logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 
Protokół nr 26
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 24 października 2012 r. o godz. 1800
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXVI w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
(Nieobecny był radny Marian Kurek)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików, Dorotę Świątek – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 22 października 2012 r. do Rady Gminy Sulików wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików, w którym Wójt wniósł o następujący porządek obrad:
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 19.09.2012 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Sulików Nr XXIII/182/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Sekretarz Gminy poinformowała, że w dniu 28 czerwca 2012 r. Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików, której warunkiem wejścia w życie była publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W ślad za publikacją uchwały do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę. Rada Gminy jest zobowiązana do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i udzielenia odpowiedzi na skargę  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni. Do poprzedniej sesji było zbyt mało czasu na przygotowanie odpowiedzi na skargę.
Sekretarz stwierdziła, że zazwyczaj w odpowiedzi na skargę znajdują się argumenty broniące uchwały, jednak w przypadku tej skargi ma miejsce dość nietypowa sytuacja i zasadne będzie uwzględnienie skargi Wojewody w całości. Sekretarz poprosiła
o wyjaśnienie Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że ma przy sobie zaskarżona uchwałę i poprosił Dyrektor GOPSu, aby omówiła uchybienia jakie wskazał Wojewoda w skardze.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie stwierdziła, że nie będzie referowała zaskarżonej uchwały, wyjaśni natomiast dlaczego skarga Wojewody na tę uchwałę powinna zostać uwzględniona w całości. Pomimo tego, że istnieją warunki prawne do odrzucenia skargi, należy przyjąć zarzuty organu nadzoru ze względu na słuszny interes strony, którą w tym przypadku są uczniowie ubiegający się o stypendia szkolne. W październiku mija termin wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendiów. Gdyby zostały wydane na podstawie zaskarżonej uchwały a WSA podtrzymał skargę Wojewody należałoby unieważnić ok. 100 decyzji. Zgodnie z k.p.a. nieważność decyzji administracyjnej stwierdza Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Biorąc pod uwagę terminy i procedury przygotowania dokumentacji stwierdzającej nieważność decyzji należałoby się liczyć z faktem, że spowoduje to wstrzymanie wypłaty świadczeń dla uczniów i niewykorzystanie dotacji z budżetu państwa, która podlega wówczas zwrotowi do 31 grudnia. Terminy obowiązujące w przypadku procedury unieważnienia decyzji spowodowałyby zakończenie procedury najwcześniej w miesiącu lutym 2013 r.
Ustosunkowując się do skargi należy brać pod uwagę interes strony czyli uczniów i przywrócić do obrotu prawnego uchwałę z 2008 roku poprzez unieważnienie zaskarżonej uchwały. Ze względu na ryzyko utraty dofinansowania z budżetu państwa, pomimo argumentów przemawiających za odrzuceniem skargi Wojewody należy się do niej przychylić.
Dyrektor dodała, że będąc na szkoleniu konsultowała sprawę skargi z wybitnym prawnikiem w zakresie pomocy społecznej Panem Maciejem Markiewiczem, który stwierdził, że większość zarzutów organu nadzoru nie jest słuszna.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że Rada Gminy darzy zaufaniem władzę wykonawczą i sytuację, w których uchwały podejmowane przez radnych są zaskarżane nie mogą mieć miejsca. W skardze Wojewoda wykazuje niekompetencje Rady Gminy, polegające na przekroczeniu m.in. zapisów ustawy o systemie oświaty.
 
Wójt odpowiedział, że nie zgadza się ze stanowiskiem Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego, który sporządził skargę. Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym mogłoby zostać rozstrzygnięte na korzyść Gminy. Jednak gdyby wyrok WSA unieważnił uchwałę Rady Gminy miałyby miejsce konsekwencje przedstawione wcześniej przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Radny Nowicki stwierdził, że przez czyjeś niedopatrzenie uchwała została zaskarżona. Projekty uchwał są sprawdzane przez prawników, jednak błąd nie został wykazany.
 
Wójt stwierdził, że rozumie rozgoryczenie radnego Nowickiego, jednak polskie prawo często jest interpretowane w różny sposób czego przykładem jest skarga na uchwałę.
 
