logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         plus 2011
         minus 2012
            minus Styczeń 2012
            minus Luty 2012
            minus Marzec 2012
            minus Kwiecień 2012
            minus Maj 2012
            minus Czerwiec 2012
            minus Wrzesień 2012
            minus Październik 2012
            minus Listopad 2012
            minus Grudzień 2012
         plus 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
Wrzesień – Październik 2012 r.
 
W miesiącach wrzesień – październik Rada Gminy podjęła następujące działania:
1. Przygotowanie materiałów na wspólne posiedzenie komisji stałych i sesje Rady Gminy Sulików w miesiącu październiku.
2. Dyżury Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w miesiącu wrześniu w każdy poniedziałek w godzinach 1530-1630.
3. Udział radnych w II Sulikowskich Mistrzostwach Sołectw.
4. W dniach 1 i 22 października 2012 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sulików przeprowadziła kontrolę kompleksową w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. W posiedzeniu kontrolnym w dniu 22 października 2012 r. wzięła udział Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sulików Genowefa Wilczak – Raczak.
5. W dniu 24 października 2012 r.  odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych na którym poruszono m.in. następujące tematy:
-Stan dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików – spotkanie z Panem Cezarym Mostowikiem – Dyrektorem Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatu Zgorzeleckiego.
-Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych
na 2013 rok oraz pozostałych projektów uchwał.
6. W dniu 24 października 2012 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sulików zwołana na wniosek Wójta Gminy Sulików w związku z koniecznością rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 19.09.2012 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Sulików Nr XXIII/182/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików.
 
Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:
1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N1.4131.881.2012.RB z prośbą o uzupełnienie uchwały Rady Gminy Sulików nr XXIV/183/12 z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików o następujące dokumenty:
-kopię wniosku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
-kopię szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
-kopię oceny taryf i planu dokonaną przez Wójta Gminy pod względem zgodności ich opracowania z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z dokonaną przez niego weryfikacją kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulików w roku szkolnym 2011/2012.
3. Pismo Zarządu Starostwa Powiatowego nr DR.0124.1.49.2012 do wiadomości Rady Gminy Sulików w sprawie wezwania MSWK SUPLAZ do odtworzenia stanu nawierzchni dróg powiatowych nr 2379D, 2383D, 23 87D, 2380D sprzed rozpoczęcia prac budowlanych, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
4. Pismo do wiadomości Rady Gminy Sulików skierowane przez radnego Andrzeja Dominikowskiego w imieniu mieszkańców wsi Ksawerów o uwzględnienie w budżecie Gminy Sulików na 2013 rok remontu drogi nr 123 polegającego
na położeniu nawierzchni asfaltowej.
5. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr NK.N.414.287.288.2012.I.J. w sprawie przekazania sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Dolnośląskiemu za rok 2011 przez Wójta Gminy Sulików i Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.
6. Wniosek Wójta Gminy Sulików o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 24 października 2012 r.
7. Pismo nr AP/”TS”-13/12/495-23/12 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu na temat analizy oświadczeń majątkowych osób złożonych do ich złożenia wraz ze szczegółowym zestawieniem nieprawidłowości stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych za 2011 r.
(Informacje na temat nieprawidłowości ujętych w oświadczeniach majątkowych zostaną przekazane indywidualnie radnym oraz pracownikom samorządowym w najbliższym czasie).
8. Zaproszenie dla radnej Bogusławy Delijewskiej na sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 30 października w związku z rozstrzygnięciem konkursu i wręczenia nagród zwycięzcom i wyróżnionym sołectwom w konkursie „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”.
9.  Uwagi radnego Pawła Hasiuka do projektu protokołu nr 25 z sesji Rady Gminy Sulików.
10. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N1.4131.986.2012.RB z prośbą o udzielenie informacji czy podejmując uchwałę nr XXV/189/12 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Sulików Rada Gminy odstąpiła od ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych czy ujęła koszty w ustalonej w § 1 uchwały kwocie diety.
11. Pismo nr AD.2124.3.10.2012 Wójta Gminy Sulików na temat informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za 2011 r.

Ilość odwiedzin: 1745
Nazwa dokumentu: Październik 2012
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików Wrzesień – Październik 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-02 12:23:57
Data udostępnienia informacji: 2012-11-02 12:23:57
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 11:23:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner