logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 7
 Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 22 września 2011 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni na posiedzeniu.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jacek Flaszyński – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
oraz w części posiedzenia:
-Marcin Jabłoński – Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie,
-Marian Smokowski – Komendant Straży Gminnej w Sulikowie.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików.
2.      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
3.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
4.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
Komendant Straży Gminnej w Sulikowie oraz Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie przedstawili informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików.
Straż Gminna w Sulikowie:
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 21 września 2011 r. miało miejsce 2089 zdarzeń odnotowanych przez Straż Gminną, w tym:
-86 wykroczeń,
-2003 czynności,
-663 kontrole,
-6 rekontroli,
-98 pouczeń,
-6 wniosków do sądu.
Miejscami w których odnotowano największą ilość wykroczeń
Udzielono 23 mandaty na kwotę 2 970,00 zł.
 
W tym 86 wykroczeń podlegających karze.
 
Straż Gminna w Sulikowie podejmowała szereg działań związanych z monitorowaniem podpisywania przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości. Komendant podkreślił, że pomiędzy Strażą Gminną a Policją zawiązała się bardzo dobra współpraca. Łącznie w okresie od stycznia do września br. odbyto 53 wspólne patrole, w tym również w godzinach popołudniowych oraz w soboty i w niedziele. W przyszłości planowane jest zwiększenie ilości patroli w godzinach popołudniowych i podczas weekendów. Straż Gminna otrzymuje duże wsparcie od sołtysów z terenu Gminy Sulików,
 
 
Posterunek Policji w Zawidowie.
W okresie od stycznia do sierpnia 2011 r. narastająco na terenie działania Posterunku Policji w Zawidowie odnotowano:
-przestępstw rozbójniczych: 1,
-bójki i pobicia: 1,
-uszkodzenia mienia: 2,
-kradzieże rzeczy cudzych: 12,
-kradzieże z włamaniem: 14,
-kradzieże pojazdów: 0,
-uszkodzenia ciała: 0.
 
W porównaniu do roku 2010, biorąc pod uwagę przestępstwa w siedmiu kategoriach stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików uległ poprawie. Spadki odnotowano w kategoriach: uszkodzeń mienia, uszkodzeń ciała, kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży z włamaniem. Miesiące najbardziej obfite w zdarzenia, podczas których interweniowała Policja to lipiec i sierpień. Kradzieże, które miały miejsce na terenie Gminy Sulików w znacznym stopniu są związane z inwestycjami, jakie są prowadzone na terenie Gminy. Kierownik pokreślił, że ważną rolę sołtysów we współpracy z Policją. Ważna jest również właściwa postawa mieszkańców, którzy najczęściej nie reagują, gdy prawo jest łamane.
Kierownik omówił również sposób w jaki przebiega współpraca Policji ze Strażą Gminną. Jeszcze w tym roku Posterunek Policji w Zawidowie powinien zostać
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików omówionym przez Skarbnik Gminy.
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał
a)      w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulików wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
b)      w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
c)      w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików za lata 2009-2010,
d)     w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wrociszów Dolny,
e)      w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików,
f)       w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2011 rok.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1)      Radny Grzegorz Konarski poinformował, że mieszkańcy Sulikowa pytają
o możliwość ponownego podpisania umowy na odbiór odpadów z Łużycką Higieną Komunalną.
Zastępca Wójta poinformował, że to pytanie należy skierować do ŁHK. Spółka obecnie nie działa na terenie Gminy Sulików, jednak nadal posiada na to koncesję.
2)      W sprawie pytań dotyczących dostawienia pojemników do segregacji odpadów Zastępca Wójta poinformował, że zgodnie z zapewnieniami Zakładu Gospodarki
i Usług Komunalnych pojemniki powinny zostać dostarczone do końca września. Na terenie Gminy ma znaleźć się piętnaście dodatkowych kompletów pojemników do segregacji odpadów.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1810.
 
Protokołowała:
A.    Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 1636
Nazwa dokumentu: Protokół nr 7
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 22 września 2011 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-10-05 11:34:11
Data udostępnienia informacji: 2012-10-05 11:34:11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-05 11:35:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner