logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
minus Dostawy
   minus Archiwum
      minus 2015
      minus Starsze wycofane
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Informacja o wyborze oferty
         minus Zaproszenie do złożenia oferty
         minus Zaproszenie do złożenia oferty
         minus Zaproszenie do złożenia oferty
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cześci nr V
         minus Informacja o wyborze najorzystniejszych ofert częściowych
         minus Zaproszenie do złożenia oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


MK. 042.18.2012    

                                                              Sulików, dnia 6 czerwca 2012r.
                                                                                                                                            
 
ZAPROSZENIE
 
Do złożenia propozycji cenowej (oferty) na :
 
dostawa wraz z montażem wysłony ściany, zasłon okien oraz fartuchów do adaptacji akustycznej sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w ramach projektu pn. „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na dostawę wysłony ściany, zasłon okien oraz fartuchów do adaptacji akustycznej sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie”.
3) ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie;
4) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
5) oferta musi obejmować całość zamówienia
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wysłona ściany, zasłony okien oraz fartuchy do adaptacji akustycznej wyszczególnione w załączniku nr 1
1. W celu zapoznania się ze specyfiką obiektu i warunkami technicznymi  montażu wysłony ściany oraz zasłon okien oferent ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i uzyskać potwierdzenie jej odbycia przez Zamawiającego. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej przez Zamawiającego należy dołączyć do oferty.
2. Zamawiający oświadcza, że podaje wymiary w celu wyliczenia maksymalnej ilości potrzebnego materiału w ofercie. Wybrany Wykonawca ma obowiązek własnego zwymiarowania zasłon i wysłon ścian przed przystąpieniem do szycia
3. Oferent ma obowiązek dołączyć do oferty próbkę (wycinek) oferowanego materiału, (tkaniny) wraz z załączonymi atestami ppoż, deklaracjami,itp
 
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 22 czerwca 2012r.
 
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100 %
5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji wg załączonego wzoru ,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
3) dokumenty wymienione w ust. 2
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
   a) wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej w oparciu o przedmiot zamówienia
   b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez zleceniobiorcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca obie strony zawartej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego kryterium i o niższej cenie.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 13 czerwca 2012r., do godz.12 00
w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w Biurze Obsługi klienta Urzędu Gminy Sulików w Sulikowie  przy ul. Dworcowej 5
 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na dostawę wysłony ściany, zasłon okien oraz fartuchów do adaptacji akustycznej sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie”.
 
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy bez otwierania.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Alicja Żelichowska, koordynator projektu, tel. 75 77 87 288, 289 mail: ug9@sisco.pl
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie warunki złożonej propozycji cenowej.
 
 
Załączniki:
1. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Wzór druku dla „Propozycji cenowej”
3. Wzór „Umowy”
 
Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Skrócony opis: Dostawa wraz z montażem wysłony ściany, zasłon okien oraz fartuchów do adaptacji akustycznej sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w ramach projektu pn. „Modernizacja budynkó
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Żelichowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-06-06 11:49:06
Data udostępnienia informacji: 2012-06-06 11:49:06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-06 12:00:49

Wersja do wydruku...

corner   corner