logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
minus Roboty budowlane
   minus Archiwum
      minus 2012
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (propozycji cenowej)
         minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty)
         minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty)
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         minus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Przetarg nieograniczony
         minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
         minus Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
         minus Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
         minus Ogłoszenie o przetargu - roboty budowlane
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ogłoszenie o przetargu
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Ogłoszenie o wyborze oferty
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
         minus Ogłoszenie o zamówieniu
         minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu - AKTUALIZACJA
   minus Zawiadomienie z wyboru wykonawcy
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
   minus Zmiana treści SIWZ- dot. "Przebudowy nawierzchni na działce nr 100, obręb Wilka... "
   minus Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczące" Modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont mostu w Biernej (zjazd z drogi wewnętrznej dz. nr 418 do posesji nr 109)”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu na zadanie pn.:„Remont mostu w Biernej (zjazd z drogi wewnętrznej dz. nr 418 do posesji nr 109)” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 5 złożoną przez:
 
                                               Przedsiębiorstwo Wielobranżowe   
                                               „GEOBUD” Artur Mróz
                                               ul. Poluszyńskiego 1A
                                               59 – 900 ZGORZELEC
                       
Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i otrzymała największą ilość punktów: 100,00 pkt. w kryterium jakim była: Cena.
 
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, w terminie do 27 sierpnia 2012 roku.
 
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty ofertowej.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono jeszcze następujące oferty:
 
Oferta Nr 1
                        Przedsiębiorstwo Budowlane STRYKOWSKI Sp. Jawna
                        Radzimów Dolny 26, 59 – 975 Sulików
Oferta otrzymała 66,69 pkt. w kryterium jakim była cena
 
Oferta Nr 2
                        P.H.U. „DARBUD”
                        Trójca 85, 59 – 900 Zgorzelec          
Oferta otrzymała 95,46 pkt. w kryterium jakim była cena
 
 
 
Oferta Nr 3
                        „FABUD” Marek Fabin
                        ul. Główna 37/1, 57-256 Bardo
Oferta otrzymała 90,89 pkt. w kryterium jakim była cena
 
Oferta Nr 4
                        Usługi Ogólnobudowlane „TOM-BUD”
                        Tomasz Użdawinis, Smolnik 51b,52
                        59 – 820 Leśna
Oferta otrzymała  79,02 pkt. w kryterium jakim była cena
 
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” art. Od 179 do 198 g (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

aeqaeqweqwe

Nazwa dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Skrócony opis: Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont mostu w Biernej (zjazd z drogi wewnętrznej dz. nr 418 do posesji nr 109)”.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Mulko
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-08-22 07:51:43
Data udostępnienia informacji: 2012-08-22 07:51:43
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-22 07:56:16

Wersja do wydruku...

corner   corner