Dyrektor GOPS stwierdziła, że pracuje w pomocy społecznej od dwudziestu lat i nie była to pierwsza uchwała, którą przygotowywała. Dotychczas nie spotkała się z zaskarżeniem uchwały w całości, miały miejsca np. rozstrzygnięcia nadzorcze, które uchylały zapisy uchwały w części. Zaskarżona uchwała była sprawdzana przez kancelarię prawną.
Dyrektor zauważyła, że wynik kontroli uchwał podejmowanych przez Radę Gminy jest uzależniony od interpretacji pracownika Wydziału Nadzoru i Kontroli, który współpracuje z danymi gminami. Mają miejsce przypadki gdzie uchwały, które opierają się na nieaktualnych przepisach nadal obowiązują, ponieważ nadzór Wojewody tego nie wykazał.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał jakie warunki musi uzyskać wnioskodawca ubiegający się o stypendium socjalne.
 
Dyrektor GOPS odpowiedziała, że stypendium przysługuje uczniowi, który spełnia przesłanki wymienione w art.8 ustawy
o pomocy społecznej. Wysokość stypendium socjalnego jaka przysługuje uczniowi jest uregulowana uchwałą Rady Gminy Sulików nr XXIV/192/08 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików. Maksymalna wysokość stypendium socjalnego nie może przekroczyć 200% wysokości średniego zasiłku rodzinnego ujętego w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wynosi obecnie 208,00 zł miesięcznie.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownicy Ośrodka włożyli wiele pracy w przygotowanie uchwały, jednak nawiązując do wypowiedzi radnego Nowickiego stwierdziła, że w skardze pojawia się stwierdzenie mówiące o niekompetencji Rady Gminy Sulików. Radna pytała jak Dyrektor ocenia jakość weryfikacji formalno-prawnej dokonanej przez kancelarię prawną i czy ma zastrzeżenia do osób, które jej dokonały.  
 
Dyrektor GOPS stwierdziła, że nie może kwestionować stanowiska prawników, którzy weryfikowali uchwałę. Prawnicy weryfikujący projekt uchwały zostali przez nią poinformowani o rozstrzygnięciach nadzorczych na uchwały dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że ma wątpliwości co do dokładności analizy formalno-prawnej projektu uchwały przed zatwierdzeniem ze względu na zbyt wiele zastrzeżeń ujętych w skardze.
 
Dyrektor GOPS odpowiedziała, że mimo braku kwalifikacji prawniczych nie zgadza się z wieloma zarzutami ujętymi w skardze i jest w stanie uzasadnić to przepisami prawa. Działanie pracownika Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego budzi wiele kontrowersji.
 
Sekretarz Gminy dodała, że w większości gmin obowiązują stare uchwały dotyczące stypendium socjalnego. Dyrektor GOPS tworząc projekt uchwały wzorowała się na uchwale, która również została skontrolowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i nie wniesiono do niej uwag.
Sekretarz przypomniała, że obowiązkiem Rady Gminy jest jedynie przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z odpowiedzią na skargę.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki zwrócił uwagę, aby każdy projekt uchwały przedstawiany Radzie Gminy pod głosowanie był sporządzany we właściwy sposób.
 
Radny Paweł Hasiuk zwrócił uwagę, że na drugiej stronie odpowiedzi na skargę pojawił się symbol paragrafu, który nie przypomina wyglądem paragrafu.
 
Wójt odpowiedział, że wynika to z użytej czcionki w odpowiedzi na skargę.
 
Radna Bogusława Delijewska zwróciła uwagę na błąd literowy w treści odpowiedzi na skargę.
 
Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 19.09.2012 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Sulików Nr XXIII/182/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie.
 
Stwierdzający wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XXVI sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji. (godz. 1840)
 
Protokołowała:
A.Adamiak

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 4574
Nazwa dokumentu: Protokół nr 26
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 24 października 2012 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-26 14:42:03
Data udostępnienia informacji: 2012-10-26 14:42:03
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 14:12:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner