logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 9/2012
               minus Protokół nr 10/2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 4/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
w dniu 25 kwietnia 2012 r. o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jacek Flaszyński – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików,
-oraz w części posiedzenia Angelika Suchecka – młodszy referent ds. finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych.
-Anna Rutkowska – mieszkanka Wielichowa,
-Beata Mazur – Sołtys Sołectwa Stary Zawidów.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1. Informacja na temat wykorzystania i rozliczenia funduszy europejskich.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
  3. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
  4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Zastępca Wójta przedstawił informację na temat wykorzystania i rozliczenia funduszy europejskich.
 
Zadania realizowane w ramach funduszy europejskich to:
-Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej.
-Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików.
-Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.
-Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.
-Każde dziecko potrafi… Indywidualizacja w procesie nauczania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
-Masz talent – Mnóż Szczęście.
-Razem w pełni sprawni.
-Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Skrzydlice i Wielichów.
(pełna informacja w załączeniu do protokołu)
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał:
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas wynajmowany lokal handlowy na czas określony do trzech lat.
Zastępca Wójta omówił projekty uchwał.
Komisja nie wzniosła uwag do projektu uchwały.
 
2) W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 47 położonej w miejscowości Stary Zawidów na rzecz współwłaścicieli sąsiedniej nieruchomości.
Zastępca Wójta omówił projekty uchwał.
Komisja nie wzniosła uwag do projektu uchwały.
 
3) W sprawie oddania we współużytkowania wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Zastępca Wójta omówił projekty uchwał.
Komisja nie wzniosła uwag do projektu uchwały.
 
4) W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2011 rok.
Zastępca Wójta omówił projekty uchwał.
Komisja nie wzniosła uwag do projektu uchwały.
 
Ad. 3
Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał:
5) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Komisja nie wzniosła uwag do projektu uchwały.
 
6) W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
Komisja nie wzniosła uwag do projektu uchwały.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1. Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na temat dalszego funkcjonowania Zakładu.
2. Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby w ramach kolejnego posiedzenia Komisji, członkowie zapoznali się z ze stanem budynku po byłym Gimnazjum na ul. Nowe Miasto.
3. Radny Jerzy Nowicki wnioskował, aby Straż Gminna kontrolowała porządek na Placu Wolności w Sulikowie.
4. Sołtys sołectwa Stary Zawidów i mieszkanka Wielichowa poruszyły problem oświetlenia w miejscowości Wielichów. Wnioskowano o ponowną analizę projektu oświetlenia na w w/w sołectwie.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1800.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 1607
Nazwa dokumentu: Protokół nr 4/2012
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików w dniu 25 kwietnia 2012 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-27 09:15:29
Data udostępnienia informacji: 2013-02-27 09:15:29
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-27 09:16:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner