonuje zadania Ośrodka przy pomocy podległych mu pracowników.§ 16


 1. Strukturę Ośrodka stanowią:

  a. Kierownik.

  b. Główny księgowy.

  c. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń.

  d. Dział Pomocy środowiskowej / trzy etaty /

  e. Dział Świadczeń / jeden etat /

  f. Stanowisko d/s porządkowo-gospodarczych / 1/4 etatu / 

          g. Dział świadczeń rodzinnych / dwa etaty/


 1. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik GOPS.

  Zakres obowiązków pracowniczych ustala Kierownik.
 1. Dla zapewnienia dostępności świadczeń teren działania Ośrodka podzielony jest na rejony opiekuńcze.

 2. O wielkości poszczególnych rejonów decyduje Kierownik GOPS.

 3. Organizację Ośrodka przedstawia schemat organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.


§ 17


( Skreślony )


§ 18


( Skreślony )


§ 19


Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 20


W celu realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z istniejącymi na jego terenie organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


§ 21


 1. Ośrodek jest pracodawcą w zrozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.

 2. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do podległych mu pracowników.

§ 22


Osobą upoważnioną do składania oświadczeń w zakresie zobowiązań majątkowych w imieniu Ośrodka jest Kierownik GOPS.


§ 23


 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie realizowanych zadań zleconych sprawuje Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 2. Nadzór i koordynację w zakresie zadań własnych i zadań zleconych gminie – sprawuje Wójt Gminy Sulików.


§ 24


 1. Statut GOPS w Sulikowie jest nadawany w drodze uchwały Rady Gminy Sulików.

 2. Wszelkie zmiany Statusu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Nazwa dokumentu: Statut GOPS
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Domoradzka
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Domoradzka
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2004-01-06 10:06:54
Data udostępnienia informacji: 2004-01-06 10:06:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-07 12:51:43

Wersja do wydruku...

corner   corner